Hirdetés

Camus: A pestis (1947)

21 perc olvasás

“Az embereknek, akik húszévesek voltak, amikor a hitleri uralom berendezkedett, ma egy atomháború által fenyegetett világban kell fölnevelniük gyermekeiket.  Azt gondolom, senki sem várhatja el tőlük, hogy optimisták legyenek. Biztosan minden generáció azt gondolja magáról, hogy a világ újjáteremtésére hivatott. De az én generációm tudja, hogy nem fogja újjáteremteni ezt a világot. Feladata talán még ennél is nagyobb: meg kell akadályoznia, hogy a világ széthulljon.

Hirdetés

Mindezek után ki várhatna el az írótól kész megoldásokat, szép erkölcsi tanokat? Az igazság titokzatos, megfoghatatlan, meghódíthatatlan. A szabadság veszélyes, és ugyanolyan nehéz, mint amilyen mámorító élni vele. E két cél felé kell  haladnunk, kínok közepette, de határozottan.” (RÉSZLETEK CAMUS STOCKHOLMI,  A NOBEL-DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG UTÁNI BESZÉDÉBŐL, 1957. DEC. 10.)

A negyvenes években a történelmi események Camus figyelmét a közösségi problémák felé fordították. A pestis keletkezésének élményi háttere az embereket elválasztó, a száműzetés érzését keltő háború és megszállás; ill. a közös harc és a szolidaritás érzésének átélése az ellenállásban. Camus személyes tapasztalata, hogy a már elidegenedett, 20. századi ember sem élhet idegenként, közönyösen a másik ember mellett csapások idején.

A “Defoe-követő” Camus számára természetes, hogy “valamilyen bebörtönzést másfajta bebörtönzéssel” ábrázoljon, a háborút a pestissel. (A regény alcíme: “avagy a Kaland”; eredetileg tervezett címe pedig a Foglyok volt.) Az író először konkrét történelmi eseményhez kötötte művét – “A pestis, amely szándékom szerint több szinten értelmezendő nyilvánvalóan az európai ellenállási mozgalomról is szól a nácizmus ellen. Ennek bizonyítéka, hogy anélkül, hogy név szerint is szerepelne, mindenki ráismert az ellenségre, Európa összes országában” -, de aztán “kizárta a történelmet”, “ahistorizált”: “A pestissel azt a légkört szeretném érzékeltetni, amely mindannyiunkra nehezedett, s a veszélynek és száműzetésnek atmoszféráját, melyben mindannyian éltünk. Ugyanakkor ezt az érzést az egész létre kívánom vonatkoztatni.”

1939-től 43-ig gyűjtötte az anyagot az író – irodalmi példaképeit és az orvosi szakirodalmat (a pestis tüneteinek leírásait) tanulmányozta -, és hét éven keresztül dolgozott regényén, melyben visszatérnek “állandó témái”: a börtön, a száműzetés, ill. a küzdés és az ellenállás. Camus feleletet keres a Közöny és a Sziszüphosz mítosza által felvetett problémákra – milyen viselkedési lehetőségei maradnak az embernek az abszurd világban -; ugyanakkor etikai szempontból a (megelőző műveinél regényszerűbb) Pestissel az író maga is előrelépést lát saját gondolkodásában: az ember és a világ viszonyát teljesen uraló abszurdum felismerésétől (Sziszüphosz, Közöny, Caligula) eljut az abszurd elleni tiltakozásig. (“A Közöny az ember meztelenségét írja le az abszurddal szemben. A pestis az egyéni szempontok alapvető azonosságát ugyanazzal az abszurddal szemben. Ez egyfajta fejlődés, mely a többi műben még jobban megnyilvánul majd. De A pestis ezenkívül azt is megmutatja, hogy az abszurd semmire sem tanít meg bennünket”, Camus.)

Hirdetés

Az egységes, zárt szerkezetű alkotás szűken vett tárgya egy fiktív, de reálisan megjelenített orani pestisjárvány, tehát egy egyetlen városban dúló epidémia részletes orvosi-klinikai leírása (és erkölcsi, társadalmi hatásainak vizsgálata) egy képzelt eset ürügyén. Az általánosító mozzanatok a tér- és időviszonyok meghatározásában nyitottá, többjelentésűvé teszik a művet: a színtelen, semleges, “múlt nélküli”, kétszázezer lakosú algériai városban a kialakított szokásrendben unatkozó (viszont gazdagságra vágyó) lakók számára a járvány teszi nyilvánvalóvá (bűnös) gyanútlanságukat: akár veszélybe is kerülhetnek egy “zárt város” csapdájában. A napok, hónapok pontosan követhetők a csaknem egy évig tartó eseménysorban (áprilistól februárig), de az év meghatározatlan marad (194É); az emberek, “emlékezet és remény híján”, a jelenben “ütnek tanyát”; “valójában jelenné vált számukra minden”. (“A pestis mindenkit megfosztott a szerelem [É] képességétől. A szerelem ugyanis egy csepp jövőt kíván, de a mi számunkra már csak a pillanat volt.”)

A gondosan felépített öt fejezet a járvány periódusait, fokozatait követi. Az alaptónust a kafkai indítás határozza meg: a hétköznapi környezet mindennapos szürkeségében szokatlan, megmagyarázhatatlan jelek tűnnek fel. A patkányok megjelenésének “fura esete” elszaporodásuk után “kicsit aggasztóvá” teszi a helyzetet, a lakosok kezdenek “nyugtalankodni”, aztán “már százával ömlesztik a patkányhullákat”, s az emberek is titokzatos betegséget kapnak, hasonló tünetekkel (daganatok, tályog, láz, helyi gyulladások, nyirokcsomó-duzzadás, gennyesedés, szörnyű szag stb.). Az (először még elszórt) esetek halálos kimenetelűek – az első halott éppen Michel, Rieux házmestere április végén -, aztán ijesztő gyorsan “sokszorozódnak”. Az emberek reagálása a kitörő pánikra kezdetben a feledés-keresés (a vallásban vagy a testi örömökben), a hivatalos szerveké pedig a járvány tényeinek leplezése (tehetetlenül tanácskoznak-vitáznak az orvosok, félnek kimondani a felismert kórt, habozik a prefektus, félremagyaráz-eltitkol a városi és a megyei hivatal, a sajtó pedig, “mely folyton fecsegett, most már egy szót sem írt semmiről”).

Fertőtlenítést rendelnek el “kis fehér plakátokon”, kisegítő kórházak létesülnek, s – mivel menthetetlenül pusztulnak a beteg emberek tömegei, mert a “bolhák tízezreit terjesztették el a patkányok” – végül megérkezik a hivatalos sürgöny: “Pestisállapotot kihirdetni. Várost lezárni.” A lakosok, “akik a csapást valószínűtlen dolognak tartották, amelytől ők mentesek”, kénytelenek végigélni a bizonytalan ideig tartó rettegés, elszakadás, száműzetés “börtön-érzését”; “krónikussá válik a rosszkedv”, a megzavart életmódban összeomlik a “bátorság, az akarat, a türelem.” Sokakban kitör a menekülési vágy, és (többnyire hiábavaló) mesterkedéssel, szervezkedéssel próbálják elhagyni a vesztegzárat. A tavasz és a nyár folyamán számolatlanul ismétlődnek a halálesetek (kísérteties az “éjszaka, utas nélküli, különös villamosmenetek” látványa, mely a halottakat szállítja a “végállomásra”); a tomboló vész minden családot és városrészt elér. Az általános képtelenségben “közös, mély” a szenvedés – és a “jövőtlen, konok várakozásban” a pestis egyhangúsága (tovább nem fokozható) monoton kétségbeesést eredményez.

A crescendo a rövid, harmadik fejezet után a negyedikben ér a csúcsig – a tetőpontra viszont nem a rémségek halmozásával jut el az író, hanem egy megrázó egyéni eset kiemelésével és középpontba állításával: az Othon-fiú halálának leírásával -, aztán decrescendo következik: a vész “maga fúj takarodót önmagának”, és mozgásának ritmusát követve fordított sorrendben halad a mű visszafelé. (Egy ember meggyógyul, élő patkányok tűnnek elő – a kezdetet és a véget a patkányok sorsa jelzi -, aztán a macskák és kutyák is.) A pestis váratlanul vonul vissza, helyreáll a régi “rend”, az emberek megint biztonságban érzik magukat, de nem tanultak: úgy élnek, mintha nem jöhetne többé újabb csapás.

A járvány hullámzásának részletező követése lehetőséget ad a különféle emberi magatartásformák (és változásaik) vizsgálatára. A készületlenül ért emberek általános reakciója (még az orvosoké is) az, hogy a félelemtől néven sem nevezik, nem akarják fel- és elismerni a pestist, ill. járvány-voltát. Aztán a kétségbevonhatatlan jelek (szimptómák, bacilus-vizsgálat és ijesztő számadatok) hatására kihirdetett ostromállapotban a megszokás és a száműzetés válik kollektív élménnyé, és az egyébként elzárkózó, magányos emberek áttérnek a többes szám első személy használatára. A kiszolgáltatottságban az együttérzésnek sokféle változata mutatkozik meg, mert bár tudják, hogy illúzióik sem lehetnek, csak a véletlenben reménykedhetnek, felismerik a tisztességes harc, az összetartás, a közösségvállalás lehetőségét. A szolidaritás-érzés, hangsúlyozottan nem egy, már a vesztegzár előtt is létezett közösségen belül alakul ki – hiszen Tarrou is, Rambert is idegen -, és csak a veszély idején létezik; “a szkepszis teljesen nem tűnik el.

Hirdetés

A Közönyben, amely Camus leginkább egzisztencialista ihletésű írása, a negáció uralkodik. A pestisben, ezzel szemben, az emberiséggel szolidaritást vállaló magatartás lehetőségét bizonyítja. Ott az ösztönélet volt az alapvető és az irracionalitás; itt nagyobb jelentősége van a gondolkodásnak és az értelemnek” (Köpeczi). (“A pestis kétségkívül az egyéni lázadástól a közösségi harc felismeréséig vezető utat jelenti. Ha van fejlődés a Közönytől A pestisig, az a szolidaritás, a közösség irányában keresendő”, Camus.)

A városban maradt lakosok (és az ott rekedt utazók) kénytelenek szembenézni a csapással; az író a határhelyzetre való reagálásokat vizsgálja: hogyan viselkedik hívő és hitetlen, látogató és helybéli, orvos és hivatalnok, szerelmes és magányos. “A pestis sújtotta város valamennyi lakója egy-egy Meursault volt kezdetben” (R. de Luppé), de többségük mozgósítható és segítőkész lett.

A “krónikás” nem akar főszereplőket kiemelni – és véleménye nem azonosítható kizárólagosan egyetlen szereplőével sem -, csak egy-egy olyan lehetséges magatartás (absztrahált, jelképesnek is szánt) képviselőjét mutatja be, aki – bármilyen egyéni indítékból – felveszi a harcot, a küzdelmet választja.

A cselekvő és szenvedő szemtanú, hivatásának megszállottja, Rieux doktor felismer, szembeszegül, mozgósít, nem adja meg magát. Elutasít mindenféle igazságtalanságot, nem ítélkezik, hanem segít, még a menekülni próbálókat is megérti (l. Rambert). Két dolgot gyűlöl: a betegséget és a halált; tudja, hogy küzdelme “véget nem érő vereség”. (“Szívtelen – mondta neki valaki egy alkalommal. Dehogyis, egy szíve neki is van. De az arra szolgál, hogy napi húsz órán át kibírja, hogy embereket lát meghalni, akik életre teremtettek. Arra szolgál, hogy mindennap újrakezdje.”) A mű egyik fő szólama, “témája: az orvostudomány és a vallás harca; a viszonylagosság és az abszolútum képviselőinek konfliktusa. A viszonylagos győzedelmeskedik, pontosabban: ez nem veszít” (Camus).

Paneloux, a “nagy becsben álló”, “művelt és harcos jezsuita” nem tarthatja abszurdnak a létet, hisz a gondviselésben, de elismeri értelemfölöttiségét. Első beszéde szónoki műremek (“több benne a metafora, mint az egész műben együttvéve”): a bűntudat felébresztésével először a vallás javára akarja felhasználja a járványt. Részt vesz az egészségügyi alakulat munkájában, és hite, egész erkölcsrendje megrendül a kisfiú halála láttán; második prédikációjában a megjelenő félelmetes isten már megérthetetlen az ember számára, a – végül belenyugvást, “felebaráti szeretetet” hirdető – atya eljut “az eretnekség határára”. Bizonytalan tünetekkel járó (szótlan) halálakor – nem tudni, pestises volt-e, vagy a hitével együtt omlott össze ő maga is – “kétes esetnek” minősítik: ez nyilvánvalóan megváltozott világfelfogására is vonatkoztatható már.

Hirdetés

A szentté válni (ateistán) akaró, sztoikus Tarrou ugyanúgy kötelességteljesítés közben hal meg, az utolsók között, mint az atya, mert a már óvatlan ápolók is “sebezhetővé váltak a pestis számára”, és mert Camus szerint minden “eszme” – legyen az bár vallás(osság) vagy forradalmiság -, minden absztrakció: bűn. Tarrou, aki halálos ítéletet hozó apja miatt hagyja el a szülői házat, lázadó forradalmárrá lesz egészen addig, amíg egy kivégzést nem lát – épp Magyarországon -; és rádöbben, hogy ő csak a gyilkolás egy másik formáját választotta: “pestises volt, amíg azt hitte, hogy a pestis ellen küzd”; “fertőzése a múltja”. (Camus értékrendje szerint a “halálos ítélet”: az abszurdum csúcsa.) A jóhiszeműen tévedő, kiábrándult “ártatlan gyilkos” Tarrou ezért “száműzetésbe vonul” – “a történelmet majd a többiek fogják csinálni” -, és “a lehető legkevesebbet akar ártani”; nem ítélkezik, mert az ítélet szükségképpen elítélés is. “Valaha a pestis végleges megsemmisítésére vágyott”- de felfedezi, hogy “kizárólag az a miénk, ami nem tartós”, minden győzelem ideiglenes. Mivel “a reményt sohasem ismerte”, nem is bízhat végső győzelemben, de az áldozatok mellé áll, a cselekvést választja: megszervezi az önkéntes alakulatokat. Ez a békességre vágyó humanista kerül legközelebb Rieux-höz; kiegészítik egymást; barátságukban – a tengerben megmártózva – egy pillanatnyi szabadságot is teremtenek maguknak.

A másik idegen, az újságíró Rambert fejlődése is Tarrouéhoz hasonló: marad a városban, vállalja a közös sorsot. Először szökni próbál, szervezkedik, mindent megmozgat, hogy visszatérhessen feleségéhez Párizsba, aztán beáll az alakulatba – mélyen megdöbben, amikor Rieux feleségéről hall -, s amikor menekülhetne, már “köze van a városhoz” – és tovább segít. (Az ő döntését is múltja indokolja: a spanyol polgárháborúban küzdött a “legyőzöttek oldalán”.)

Az orvosokkal szimbolikusan ellentétes pályájú – mert “ítélkező” – bíró, Othon, az először ellenszenves “bölcs bagoly” is “lelepleződik”: stílusa, magatartása félrevezető, de kiderül, mennyire szereti kisfiát; kötelességérzete is, egyéni gyásza is az önkéntesek közé viszi.

A háttérből rajzolódik ki Rieux anyjának egyszerű, együttérző, “földönjáró” alakja (aki, mindenféle absztrakció ellentéteként: elpusztíthatatlan), és a szérumkészítő öreg Castel doktor rokonszenves, segítő figurája – akivel, kivételes esetként, megtörtént, hogy az “emberi érzések erősebbnek bizonyultak” a halálfélelemnél: idős felesége rádöbbent, hogy “nem tudnak egymás nélkül élni”, és visszatért hozzá Oranba.

A “jegyzetírók” kiemelik azokat a különc (abszurd) jellemeket, akiknek valamilyen gépies tevékenység, mánia ad erőt a túléléshez: Tarrou kedvence az öregember, aki meghatározott időben kimegy erkélyére, hogy leköpdösse a macskákat; Rieux látogatja az asztmás rőfös “életművészt”, aki ágyban fekszik és borsószemeket rakosgat egyik edényből a másikba (ironikus értékelése a mű végén megegyezik az orvoséval: “Már hallom is, amint: ‘Halottaink!’ – aztán mennek lakomázni”); és a doktor egyre nagyobb figyelmet szentel Grand-nak, a megcsalt-elhagyott kishivatalnoknak, aki egy “irodalmi mű” kezdő mondatát csiszolgatja rögeszmésen, fáradhatatlanul.

Hirdetés

A szolidaritás különféle formáit képviselőkkel szemben Camus elítéli a harácsolókat, a veszélyből hasznot húzókat, az önzőket. Ilyen a szöktetéssel foglalkozók csoportja (Gonzales, Garcia, Raoul, Marcel, Louis), és (egyetlen kiemelt szereplőként) az egyre elszigetelődőbb, bizonytalan előéletű Cottard, aki valamilyen büntetéstől, leleplezéstől rettegve – nem ismert, hogy mit követett el – sokféle magatartással kísérletezik (a mű végén menekül, majd megőrül). Mindig azokkal érez együtt, akik, hozzá hasonlóan, félelemben élnek: “a fiatal hivatalnokkal, egy arab gyilkosával” (akinek perében a Közöny története fedezhető fel), s azzal az emberrel, akinek letartóztatását elrendelték, mielőtt tudott volna róla (akiben viszont “A per Joseph K.-ját kell látnunk”, Mészáros V.).

A veszteségek pótolhatatlanok (Tarrou, Paneloux, Othon és a kisfia elpusztul; Rieux egyéni tragédiáját fokozza, hogy közben a szanatóriumban, magára hagyottan, meghal a felesége), és mindemellett az abszurd fölötti győzelem csak ideiglenes lehet; hiába akarnak az emberek felejteni, Rieux tudja, hogy “ez az öröm mindig veszélyben van [É] a pestis bacilusa sohasem pusztul el, sem el nem tűnik.”

Szenvtelenül, árnyaltan, fegyelmezett, tiszta nyelven törekszik az író a hitelességre – a járvány terjedésének részletező adatsorai szinte puszta tények, számok, orvosi leletek, hatósági intézkedések – érzelgés -, szánalom- és pátoszmentes hangnemben, hideg, de megrázó, apró vonásokból összeálló leírásokban. A tetőponton, a kisfiú haláltusájakor szinte minden szereplő együtt van, hogy láthassák az új szérum hatékonyságát – ami nem segít; (“ilyen hosszasan sohasem néztek szembe egy ártatlan haldoklásával”); Paneloux megrendül, Rieux egyetlen pillanatra elveszti önuralmát, az öreg Castel “görcsösen mosolyog”, még a többi beteg is “elhallgat” – aprólékosan kidolgozott gesztussor az egész jelenet: Tarrou “súlyos kezével” letörli a verejtéket, Rieux “összeszorítja a fogát”, a pap letérdel. “Az érzelmek, a képek megtízszerezik a filozófiát” (Camus) – az etikus elvontság és az epikus részletesség váltakozik ebben a “szimbolikus realizmusban”.

A mű vázát Rieux krónikája adja; saját anyagát Tarrou jegyzeteivel (naplójával) és vallomásával egészíti ki. Camus objektív tónust teremt a két (szereplői elbeszélői) szál egyesítésével, de egyes szám harmadik személyben, mert a téma miatt szerinte csak ez alkalmazható – “A mesélő nem tudta elkerülni, hogy saját magát is bemutassa, de harmadik személyben beszél önmagáról” -; és amint a szereplők áttérnek a “mi”-re, ő is a közösségi nézőpontot választja (a második résztől). A mű végén a fiktív narrátor elárulja, hogy ő Rieux; ezért ekkor az író kénytelen bevezetni egy újabb elbeszélőt.

A regény az író szerint “krónika”, az elemzők modern misztériumnak, tankölteménynek is nevezik, kiemelik példázatosságát. Camus képzeletét megragadták a középkori pestis-misztériumok; a mű felidézi a haláltánc-műfajt is, tudatosan vállalt elődje pedig Defoe: A londoni pestise. Az író Thuküdidész (A peloponnészoszi háború története) tárgyilagosságát, hitelességét tartja szem előtt; Rieux, hosszas pestistörténeti betét-fejtegetésében felidézi az athéni járványt is. Camus valószínűleg ismerte Puskin 1830-as, Lakoma a pestis idején c. munkáját; hosszasan tanulmányozta Melville regénytechnikáját, és felélesztette Kafka szuggesztivitását (A mű eleve A perhez hasonló helyzetet ábrázol: Oran polgárai számára a pestis jelenti a kiszolgáltatottságot egy ismeretlen hatalom önkényének, és mind az elnyomó hatalom, mind az általa kiváltott reakciók magukon viselik az abszurd bélyegét; a szenvedés is, a remény is értelmetlen.) Felidéződik a kolera pusztította Velence (Halál Velencében), és Thomas Mann másik művének (A varázshegy) betegei is hasonlíthatók az oraniakhoz. A mű végén Camus ugyanúgy levonja a tanulságot, a “morált”, mint a fabulákban szokás (vö. La Fontaine: A pestis az állatok között).

Hirdetés

A pestis azonosul a fasizmussal is, amennyiben a német megszállást jelképezi – a fasizmust a járványok képével mások is összekötötték (vö. Capek: “fehér kór”) -, de ezen túl az egész, abszurdumokkal körülvett emberi sorsot, és az ember tudatában is pusztító vészt is szimbolizálja; “a műnek társadalmi és metafizikai jelentése van” (Camus). A pestis minden csapás, ami az emberiséget sújthatja, a titokzatos, ellenséges erők szimbóluma. Az író a csapás (a rossz, a szenvedés) örök jelenlétét hirdeti, a mindig újrakezdődő harc pusztán átmeneti eredményeit – magunkban hordozzuk a legyőzhetetlen, kipusztíthatatlan pestist. De szerinte éppen és csak a csapások idején fedezhető fel, “hogy az emberek inkább jók, mint rosszak” (3. rész), és “az emberben több a csodálnivaló, mint a megvetnivaló” (5. rész).

“Mint Sziszüphosz, mint Prométheusz, mint Faust, mint Madách Ádámja, Rieux doktor és társai is az ember örökké ismétlődő, sosem biztos, se veszélytelen s mégsem hiábavaló harcát vívják a földi lét, a rossz, [É] az értelmetlenség, a halál ellen. Tudják, hogy győzelmük ideiglenes; de a mások nyomora vagy a saját szenvedésük, az értelem vagy a szeretet (Camus-nél: “gyengédség”), veszendő embertársaik irányában a kötelesség, a más példája, netán a kétségbeesése arra tanítja mindnyájukat, hogy a baj sose hal ki egészen” (Gyergyai), de azért van enyhítő-vigasztaló tanulság: “most már tudták, hogy ha van valami, amit mindig kívánni és néha elnyerni lehet, az nem más, mint az emberi szeretet.”

A mű fordítója Győry János.

 Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!