Hirdetés

Nagy földrajzi felfedezések

13 perc olvasás
maps lying on the floor

Anglia az ő idején politikai és gazdasági téren is jelentőssé vált:

Hirdetés
 • Anglia tengeri nagyhatalommá vált
 • 1688-ig a spanyolok voltak, de az angolok az Atlanti-óceánon leverik a spanyol hajóhadat
 • Anglia tengeri hatalmának felvirágzása
 • K-Indiai társaság (1600) -> feladata: India partjainál állomások sorának kiépítése, ezek lesznek a későbbi Angol gyarmatok bázisai polgárság, király együttműködése
 • gazdagodó polgárság, királyi hatalom védelme (a parlament mindig megszavazta a szükséges adókat)
 • adók: adókat vet ki a polgárságra, de ennek fejében hagyja dolgozni, fejlődni őket
 • áruforgalom megcsapolása: vámok, illetékek, monopóliumok

Abszolutizmus kialakulása

 • átmeneti periódusban jött létre: régi feudális rendek hanyatlása-polgárság átalakulása
 • polgárság erősödése gazdaságilag
 • nincs politikai súlya, de megnő az igény rá
 • a feudális rendek (arisztokrácia) már nem olyan erősek, hogy csak rájuk támaszkodjon a király
 • az uralkodó a feudális rétegre támaszkodik, de élvezte a fejlődő burzsoázia támogatását is (a polgárságnak még nincs elég hatalma ahhoz, hogy politikai hatalma legyen, az arisztokrácia meg még nem elég erős ahhoz.)

Franciaország

 • XV. sz. végén Franciaországban az ipar és a kereskedelem fejlődésének tempója lassabb volt, mint Angliában, mert később kapcsolódtak be a gyarmatosításba a Francia abszolutizmus kiépítésének kezdete IV. (Burbon) Henrik (1589-1610) nevéhez fűződik
 • helyreállította a belső rendet:
 • hugenották védelme: hugenották hit-, és vallásszabadságot kaptak
 • D-en, és Ny-on számos várat és várost bocsátott a rendelkezésükre
 • leengedi a vámokat
 • mezőgazdaság fejlesztése: adók csökkentése, kedvezmények jobb termelési körülmények
 • elősegítette az ipar és a mezögazdaság fejlődését (gazdasági fellendülés)
 • földesurak jogainak csökkentése a parasztok védelmének érdekében
 • parasztságot érdekeltté teszi a termelésben
 • erdőhasználati, és halászati jog visszaállítása
 • ipar felvirágoztatása: szabályozta a munkabéreket, a munka rendjét
 • támogatta a külföldiek, és a hazai vállalkozók manufaktúra építését
 • fejlődött a kereskedelem is

XIII. Lajos (1610-43)

 • az ő idejében erősödött meg még jobban a királyi hatalom
 • támogatta a gyarmatosítást, ezzel erősítette az ipar és a kereskedelem fejlődését
 • Richelieu bíboros (állami hivatalnok) segítette munkáját
 • Az abszolutizmus kiépítésének eszközei:
 • megtörte a nagyhatalmú arisztokraták próbálkozásait a központi hatalom ellen
 • átszervezte a közigazgatást
 • tartományok élére polgári hivatalnokokat állított, akik a királyt képviselték
 • adókból, gyarmati hódításokból, ipar, kereskedelem bevételeiből
 • felállótott egye rősen központosított közigazgatást
 • felállított egy csak tőle függő központi hadsereget
 • kizárja a rendeket a kormányzásból
 • a király az erősödő polgári rétegre támaszkodik (ezt a társadalmi csoportot segíti, az arisztokráciához már nem sok köze van)
 • egyeduralom a polgáriasodásra támaszkodva
Hirdetés

3. ideológiai

Németország a 16. sz. elején, a reformáció kezdete; társadalom, társadalom ellentétei

 • a fejedelmek függetlenítették magukat, és a saját területükön központosításra, összbirodalmi szinten viszont ennek ellenkezőjére törekedtek
 • a papság telhetetlen volt: az evilági szenvedésekkel megváltott túlvilági jólétet prédikálták, ők mégis fényűzően éltek, házasodtak
 • köznemesek jelentős része kezdett polgárosodni, egyre többen vállaltak hivatalt
 • differenciálódott a parasztság: az ország társadalmának 80%-át tette ki a parasztság
 • a többség helyzete rosszabbodott: földesurak kisajátították a parasztok földjeit
 • növelték a fizetési, és a munkakötelezettségeiket
 • robotmunkára kényszerítették őket
 • a legszegényebb réteget a plebejusok alkották
 • a középpolgárok elégedetlenek voltak a fejedelmek, és az egyház uralmával, és fényűzésével
 • a reformáció közvetlen kiváltó oka a búcsúcédulákkal űzött visszaélések súlyosbodása volt (X. Leó pápa rendeletére árusították)

A reformáció harcai

 • 1517 október 31 (Wittenberg): Luther Márton a templom kapujára szegezte 95 pontból álló tételsorát
 • legfőbb pontjai: a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg, a pápa csak hirdetheti a bűnbocsánatot
 • elvetette a pápai hatalom elvét
 • egyedül a hit által üdvözül az ember
 • helyeselte a gyónás és a szerzetesség eltörlését
 • minden társadalmi réteg megtalálta benne a neki szólót – rengetegen álltak mellette
 • 1521 wormsi gyűlésen V. Károly meghallgatta Luther érveit DE nem értett egyet vele, eretneknek nyilvánította
 • Bölcs Frigyes adott neki menedéket wartburg várában, ahol németre fordította a bibliát
 • 1529-es birodalmi gyűlésen kimondták, hogy akik átvették a protestáns vallást megtarthatják vallásukat, DE hitüket nem terjeszthetik
 • 1530 V. Károly a katolikusok és a protestánsok kibékítésének érdekében összehívta az augsburgi birodalmi gyűlést
 • 1531 a protestáns fejedelmek szövetséget hoznak létre, hogy megvédjék magukat a katolikusok esetleges támadásaival szemben
 • 1547 V. Károly győzedelmeskedett fölöttük, DE kénytelen volt végül engedni
 • 1555 augsburgi vallásbéke: protestánsok és a katolikusok kötelesek békében élni
 • protestánsok megtarthatták azokat a földeket, amelyeket elfoglaltak
 • akié a föld, azé a vallás elv elismerése

A reformáció irányzatai

Anabaptisták (újrakeresztelők)

 • vezető: Münzer Tamás
 • elvetették a csecsemőkeresztséget, mivel a közösségbe csak felnőtt fejjel lehet belépni, ha a gyerek felnő, akkor kell megválasztania a vallását. A gyermekkorukban megkeresztelteket újrakeresztelték
 • eszméik: a mennyországot itt a földön kell megvalósítani
 • olyan társadalmat kellene létrehozni, ahol nincs magántulajdon, és nincs önálló államhatalom
 • 1524-26 parasztháború
 • Svábországban tört ki, de aztán elterjedt más vidékekre is
 • nem volt egységes irányítású
 • követeléseik: papi tized eltörlése
 • papi földek szétosztása
 • feudális rendszer ellen irányul (Luther nem áll ki mellette, mert ő nem az állam ellen, hanem az egyház reformjáért küzdött)
 • a fejedelmek győztek, hatalmuk még jobban megerősödött, így még súlyosabbá vált a politikai széttagoltság az országban

2. svájci reformáció

Lapozz a további részletekért

1 2 3