Hirdetés

Zrínyi Miklós és a törökök kiűzése Magyarországról jegyzet

12 perc olvasás
Zrínyi Miklós és a törökök kiűzése Magyarországról jegyzet
 • Zrínyi Miklós katolikus főnemes, horvát bán
 • Szigetvári Zrínyi dédunokája
 • Török birodalom gyengül: itt az idő a változásra
 • Eleinte Habsburgoktól várja a török kiűzését
 • Majd II. Rákóczitól
  • Erdély azonban elbukik
 • Rendi szerepvállalásban hisz
  • Szigeti veszedelem, Mátyás király életéről való elmélkedések, Az török áfium ellen való orvosság
   • Hősi példa
   • Önálló hadsereg szükségessége
  • Szultán beveszi Érsekújvárat
   • Egyedül Zrínyi vonul ellene
  • 1664 – téli hadjárat
   • Török utánpótlást elvágva felégeti az eszéki hidat
  • Lipót a franciák elleni küzdelmet hangsúlyozza
   • Birodalmi és nem magyar érdekek
   • Nem jelölte Zrínyit a nádorválasztáson
   • Magyarországi császári erők fővezére is Montecuccoli
  • 1664 – Török támadás
  • Szentgotthárd – birodalmi győzelem
  • Császár békét kér,
   • hogy folytathassa a francia háborút
   • 1664 – vasvári béke
    • Veszteséges
    • Magyar nemesség felháborodik
   • 1664 – Zrínyi vadászbalesete
   • Wesselényi Ferenc nádor hűbérül felajánlja Magyarországot a töröknek
    • Szultán nem fogadja el
   • Főnemesek szövetkezni kezdenek Lipót ellen,
    • azonban tőle várhatták már csak a török kiűzését.
    • Figyelmeztették is, Lipót megbocsátott.
    • 1670 – újabb összeesküvés, Wesselényi-féle
     • Lipót: béke franciákkal
     • Elfogatja magyar összeesküvőket
     • Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc, Nádasdy Ferenc kivégzése
      • Rákóczi kiváltja a saját életét
     • Lipót felfüggeszti a magyar rendi alkotmányt
      • Ürügy: összeesküvések
     • Adóemelés
     • Végvári katonák elbocsátása
     • Nincs nádor
     • Protestánsok elleni támadás
    • Abszolutista kísérlet
     • Kudarc
     • Minden magyar csoport egyszerre lett szembe állítva az udvarral
    • Nemesek és végvári katonák Erdélyben gyülekeznek
     • Kurucok
      • Betörnek Magyarországra portyázni
      • Thököly Imre
     • Lipót ismét háborúban XIV. Lajos ellen
     • 1681, Sopron – országgyűlés
      • Lipót békét akar Magyarországon
      • Visszaállítva a rendi alkotmány
      • Nádorválasztás
      • Korlátozott protestáns vallásgyakorlás
     • Kurucok elutasítják a megegyezéseket
      • Francia és török melléjük áll
     • Kassa: kuruc fejedelemség, élén Thököly Imre
      • Zrínyi Ilonát feleségül veszi
     • Ország négy részre szakad
 • Törökök: Habsburg birodalom gyenge?!
 • Musztafa
 • 1683 – Bécs ostroma
  • Császár elhagyja Bécset
   • Segítség lengyel király Sobieski Jánostól és német fejedelmektől
  • Lotharingiai Károly legyőzi a törököket
   • Később visszafoglalják Esztergom várát
  • 1684 – Szent Liga
   • Törökellenes
   • Habsburg Birodalom, Lengyelország, Velence
  • Magyarság most törökkel szemben áll
  • 1685 – török fővezérek elfogják Thökölyt, hogy békéért cserébe kiszolgáltassák a császárnak
   • Lipót elutasítja, már úgyis győzni fog
   • Kurucok zöme a császár mellé áll át
  • 1686 – Buda visszafoglalása
  • 1687 – Nagyharsány – „második mohácsi csata”
   • Császári győzelem
  • Nándorfehérvár (Belgrád) visszafoglalása
  • Franciák támadnak, a háború elhúzódik
   • Lajos tart a Habsburgok túlzott megerősödésétől
   • Lehetőséget ad a török ellentámadásnak
   • Hátba támadja a császári seregeket
   • Harcok többnyire Magyarországon folynak
   • Habsburg helytállás
  • 1697, ZentaSavoyai Jenő legyőzi a törököket végleg
   • Oszmán Birodalom békét kér
  • 1699 – karlócai béke
   • Habsburg-török béke
  • Magyarország felszabadul (kivéve Temesköz)
  • Erdély is Habsburg fennhatóság alá kerül
   • Lipót lesz Erdély fejedelme
   • Nem egyesítik Magyarországgal

 

Zrínyi Miklós tevékenysége

Zrínyi Miklós kivételes tehetségű politikus, költő, hadvezér és hazafi volt, a XVII. századi Magyarország meghatározó alakja. Híres törökverőként és a Habsburgoktól távolságot tartó vezetőként a magyarság önálló fennmaradásáért küzdött.
Horváth eredetű főnemesi családból származott, dédapja volt Zrínyi Miklós, a híres „szigetvári hős”.
Elképzeléseinek középpontjában a nemzeti összefogás, királyság és hadsereg álltak, azonban legfontosabb törekvése a törökök kiűzése maradt.

Hirdetés

Számos kisebb törökök elleni összecsapásban ért el sikereket. Részt vett 1642-ben a sziléziai hadszíntéren zajló harcokban, valamint 1645-46-ban az I. Rákóczi György erdélyi fejedelem Bécs elleni ostromláskor a Habsburgok védelmében megindított támadásokban.
III. Ferdinánd 1647-ben kinevezte horvát bánnak, ezzel Zrínyi a déli végek főparancsnokává vált.

A külső támogatást, a Habsburgok segítéségét Zrínyi is várta, azonban felismerte, hogy fel kell számolni a belső megosztottságot. Hármas programmal rendelkezett: önálló nemzeti hadsereg, nemzeti királyság és nemzeti összefogás. Hadtudományi és elméleti műveiben a következőkről értekezett:

 • Szigeti veszedelem (1645-1646): dédapja hőstettének állított emléket;
 • Tábori kis tracta (1649): a korszerű hadseregszervezés elveit és a hadviselés gyakorlati kérdéseit fejtette ki;
 • Vitéz hadnagy (1650-1653): a jó hadvezérről való elmélkedés;
 • Mátyás király életéről való elmélkedések (1656): az ideális uralkodót jelenítette meg, a nemzeti királyság gondolatát taglalta, valamint hangsúlyozta az aktív törökellenes külpolitikát;
 • Az török áfium ellen való orvosság (1661): a nemzeti összefogás és a harcra való mozgósítás állt a mű középpontjában.

Zrínyi elképzeléseit nádorként szerette volna valóra váltani, így 1655-ben indult a nádorválasztáson, azonban a nádori címet nem ő, hanem Wesselényi Ferenc nyerte el.
Ezután fordult II. Rákóczi György, erdélyi fejedelem felé, akiben a törökök elleni harc lehetséges vezérét, egy önálló nemzeti királyság megteremtőjét látta. II. Rákóczi György azonban meggondolatlan lengyelországi hadjárata által a törökök haragját kivívva állandó menekülésre kényszerült, amely miatt nem lehetett a magyar nemzeti összefogás vezetője.

Hirdetés

Zrínyi Miklós a Mura bal partján, a hódoltság területén, török engedély nélkül 1661-ben kezdett hozzá a Zrínyi-Újvár felépítéséhez. Az új erődítmény és az Erdély oldalán nyújtott segítség, az annak területére érkező osztrák haderő megsértette a tizenöt éves háborút lezáró zsitvatoroki békét, így a szultán Ausztria és Magyarország ellen háborút indított. Köprülü Ahmed nagyvezér seregei bevették Érsekújvárt, majd elfoglalták Nyitrát és Lévát is.
A magyar vezetőréteg Zrínyi Miklós fővezéri kinevezését támogatta, akit végül az udvar a Dunántúlon felállított magyar hadsereg főparancsnokává választott meg. Zrínyi először a Muraköz és Horvátország védelméről gondoskodott, amelynek során Zrínyi-Újvárnál egy hatezer fős török sereg ellen aratott győzelmet. A királyi hadhoz Pozsonyban csatlakozva a cél az volt, hogy felmentsék Érsekújvárat, azonban elkéstek, és a vár elesett. Zrínyi ezután a Csallóközben, Vízvárnál, majd Vágnál újabb győzelmeket aratott. A törökök téli szállásra vonulásánál Zrínyi megsemmisített egy utóvédet a Garamnál, valamint megóvta a Felvidéket a további török támadásoktól. 1663 novemberében már tizenötezer fős török-tatár sereget győzött le.

Zrínyi téli hadjárata 1664. január 21. és február 9. között zajlott, amelyre mintegy huszonhatezer fős hadsereget toborzott a törökök ellen. A Muraközből indult, majd elfoglalta Berzencét, Babócsát, Barcsot, majd január 28-án érkezett Pécs alá. 1664 februárjában az oszmán hadak utánpótlásának biztosítását megakadályozva fölégette a hat kilométer hosszú eszéki hidat.
Zrínyi neve Európa-szerte ismertté vált, Lipót német-római császár mellett VII. Sándor pápa, II. János György szász fejedelem, IV. Fülöp spanyol király és XIV. Lajos francia király is elismerte teljesítményét.

Zrínyi téli hadjáratának sikeressége ellenére az udvar – bel-és külpolitikai okok miatt – leváltotta a dél-dunántúli erők éléről, mivel szembement Bécs óvatos törökellenes politikájával. A hadsereg főparancsnokává Raimondo Montecuccolit, olasz származású császári hadvezért választották meg, akinek elsődleges célja Bécs védelme volt, így Zrínyi korábbi szerzeményeit veszni hagyta, háromhetes török ostrom után feladta a Zrínyi-Újvárat.
Montecuccoli 1664-ben a szentgotthárdi csatában győzelmet aratott a török csapatok ellen, azonban az 1664. augusztus 10-én megkötött vasvári béke a törökök számára volt előnyös, rájuk nézve született kedvező tartalmú megállapodás, hiszen a rendek hozzájárulása nélkül aláírt béke a királyi Magyarország rovására elismerte a török foglalásokat.

Zrínyi Miklós a harcok lezárását követően Európa-szerte több országban is tárgyalásokat folytatott az országegyegyesítés programjához való támogatás végett, azonban sikeres végkimenetele már nem volt ezeknek, mivel csáktornyai birtokán egy vadkanvadászaton baleset érte, amelynek következtében 1664 végén halt meg.

I. Lipót és a rendek küzdelme

A vasvári béke után a magyar rendek számára világossá vált, hogy nem bízhatnak meg a Habsburgokban, így kezdetét vette a Wesselényi-féle rendi szervezkedés, amely a bécsi udvar ellen irányult.
Az összeesküvésre válaszként I. Lipót hatályon kívül helyezte a rendi alkotmányt, és nyílt, abszolutisztikus kormányzást vezetett be, amivel a Habsburg Birodalom örökös tartományait illetve királyságait akarta egységes, központi irányítás alá vonni. Lipót abszolutizmusára a Thököly-felkelés volt a válasz, amelynek hatására I. Lipót országgyűlést hívott össze Sopronba, ahol enyhített az abszolutizmuson. Ennek ellenére Thököly tovább folytatta a harcokat, 1682-ben Kassát és Füleket foglalta el, majd létrehozta a Felső Magyaroroszági Fejedelemséget, amelynek következtében rövid ideig az ország 4 részből állt.

Hirdetés

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!