Hirdetés

Nagy földrajzi felfedezések

13 perc olvasás
maps lying on the floor

I. Előzmények

1. Gazdaság

 • XV.sz.: gazdasági és népesedési megtorpanás után lassú fejlődés indult meg (ipar, mezőgazdaság), és a népesség is elkezdett növekedni
 • Ny-Európa sokkal sűrűbben lakott K-Európánál, Ny-Európa már nem tudta élelemmel ellátni a népességét, többet importált (Közép és K-Európából)
 • a kereskedelem fő útvonala a Ny-Európai országokba induló kereskedelem lett
  (Atlanti-part menti hajózás)
 • A Távol-Keleti cikkeket egyre nehezebben lehetett Európába behozni, mivel a törökök lezárják az utat kelet felé. Lefölözték a Földközi-tengeri kereskedelem hasznát.
 • 1453: Konstantinápoly elfoglalása
 • aranyéhség: a növekvő pénzkiáramlás pótlását az európai kimerülő bányák nem tudják pótolni
Hirdetés

2. Tudomány, technika

 • A Távol-Keleti országok mesés kincseiről szóló legendák új utak keresésére ösztönözték az Atlanti-óceán partjainál fekvő országok hajósait.
 • A hajózást segítette:
  • feltaláltak egy új hajótípust: Caravella
  • iránytű felfedezése
  • térképek készítése
  • elfogadták Ptolemaiosz elméletét: A Föld gömb alakú
  • Toscanelli világkép: India Európától Ny-ra az Atlanti-óceán túlsó partján van

II. felfedezők

 1. Diaz: /portugál hajós/
  • útja: (1471-1487) Afrika Ny-I partjainál hajózva eljut Afrika D-I csúcsáig az Egyenlítőn át/Délre; a hagyományos partmenti hajózással/
 2. Vasco Da Gama (1498)
  • útja: körülhajózta Afrikát, India Ny-i partjáig jut (a Szuezi csatorna építéséig ez volt a fő kereskedelmi útvonal)
  • Az újvilág felfedezése
 3. Kolumbusz
  • 1.útja: 1492 augusztus 3.-án indult, és október 12.-én lépett partra, abban a hiszemben, hogy Indiában van
  • Amerika felfedezése
  • következő útjai: már haszonszerzés céljából, ezek az utak nagyon eredményesek voltak.
  • hipotézise, hogy a Föld gömbölyű
 4. Fernando Magellán
  • 1519 Sevillából indult, célja a Föld megkerülése=bizonyítja, hogy a Föld gömbölyű

III. Következményei

1. gazdasági / társadalmi

 • 16. sz. eleje: népességnövekedés (nincsenek háborúk, járványok)
 • rengeteg nemesfém megjelenése ->infláció (a pénz anyaga arany és ezüst. Sok van, ezért értéke csökken)
 • NY-Európában a mezőgazdaság ipari nyersanyagtermelésre áll át
 • egyre több élelmiszerre van szükség, és az erre való kereslet is nő. (a sok nemesfém miatt a tőke is elég rá)  – élelmiszerár robbanás
 • Ny-Európa egy idő után kiürül K-Európának kell segítenie.(Lengyel o., Cseh o.)
 • Magyarország lemarad a fejlődésben ekkor a törökök miatt
 • Céh keretei már nem mérvadóak (többet kell termelni): az emberek bérmunkássá válnak: tömeges előállítás, szakképzetlen munkaerő
 • felgyorsult munka, rosszabb minőség
 • munkamegosztás (részmunkák végzése); az új termelési üzem neve: manufaktúra
 • Anglia: juhtermelés miatt kell a föld – elveszik a parasztoktól (a szabad bérlőkkel a bérleti szerződést nem újítják meg) – bekerítés: elsajátítják a földet és felhasználják (Erzsébet királynő véres törvényei: keményen bünteti azokat a földnélküli parasztokat, akik elkezdenek lopni, koldulni= rákényszerítik őket a manufaktúrában való termelésre)
 • a tőkés módon gazdálkodó nemes megjelenése (gentry): ipari nyersanyagot termel; bérmunkást alkalmaz
 • bérmunkások megjelenése: a földüktől megvont parasztok eladják a munkaerejüket
 • megteremtődnek a tőkés termelés gazdasági és társadalmi feltételei: új nyersanyaglelőhely, új piac – az ebből bejövő pénz felhalmozódik – tőke(=olyan pénz, mely befektetve értéktöbbletet eredményez)
 • pénz – áru – pénz + értéktöbblet
 • eredeti tőkefelhalmozás a termelőeszközétől megfosztott munkaerő felhalmozása
 • a termelőeszközök, ill. a pénz tőkeként való befektetése
 • világpiaccá szélesedik az európai kereskedelem, kp.: Antwerpen

2. politikai

Abszolút Monarchia kialakulása

 • Anglia: VIII. Henrik, I. Erzsébet
 • Franciaország: XVI. Lajos
 • Oroszország: IV. Iván
 • Spanyolország: V. Károly, II. Fülöp

Anglia

Rózsák háborúja: York Lancester› Tudor ház

VIII. Henrik (1509-1547)

 • ő kezdi el az angol abszolutizmus kiépítését
 • egyházreform: 1. feleség dinasztikus érdekekből Aragóniai Katalin, a pápa nem akarta szétválasztani őket – nem ismeri el a pápa hatalmát – anglikán egyház:
  • protestáns katolikus vallás
  • feje a mindenkori angol király
 • gazdaság:/akkori iparágak: bányászat, fémfeldolgozás, hajóépítés, üveggyártás, szappangyártás, papírgyártás, puskaporgyártás/
 • külkereskedelem fellendülése
 • a XVI. sz.-i. fejlődés megváltoztatta az angol társadalmat:
  • a földbirtok árucikk lett a városokban felhalmozódott tőke beáramlott a falvakba – bekerítés – bérmunkások
  • gazdasági fellendülés

I.Erzsébet (1558-1603)

Anglia az ő idején politikai és gazdasági téren is jelentőssé vált:

Hirdetés
 • Anglia tengeri nagyhatalommá vált
 • 1688-ig a spanyolok voltak, de az angolok az Atlanti-óceánon leverik a spanyol hajóhadat
 • Anglia tengeri hatalmának felvirágzása
 • K-Indiai társaság (1600) -> feladata: India partjainál állomások sorának kiépítése, ezek lesznek a későbbi Angol gyarmatok bázisai polgárság, király együttműködése
 • gazdagodó polgárság, királyi hatalom védelme (a parlament mindig megszavazta a szükséges adókat)
 • adók: adókat vet ki a polgárságra, de ennek fejében hagyja dolgozni, fejlődni őket
 • áruforgalom megcsapolása: vámok, illetékek, monopóliumok

Abszolutizmus kialakulása

 • átmeneti periódusban jött létre: régi feudális rendek hanyatlása-polgárság átalakulása
 • polgárság erősödése gazdaságilag
 • nincs politikai súlya, de megnő az igény rá
 • a feudális rendek (arisztokrácia) már nem olyan erősek, hogy csak rájuk támaszkodjon a király
 • az uralkodó a feudális rétegre támaszkodik, de élvezte a fejlődő burzsoázia támogatását is (a polgárságnak még nincs elég hatalma ahhoz, hogy politikai hatalma legyen, az arisztokrácia meg még nem elég erős ahhoz.)

Franciaország

 • XV. sz. végén Franciaországban az ipar és a kereskedelem fejlődésének tempója lassabb volt, mint Angliában, mert később kapcsolódtak be a gyarmatosításba a Francia abszolutizmus kiépítésének kezdete IV. (Burbon) Henrik (1589-1610) nevéhez fűződik
 • helyreállította a belső rendet:
 • hugenották védelme: hugenották hit-, és vallásszabadságot kaptak
 • D-en, és Ny-on számos várat és várost bocsátott a rendelkezésükre
 • leengedi a vámokat
 • mezőgazdaság fejlesztése: adók csökkentése, kedvezmények jobb termelési körülmények
 • elősegítette az ipar és a mezögazdaság fejlődését (gazdasági fellendülés)
 • földesurak jogainak csökkentése a parasztok védelmének érdekében
 • parasztságot érdekeltté teszi a termelésben
 • erdőhasználati, és halászati jog visszaállítása
 • ipar felvirágoztatása: szabályozta a munkabéreket, a munka rendjét
 • támogatta a külföldiek, és a hazai vállalkozók manufaktúra építését
 • fejlődött a kereskedelem is

XIII. Lajos (1610-43)

 • az ő idejében erősödött meg még jobban a királyi hatalom
 • támogatta a gyarmatosítást, ezzel erősítette az ipar és a kereskedelem fejlődését
 • Richelieu bíboros (állami hivatalnok) segítette munkáját
 • Az abszolutizmus kiépítésének eszközei:
 • megtörte a nagyhatalmú arisztokraták próbálkozásait a központi hatalom ellen
 • átszervezte a közigazgatást
 • tartományok élére polgári hivatalnokokat állított, akik a királyt képviselték
 • adókból, gyarmati hódításokból, ipar, kereskedelem bevételeiből
 • felállótott egye rősen központosított közigazgatást
 • felállított egy csak tőle függő központi hadsereget
 • kizárja a rendeket a kormányzásból
 • a király az erősödő polgári rétegre támaszkodik (ezt a társadalmi csoportot segíti, az arisztokráciához már nem sok köze van)
 • egyeduralom a polgáriasodásra támaszkodva

3. ideológiai

Németország a 16. sz. elején, a reformáció kezdete; társadalom, társadalom ellentétei

Hirdetés
 • a fejedelmek függetlenítették magukat, és a saját területükön központosításra, összbirodalmi szinten viszont ennek ellenkezőjére törekedtek
 • a papság telhetetlen volt: az evilági szenvedésekkel megváltott túlvilági jólétet prédikálták, ők mégis fényűzően éltek, házasodtak
 • köznemesek jelentős része kezdett polgárosodni, egyre többen vállaltak hivatalt
 • differenciálódott a parasztság: az ország társadalmának 80%-át tette ki a parasztság
 • a többség helyzete rosszabbodott: földesurak kisajátították a parasztok földjeit
 • növelték a fizetési, és a munkakötelezettségeiket
 • robotmunkára kényszerítették őket
 • a legszegényebb réteget a plebejusok alkották
 • a középpolgárok elégedetlenek voltak a fejedelmek, és az egyház uralmával, és fényűzésével
 • a reformáció közvetlen kiváltó oka a búcsúcédulákkal űzött visszaélések súlyosbodása volt (X. Leó pápa rendeletére árusították)

A reformáció harcai

 • 1517 október 31 (Wittenberg): Luther Márton a templom kapujára szegezte 95 pontból álló tételsorát
 • legfőbb pontjai: a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg, a pápa csak hirdetheti a bűnbocsánatot
 • elvetette a pápai hatalom elvét
 • egyedül a hit által üdvözül az ember
 • helyeselte a gyónás és a szerzetesség eltörlését
 • minden társadalmi réteg megtalálta benne a neki szólót – rengetegen álltak mellette
 • 1521 wormsi gyűlésen V. Károly meghallgatta Luther érveit DE nem értett egyet vele, eretneknek nyilvánította
 • Bölcs Frigyes adott neki menedéket wartburg várában, ahol németre fordította a bibliát
 • 1529-es birodalmi gyűlésen kimondták, hogy akik átvették a protestáns vallást megtarthatják vallásukat, DE hitüket nem terjeszthetik
 • 1530 V. Károly a katolikusok és a protestánsok kibékítésének érdekében összehívta az augsburgi birodalmi gyűlést
 • 1531 a protestáns fejedelmek szövetséget hoznak létre, hogy megvédjék magukat a katolikusok esetleges támadásaival szemben
 • 1547 V. Károly győzedelmeskedett fölöttük, DE kénytelen volt végül engedni
 • 1555 augsburgi vallásbéke: protestánsok és a katolikusok kötelesek békében élni
 • protestánsok megtarthatták azokat a földeket, amelyeket elfoglaltak
 • akié a föld, azé a vallás elv elismerése

A reformáció irányzatai

Anabaptisták (újrakeresztelők)

 • vezető: Münzer Tamás
 • elvetették a csecsemőkeresztséget, mivel a közösségbe csak felnőtt fejjel lehet belépni, ha a gyerek felnő, akkor kell megválasztania a vallását. A gyermekkorukban megkeresztelteket újrakeresztelték
 • eszméik: a mennyországot itt a földön kell megvalósítani
 • olyan társadalmat kellene létrehozni, ahol nincs magántulajdon, és nincs önálló államhatalom
 • 1524-26 parasztháború
 • Svábországban tört ki, de aztán elterjedt más vidékekre is
 • nem volt egységes irányítású
 • követeléseik: papi tized eltörlése
 • papi földek szétosztása
 • feudális rendszer ellen irányul (Luther nem áll ki mellette, mert ő nem az állam ellen, hanem az egyház reformjáért küzdött)
 • a fejedelmek győztek, hatalmuk még jobban megerősödött, így még súlyosabbá vált a politikai széttagoltság az országban

2. svájci reformáció

 • szellemi szülőatyja: Ulrich Zwingli
 • vezető: Kálvin János
 • eszméik: Isten korlátlan ura a világmindenségnek
 • eleve elrendelés tana: az embernek már születése előtt meg van írva a sorsa (predesztináció)
 • a kálvinizmus (=református) a polgárság legaktívabb rétegének vallása lett több országban is (Franciaország, Magyarország, Némtalföld, Skócia, Anglia)
Hirdetés

3. Antitrinitáriusok = szentháromságtagadók

 • vezető: Servet Mihály (követői: unitáriusok)
 • a reformáció legszélsőségesebb irányzata

Az ellenreformáció

 • a katolicizmus több helyen továbbra is uralkodó vallás maradt így  a katolikus egyház újjászervezhette erőit, hogy ellenállhasson a protestánsoknak
 • ellenreformáció
 • a folyamat elindítója a Tridenti zsinat (1545-1563) volt
 • sikerét az 1540-ben létrehozott Jézus Társasága, azaz a Jezsuita rend mozdította előre (megalapítója: Loyolai Szt. Ignác)

Évszámok

 • 1471: Diaz
 • 1487: Diaz elérte Afrika D-I csúcsát
 • 1498: Vasco da Gama
 • 1492: Kolumbusz
 • 1519: Magellán
 • 1509-1547: VIII. Henrik
 • 1534: Anglikán egyház
 • 1558-1603: I. Erzsébet
 • 1600: K-Indiai társaság
 • 1589-1610: IV. (Burbon) Henrik
 • 1610-1643 XIII. Lajos
 • 1517 október 31.: Luther tanai
 • 1521: Wormsi gyűlés
 • 1529: Protestáns vallás megtartásának engedélyezése, DE nem lehetett hírdetni
 • 1530: augsburgi birodalmi gyűlés
 • 1531: protestáns fejedelmi szövetség létrehozása
 • 1547: IV.Károly győzelme a protestánsokkal szemben
 • 1555: augsburgi vallásbéke
 • 1524-26: németországi parasztfelkelés
 • 1545-1563: Tridenti zsinat
 • 1540: Jezsuita rendIratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!