Hirdetés

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete

10 perc olvasás
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete

Erdély

 • Különálló tartomány
 • Élén vajda
 • Sajátos rendi szerkezet
 • Töröknek hűbérese
 • Fejedelmeket nem török választja
 • Töröknek adóznak
 • Élén János Zsigmond
 • Lemondott királyi címéről
 • Így kibékül Habsburgokkal
 • Halála után Báthori István
 • Országgyűlésen többségben a vajda által meghívottak
Hirdetés

Vallás

 • Erdély magyar megyéi: kálvinista, unitárius
 • Szász megyéi: lutheránus
 • Székelyek: katolikusok maradnak
 • Románok: görögkeleti
 • Vallási türelemről törvények: bevett vallások szabad vallásgyakorlása, tiltott felekezeti ellenségeskedés

Erdély földrajzi helyzete

 • Erdély a Magyar Királyság legkeletibb része 1541-ig (ország három részre szakadása).
 • Földrajzi szempontból a Kárpátok hegyvonulatai határolják, gazdag nemesfém, vasérc és sóbányákban. Ezen kívül folyókban és erdőkben is bővelkedik.
 • A fejedelemséget keletről és délről a két román fejedelemség Moldva és Havasföld határolja.
 • Élén a király által kinevezett vajda áll a XII. századtól.
 • A térség nem esett a török terjeszkedés irányába, nincs török megszállás, helyette laza függés, Erdély az Oszmán Birodalom hűbérese. (Moldva, Havasföld szintén, de náluk a török beleszól a belpolitikába is)

Államiság jellemzői

 • Három rendi nemzet rendelkezett kiváltsággal:
  • Magyar nemesség
  • Székely előkelők
  • Szász előkelők
 • Együttműködésüket a kápolnai unió (1437) szabályozta.
 • Területi alapon is elkülönülés: székelyek kelten, szászok a déli részeken éltek. Közigazgatási egységeik székelyek és szászok területein a székek, a magyarok lakta területeken a vármegyék.

Erdély nemzetiségei:

 • Magyarok:

Sokáig az erdélyi etnikum közel felét a magyarság alkotta. Nagyrészt Észak és Nyugat Erdélyi terülteken voltunk jelen. Magyarország többi részéhez hasonlóan vármegyékben éltek, társadalmuk nemesekből, jobbágyságból és csekély létszámú polgárságból állt.

Hirdetés
 • Székelyek:

A székelyek elsősorban Erdély keleti részén telepedtek le. Bár magyar nyelven beszéltek, de teljesen más közigazgatási rendszerrel és társadalommal rendelkeztek, mint a magyarok. Nem számítottak jobbágyoknak, nem volt földesuruk, hanem katonai szolgálattal tartoztak a királynak, majd a fejedelemnek (határt védték). A XVI. században kezdődik meg a székely katonák lesüllyedése, lassan jobbágynak tekintik őket, ez ellen többször próbáltak meg sikertelenül lázadni.

 • Szászok:

A szászok ősei még az Árpád-korban érkeztek Magyarországra. II. Andrástól kollektív kiváltságot kaptak, nevezetesen azt, hogy saját vezetőt választhattak. Vezetőjük Nagyszeben város polgármestere volt, ő viselte a szász grófi tisztséget. Ő bíráskodhatott a szászok felett.  Adót (földbért) egy összegben kellett a királynak fizetni (később a fejedelemnek). Városokban élnek, német anyanyelvűek és általában iparral és kereskedelemmel foglalkoztak.

 • Románok:

A románok a szomszédos román fejedelemségekből (Moldva, Havasföld) áramlottak, vándoroltak át egyre nagyobb számban Erdély területére. Elsősorban hegyi pásztorkodással foglalkoztak, később letelepednek és jobbágyként dolgoznak és adóznak a földesúrnak.  Pásztoroknak a külön adója volt az ötvened, amit a juhnyájak után kellett fizetniük a fejedelemnek.

Közigazgatás

 • Erdély élén a fejedelem áll, de a tisztség betöltéséhez szükséges volt a törökök jóváhagyása is.
 • Belpolitikát önállóan folytathatott, de a külpolitikai döntésekhez szintén török beleegyezés kellett.
 • Évente adót kellett fizetnie a töröknek (eleinte 10 ezer aranyat később sokszorosa).
 • A fejedelem tanácsadó testületeként működött a Fejedelmi Tanács, aminek a tagjait a fejedelem választotta ki. Csak tanácsadási jogköre volt, dönteni nem dönthetett semmiben.
 • Írásbeli ügyek intézésére létrehozták a Kancelláriát.
 • Erdélynek saját országgyűlése lesz, ami egykamarás, viszont hatalma kisebb, mint a Királyi Magyarországon működő Országgyűlésé.
 • Az ország irányításában a fejedelem akarata érvényesül, melynek alapja a nagy földbirtokállomány és a Török Porta támogatása. (Amúgy sincs olyan nagybirtokkal rendelkező főnemesei csoport, amelyik veszélyeztetni tudná a fejedelem hatalmát)
 • Az erdélyi országgyűlésen a 3 rendi nemzet képviselői vehetnek részt: a magyar nemesek, a székely és a szász előkelők. A negyedik nemzetnek, a románoknak nincs rendi képviselete.
 • Központi város Gyulafehérvár, itt található a fejedelmi udvar is.
 • Az országgyűlés különböző városokban ülésezett.
 • a fejedelem adóbevételeinek nagy része nem függött a rendek jóváhagyásától, saját birtokáról vagy a regálé jövedelmekből (pl.: vám) származott.
 • Hivatalokban a fejedelem familiárisai dolgoztak, ők a fejedelem jóvoltából tölthették be a pozíciójukat.

Vallási viszonyok

 • Erdély területén is megjelenik a reformáció minden irányzata:
  • a magyarok nagy része a kálvinista (református) hitre tér át
  • a szászok többsége lutheránus (evangélikus) lesz
  • a székelyek megmaradnak a jól bevált katolikus hitben
  • a románok szintén megingathatatlanok és maradnak az eredeti ortodox (görög-keleti) vallásukban
 • A szentháromságot tagadó irányzat (antitrinitáriusok) is megjelenik Erdélyben és mivel Európában csak itt meg Lengyelországban nem üldözik őket, itt hozzák létre az unitárius egyházat.
 • Európában egyedülálló módon az erdélyi országgyűlés több alkalommal is a négy vallás szabad gyakorlásáról hozott törvényt (pl.: 1568- tordai országgyűlés). Szabadon lehetett gyakorolni a katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius vallást is. Az keleti kereszténység, az ortodox vallás csak megtűrt vallásnak számított.
 • A katolikus vallás is majdnem a betiltás sorsára jutott (János Zsigmond unitárius volt), de végül engedélyezték a katolikus hitet is (Báthori István), be lettek hívva a jezsuiták, így idővel megindult az ellenreformáció is. A magyar fejedelmek a későbbiekben mind református vallásúak voltak
Hirdetés

Bocskai-szabadságharc

Tizenöt éves háború

 • Törökök a végvári vonalak mentén portyáznak
 • Török támadás
 • Habsburg Rudolf
  • Felszabadítanak nógrádi várakat (Fülek, Drégely, Nógrád)
 • Belép Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem
  • Rendek csak az ő nyomására egyeznek bele
 • Erdélyi fővezér Bocskai István
  • Legyőzi a törököket, akik megbüntetni jönnek
  • 1595 – Gyurgyevó
 • 1596 – Törökök beveszik Eger várát
 • Királyi-erdélyi haderő vs törökök – Mezőkeresztes
  • Török győzelem
  • Török kiűzése: kudarc
 • Háború elhúzódik, nép szegény
  • Hajdúk
   • Zsákmányszerző, portyázó zsoldosok
 • Erdély ki akar lépni, de a király nem engedi
  • Habsburg a kimerülő anyagi forrásokat a főurak rovására akarja pótolni
  • Erőszakos ellenreformáció
   • Országgyűlés
    • Rendek tiltakoznak
    • Rudolf nem hajlandó megtárgyalni a vallási kérdéseket
    • Bocskai Istvánt el akarja fogatni
     • Hajdúkkal, akik azonban átállnak hozzá
     • 1604 – fegyveres felkelés
      • Álmosd – Bocskai leveri a császári csapatokat
    • Erdélyben és Magyarországon is fejedelemmé választják
 • Véget vet a háborúnak
 • Török mellette áll
  • Bocskai nem akart cserébe területeket átadni
  • Habsburgok úgysem nyugodtak volna bele a magyarországi fejedelemségébe
  • >> elutasítja a korona felajánlását
  • >> nem lett török hűbéres
 • 1606 – Mátyás főherceg és Bocskai: bécsi béke
  • Felkelés vége
  • Bocskai lemond magyar fejedelmi címéről
  • Cserébe: büntetlenség
   • Rendi jogok tiszteletben tartása
   • Szabad vallásgyakorlás
 • Habsburg-török béke
  • Status quo szentesítése
  • Habsburgok nem adóznak többé
 • Hajdúknak kollektív nemesség
  • Fosztogatóktól megszabadul és katonákat is szerez
 • Bocskai halála
 • Habsburg trónviszály: Rudolf vs Mátyás
  • Rudolf célja: török ellen támadás, protestánsok ellen
  • Mátyás és hajdúk lemondatják
 • II. Mátyás a király
  • Rendi jogok megerősítése
  • Bécsi béke megújítása
  • Rendek beleszólása a kormányzásba
 • Erdély: Báthori Gábor
  • Hódít, békéket sért

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!