Hirdetés

Nemzet és történelemszemlélet Kölcsey írói munkásságában

9 perc olvasás

Költészete:

Kölcsey már romantikus költő, verseire a nagy ellentétek jellemzők, a dicső múlt és a sivár jelen szembeállítása, a magyar nemesség erőteljes bírálata, a nemzetért való hazafiúi aggódás.

Hirdetés

Műveit nagy hatású szuggesztív képek alkotják. Választékos szóhasználat jellemzi. Viszonylag kevés verset írt.

 

I. Költői korszaka: 1814-1817

Személyes jellegű versek, egyéni érzések, hangulatok megfogalmazása jellemzi.

Elfojtódás

Egyrészt ideálokért való rajongó sóvárgás, másrészt a belső meghasonlás, a céljainak elérhetetlenségéből fakadó fásult közöny jellemzi. A vágy és a valóság, az ideál és a realitás ellentmondásai között vergődő lélek az önmagát sebző pátoszig emelkedik. A kiáltás a vágyott állapotnak a megsejtése és ennek rögtöni s végleges elenyészése érzetében szakad fel benne.

Az abszolút fájdalom szorításában a fájdalom érzéséről próbál megnyilatkozni. Az ok ismeretlen, a középpontban a tárgy nélküli, szélsőséges fájdalom, lelki szenvedés áll. A vers 3. személyű, általános alanyt használ, ami romantikus költőre vall.

Hirdetés

Motívumok: sírás és sírásra képtelenség, a fájdalom kifejeződése, boldogság hiánya, vágy és kérés.

A vers 4 mondatból áll.

Retorikai elemek: k-i kérdés, felkiáltás, hasonlatok, jelzők

Indulatszó: „Ó” „Ah”

A költő romantikus eszközökkel fejezi ki a fájdalmat. /ismétlés, fokozás, szóhasználat/

 

II. Költői korszakában 1823-1832

A közösségi versek időszaka.

 

Himnusz

A múlton való töprengés folytatása a Huszt című epigrammájában (1831) már biztatóbb külső körülmények közepette. Itt már megnevezi a teendőket:

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!”

Hirdetés

 

Zrínyi dala

A költemény tárgya a jelen és a múlt szembeállítása. A páratlan strófákban a kérdések, a páros strófákban a válaszok hangzanak el. => párbeszéd formájúvá teszi a verset. A vándor egy messzeföldről ide érkezett idegen, aki a magyarságot csak régi    nagyságának, dicső hőstetteinek híréről ismeri. A vándor keresi a régiek legendás honszeretetét, a szép hazát, az önfeláldozó hősök harcainak színtereit.

A válaszok kiábrándítóak, elutasítóak, leverők. A dicső nép halott: „nevében él  csak , többé nincs jelen”.

Párbeszédes formában írt mű / Vándor és Zrinyi/ – belső dialógus. A hősi múlt és a sivár jelen ellentétére épül.

A vándor 3 kérdése alapján elénk tárul a dicső múlt: „Hol van a hon..?”; Hol van a nép…?;Hol van a bérc…? – lehangoló válasz.

A vers zárlata: a végső pesszimizmus hangulatában a záró sorok a nemzet-halál tragikumát sugallják, szavaiban ott van a lesújtó ítéletalkotás, a cselekvésre képtelen magyar nemesség.

Hirdetés

 

Emléklapra

„Négy szócskát üzenek,

vésd jól kebeledbe, s fiadnak

Hagyd örökűl ha kihunysz:

A haza minden előtt.”

Kölcsey hitvallása fogalmazódik meg benne.

 

Huszt

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!”

A dicső múlttal szemben a költő jelenre hívja fel a figyelmet. A jelenben kell cselekedni és nagy dolgokat véghez vinni.

Verselése: időmértékes; disztichon = hexameter + pentameter sor

 

Vanitátum vanitas

Keletkezése: 1823. ápr.-febr. – a Himnusz után írt Csekei magányában.

Hirdetés

Jelentősége: A pesszimizmus verse.

A cím jelentése: ”hiúságok hiúsága”, „hiábavalóságok hiábavalósága”

Eredete: „Itt az írás” – Szent Írás (Ó-sz., Prédikátorok könyve szerzőjének Salamont tartják.)

Hangneme: keserű, szarkasztikus (szarkazmus = maró gúny)

Stílusa: klasszicista

Szerkezete, gondolatmenete:

  1. (I.) 1.vsz.:  Felszólítás a bölcs Salamon tanításainak megismerésére. A cím felerősítése a tanulság (9-10.vsz.) előre vetítése.
  2. (II.) 2-8. vsz..: Az érvelésben sajátos nézőpont érvényesül. A 2. 7-8. vsz. az emberi életet általában, a 3-6. vsz. a történelem, az erkölcs, a filozófia és a művészet értékeit szállítja le, megsemmisítő ítéletet mondva mindegyikről, kiemelkedő képviselőjüket is beleértve.
  3. (III.) 9-10.vsz. A záró vsz.-ok megszólítóak. Következtetés, a tanulság levonása. Ha minden hiábavaló, hogyan kell élni. Válasz a sztoikus bölcs rendíthetetlen nyugalmával.

10. vsz. a tanulsághoz fűzött magyarázat, visszatérés az 1. vsz. kiinduló tételéhez., annak nyomatékosítása.

Jellemző stíluseszközei:

– felsorolás

– paradoxon (meghökkentő ellentét, látszólagos képtelenség)

Hirdetés

– oximoron (egymást kizáró ellentét)

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!