Hirdetés

Rendi fejlődés Magyarországon (Aranybulla, 1351. évi törvények, Anjou-kori társadalom)

11 perc olvasás

Előzmények:

 • Újabb trónviszályok alakultak ki Könyves Kálmás halála után
 • megnőtt a birtokadományozás, kezdett átalakulni a gazdaság
 • III.Béla (1172-1196) bizánci ismereteivel megszilárdította a királyi hatalmat
  • írásbeliség kiterjesztése
  • államigazgatás modernizálása
  • király előtt megtárgyalt ügyek írásba vétele (1181)
  • kiadott oklevelek száma nőtt Kancellária létrehozása: élén ált. érsek álltak
  • jegyzők, írnokok munkái megnőtek
 • földművelés erősödik (legelőváltó rendszer) letelepülések száma növekszik
 • hospesek, szászok betelepedése: Erdélybe, Szepességbe (szászok leginkább)
 • első várasokat alapítják: Esztergom, Székesfehérvár
 • regálékból származó jövedelem nőtt  kamara haszna a legjelentősebb
Hirdetés

II. András uralkodása (1205-1235)

 • III. Béla kisebbik fia
 • uralkodása ideje alatt mértéktelen birtokadományozásba kezd ⅔-ról ⅓-ra csökkent
 • nemcsak földeket, hanem várakat, várbirtokokat is adományozott
 • királyi hatalom fenntartása bajba került regalékemelésével próbálta megoldani  ennek kezelését a tárnokmesterre bízta
 • romlott a pénz értéke, egyre kevesebb nemesfémet tartalmazott
 • elégedetlenséget növelte a költséges és sikertelen hadjáratok (Halics, Szentföld)
 • királyi haderő veszélyben  köteles a bandériumokra hagyatkozni
 • kiemelkedő főurak innentől bárók lesznek
  • bárók haragja Gertrúd királynői megkülönböztetése miatt  1213, Bánk nádor, felesége meggyilkolása
 • királyi várbirtokok bárói kezekben: szerviensek (szolgák) saját szolgálatukba kényszerítése
 • magánföldesúri hatalom alá kerülés nagyobb veszély a várjobbágyok esetében

nőtt az elégedetlenség azon bárók, szerviensek, várjobbágyok között, akik kevesebb földadományban részesültek 1222: „törvénylátó napon” kényszerítették II. Andrást az Aranybulla kiadására

1222. április 24: Aranybulla

Főbb pontjai:

 • megtiltja a
  • méltóságok halmozását
  • egész vármegyék adományozását
  • idegenek birtokszerzését és hivatalviselését
  • 31. cikkely, ellenállási záradék: feljogosítja a bárókat, főpapokat az ellenállásra, amennyiben a király nem tarja be az oklevélbe foglaltakat
 • leginkább a szervienseknek kedvez:
  • adómentesség
  • bírói ítélet nélkül nem foghatók el
  • engedélyük nélkül a király sem szállhat meg birtokaikon
  • végrendelkezés szabadsága
  • kizárólag az ország védelmében kötelesek hadba vonulni, határon kívül királyi költségen katonáskodnak

1351. évi törvények

Károly Róbert (1308-1342)

tartományúri hatalom felszámolásával tudott csak trónra lépni:

Hirdetés
 • sokakat kijátszott
 • másokat rászedett (Kán László a vajdai méltóság ígéretével szerezte meg a koronát)
 • híveit megjutalmazta
 • egyre többen csatlakoztak a tartományurakfamiliárisai közül
 • 1312. Rozsgonyicsata: kassaiak  Abákkal szemben  szászokkal összefogva győzte le az Abákat
 • megtöri a Kőszegiek és tiszántúli Borsa Kopasz hatalmát
 • 1321: CsákMáté kiskirály legyőzése

pápa támogatásával lép trónra

őt támogató familiárisokból személyéhez báróiréteg alakul ki. (Garalak, Laczfiak)

 • méltóságokat adományoz nekik
 • királyi várak, földek birtoklása

erős királyibandérium fenntartása: királyi had mellett, bárói, vármegyeibandériumokból, kunkönnyűlovasságból tevődött össze

Reformjai:

 • jövedelmek növelése
  • regálék emelése
  • harmincadvám
  • pénzverés monopóliuma
  • bányamonopólium (⅓ bányabér)
  • értékálló pénz
  • 1336. kapuadó (18 dénár)
 • városok megerősödése  királyi városok, bányavársok létrejötte
  • céhek megjelenése
  • saját fallal körbevett, nagy önállósággal rendelkeztek
  • mezővárosok kialakulása (egy összegben való adózás)

Külpolitikája:

 • dinasztikus kapcsolatok erősítése
 • Nándorfehérvár visszaszerzése, Havasföldönkudarcot vall (1330)
 • 1335. visegrádi királytalálkozó:
  • Lokietek Ulászló(lengyel) és Luxemburgi János(cseh) királyok kibékítése
  • Lokietek lenyát vettefeleségül (Erzsébet)
  • lengyelek elismerték Szilézia elvesztését
  • Bécset elkerülő kereskedelmi útvonal megnyitásáról való megállapodás
  • elsőszülött fia, Lajos örököli a lengyel trónt
  • kisebbik fia, András a nápolyi trónt (házassági szerződés)

Nagy Lajos (1342-1382)

 • apja hű bárókat és teli kincstárt hagyott rá dinasztikus politika gondja is rámarad
 • öccsét Andrást meggyilkolták  jóvátételt követelt, a nápolyi trónt akarta sikereshadjárat útján semszereztemega nápolyi trónt
  • Lajos hatalmas összeget fizetett ki (6 tonna ezüst, 5 tonna arany), hogy testvérét elismerjék
  • felesége, Johanna meggyilkoltatta Andrást Itáliában két hadjáratot indított (1347-1348, 1350-1352), ahol elfoglalják a várost, de a tartományokat nem tudják megtartani
  • királyi kincstár kimerítése
 • rengeteg háborút viselt (Velence (1358 -Zárai béke), Havasföld, Moldva, Balkán)  az országot délen és keleten hűbéres államok védték
 • bárói családok megerősödése a háborúskodás miatt (bandérium)
 • 1370. III. Kázmér halála után Lajosra száll a lengyel trón
  • perszonálunió létrejötte
   • Havasföld hűséges
   • Moldva fejedelemség
   • Bánságok rendszerének kiépítése (végvárak)
   • 1374. privilégiumok: kassai nemesség megerősítése
 • Balkánon való harc a bogumil eretnekkel szemben  első egyetem alapítása Pécsett (1367)
Hirdetés

1351. évi törvények

Okai: eredménytelen, költséges itáliai hadjáratok  pestis fertőzés

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!