Hirdetés

A feudalizmus virágkora és hanyatlásának kezdetei a 14-16. században

15 perc olvasás
two brown houses near trees

I. A feudalizmus virágkorának kialakulása 1. A 11-13. sz-ban a feudalizmus virágkorát élte:

 • kialakult az árutermelés
 • megjelent a pénzgazdálkodás
 • fejlődött a kézműipar
 • létrejöttek és elszaporodtak a városok
 • urbanizáció ment végbe (városiasodás)
 • kialakult a céhes árutermelés
Hirdetés

2. A társadalomra gyakorolt hatása:

 • a jobbágyság differenciálódott: gazdag paraszt vagy zsellér lett
 • földesúri réteg is differenciálódott: ahol sok zsellér volt ő is tönkrement, ahol a jobbágy gazdagodott, ő is gazdagodott
 • hospesek

3. Az egyház megerősödött, de:

 • az invesztitúra háborúkban meggyengült
 • a keresztes hadjáratok is kudarccal végződtek, így tekintélye csökkent (eretnek mozgalmak)

4. Megindult a rendi fejlődés:

 • Angliában
 • Franciaországban

II. A gazdasági élet változásai a 14. sz-ra 1. A megnövekedett kereskedelem arra ösztönzött, hogy még többet és többet termeljenek 2. Egy idő után túltermelési válság alakult ki, nem volt megfelelő fizetőképes kereslet a megtermelt javak iránt, mindenki ugyanazt termelte, Európán belül megszűnt a piac 3. Az itáliai városállamok gazdag polgárai voltak olyan helyzetben, hogy el tudták volna vinni a felesleges árut távolabbi piacokra, pl. Indiába 4. Ehhez azonban több és olyan áru kellett volna, amire ott is kereslet van 5. Európában megnőtt a kereslet a fehérnemű iránt, s ez Indiában is eladhatónak bizonyult 6. A firenzei kereskedő patríciusoknak volt pénzük -> megvették az alapanyagot és a késztermék előállítását kiadták bérmunkába a plebejusoknak és zselléreknek, ezt a rendszert nevezzük kiadási és bedolgozási rendszernek 7. Az új rendszernek köszönhetően az itáliai polgárság tovább gazdagodott Itália, Firenze, Velence, Genova – a patrícius kereskedők kezében van a hatalom, zsarnok módon uralkodtak, legjellemzőbb volt a velencei dózse A Medicsiek mecénáskodtak is, a polgárság újfajta ideológiát kezdett vallani, a humanizmust, ennek formája volt a reneszánsz:

Hirdetés
 • emberközpontúság
 • az egyházi dogmák ellen
 • főleg az egyházzal és az uralkodóval szemben
 • a politikai részvétel érdekében

III. Közép- és Kelet-Európa változásai 1. Válságjelenségek Nyugat-Európában:

 • éhínségek
 • járványok (tüdőpestis)
 • a lakosság megfogyatkozott

A társadalom változásai a válság hatására:

 • a megfogyatkozott parasztság elfoglalhatta a néptelenné vált jobb földeket
 • a jobbágyság lazított kötöttségein, a munkaerőhiány miatt a földesurak engedékenyebbek lettek
 • a birtokosok jövedelmei csökkentek, mert a termelés kisebb területekre szorult vissza
 • egyre szaporodtak a parasztfelkelések, például:
Hirdetés

– Flandria 1323 – 1358 Franciaországban a Jacquerie-felkelés

A válság a városokat sem kímélte:

 • főleg a városi luxusipar szenvedett veszteségeket
 • nagy itáliai bankok mentek csődbe
 • megjelent a kiadási-bedolgozási rendszer a textilipar területén

2. A Német-Római császárság válságjelenségei:

 • a lakosság száma a 14. sz. végére egyharmadával csökkent
 • szabadparasztok mellett megjelent a töredéktelken vagy föld nélküli jobbágyság
 • szaporodtak a parasztfelkelések, melyek a feudális elnyomás mellett a városiuzsora ellen is irányultak
 • a pápaság elleni harcban a birodalom egysége széthullott

1273-ban Habsburg Rudolf lett a császár:

Hirdetés
 • nem próbálta meg visszaállítani az egységet
 • minél több német tartományt akart megszerezni
 • a 14-15. sz-ban további területi nyereségeket hozott a Habsburg-dinasztia

Ellenfelük a Luxemburg-család lett:

 • egymást váltották a trónon
 • a Luxemburgok a cseh korona országait szerezték meg 1356-ban kiadták a német aranybullát, mely a császárválasztást 7 választófejedelemre bízta

IV. Központosított hatalmak Franciaországban, Angliában és Spanyolországban 1. Anglia és Franciaország között lefolyt a százéves háború 2. A hadi kiadások súlyos pénzügyi zavarokat okoztak 3. A háború Fro. számára 1420 táján vált válságossá, ebben a helyzetben a francia erők összefogtak:

 • a mozgalom élére Jeanne d’Arc állt
 • VII. Károly ünnepélyes királlyá koronázása, fontos várak bevétele az angol hódítók vereségét jelentette

4. A francia központosítás:

 • a győzelem lehetőséget adott a központi királyi hatalom megerősítésére
 • állandó zsoldossereget teremtettek, felszámolták a főúri magánsereget
 • növelték az állam bevételeit
 • XI. Lajos fontos tartományokkal növelte országa területét
Hirdetés

5. Az angol központosítás:

 • belső feszültségek
 • felkelések az adóterhek miatt
 • trónviszály a York- és Lancaster-család között
 • 1485-ben Tudor Henrik lett a király, neki sikerült megszilárdítani a hatalmat

6. A központosított Spanyol Királyság:

 • Aragónia jelentős hódításokat tett a Földközi-tengere, Kasztília jelentős juhtenyésztéssel és gyapjúkivitellel rendelkezett
 • Kasztília és Aragónia egyesülésével 1479-ben jött létre a Spanyol Királyság
 • Izabella kasztíliai királynő férje, Ferdinánd lett Aragónia királya
 • központosító politikát folytattak
 • 1492-ben felszámolták a mór uralmat Granadában

V. Kelet- és Délkelet-Európa népei a 13-15. sz-ban

 • kapták, azonban nem örökíthettékés a szultán bármikor visszavehette
 • ez a rendszer a szultánhoz feltétlenül hű hivatalrendszert és hadsereget teremtett
Hirdetés
 • egyre nagyobb mértékben támaszkodott a renegátokra és rabszolgákra
 • ennek a rendszernek a háború és hódítás létszükséglete volt, s a háborúkat vallása, az iszlám szentesítette mint szent háborúkat

A leigázott országok sorsa:

 • a hazai földesúri osztály megsemmisült
 • a parasztok és városlakók török közigazgatás alá kerültek, iszlám jog szerint ítélkeztek felettük
 • állandó volt a jelképes katonai jelenlét
 • nagy számban települtek be mohamedánok
 • az őslakosságot óriási adóterhek és egyéb szolgáltatások nyomták
 • az itten társadalmak fejlődése 500 évre megállt

VI. A magyar, cseh és lengyel állam fejlődése a 13-15. sz-ban 1. Ezen kelet-közép-európai országokban jelentős mezőgazdasági fejlődés ment végbe:

 • német jogú telepítések -> később minden paraszt terhe enyhült. A mongol uralom alatt álló orosz fejedelemségekben III. Iván 1480-ban kivívta a Moszkvai Nagyfejedelemség teljes függetlenségét, s bekebelezte a még független fejedelemségeket is, hatalma megnőtt a mongol kán nem mert csatát vállalni a hatalmas orosz sereggel szemben

2. A mongol hódítóktól megszabadult orosz társadalom feudális társadalom volt:

Hirdetés
 • nagybirtokos arisztokrácia az egykori részfejedelmekből, a bojárok
 • a cár igyekezett hatalmukat korlátozni
 • államügyeket hivatalnokokkal intézett
 • katonáskodásért földet juttatott a pomescsikoknak
 • a parasztság egy része jobbággyá vált, másik része szabad maradt

3. Az orosz uralkodók központosított hatalmat teremtettek 4. A Bizánci Császárság már a keresztes háborúk során elvesztette nagyhatalmi helyzetét, belső ellentétei miatt folyamatosan hanyatlott 5. Délkelet-Európa országai török függésbe kerültek:

 • a meghódított földek egy része a szultán által megtestesített államé lett, másikrészét a szultánhoz hű hivatalnokok és katonák
 • egysége, szabad költözésű jobbágyság
 • szaporodtak a városok, bár jelentőségük csökkent

6. A főnemesség hatalmas birtokokat kapott, kialakult a köznemesség (adómentesség, jobbágyai feletti szabad ítélkezés jogilag egyenlővé váltak a főnemesekkel) Rendi országgyűlések 7. A magyar és a lengyel állam elhárította a Német Császárság hódító törekvéseit, de Csehország a birodalom részévé vált, de ténylegesen ő is megőrizte függetlenségét 8. A 14-15. sz-ban kiéleződtek a csehországi belső ellentétek:

 • a városi szegénység és a jobbágyság elsősorban az egyházi terhek ellen lázadt
 • német-cseh szembenállás: egyházi és világi hatalmasságok, városi patríciusok közt sok volt a német és sok német bányatulajdonos és gazdagparaszt is volt
Hirdetés

9. Csehországban kibontakozott a Husz János által vezetett antifeudális, antiklerikális és németellenes törekvésű huszita mozgalom, melynek követői Husz János halála után még sokáig vívták harcukat Luxemburgi Zsigmond császár és a katolikus egyház ellen Két csoportra oszlottak:

 • kelyhesek
 • taboriták

A nemesek nem szerették a német papságot, mert ők szedték az adókat, nem szerették a jobbágyok sem, mert két helyre kellett adózniuk s nem szerették a polgárok sem a huszita háború antiklerikális és antifeudális volt (a jobbágyok a német papok és cseh földesurak földjét is el akarták venni) A mozgalom megosztásával sikerült legyőzni, sőt kiűzni őket Csehországból egész Európában szétszéledtek VII. A kultúra fejlődése és az egyház térvesztése 1. A humanista gondolkodás és a matematikai ismeretek hatására Kopernikusz megalkotta a heliocentrikus (napközpontú) világképet 2. A művelődés, az iskolák az egyház kezéből részben áttevődtek a polgárság kezébe:

 • kialakultak az egyetemek a 12. sz. második felében
 • valójában céh jellegű érdekvédelmi szervezet volt, ahol a magiszter és a tanulók jelentős autonómiával rendelkeztek
 • az egyház elvesztette monopóliumát, ezért próbálta befolyásolni az egyetemeket
 • az uralkodó is próbálta korlátozni az egyetemek autonómiáját
 • a 13. sz-ra érték el függetlenségüket
 • azon városok, ahol egyetem létesült, fejlődésnek indultak

VIII. A felfedezések okai és kora 1. A felfedezések okai:

 • pénzgazdálkodás nyomán pénzfelhalmozás történt elsősorban Itáliában
 • fejlődött a technika – hajóépítés, feltalálták az iránytűt
 • ideológiai változás (Galileo, Kepler, Kopernikusz)
 • kelet felé nem mehettek, mert ott lezárták az utat a törökök
 • Nyugaton kiűzték az arabokat, akik kalózkodással fenyegettek
 • felmerült az igény az új jövedelemforrásokra az uralkodók és a nemesség részérőlegyaránt, mert csökkentek a jobbágyoktól behajtható földesúri jövedelmek
 • az új piacok és útvonalak növelhették a kereskedők hasznát
Hirdetés

Az itáliai városállamok olyan gazdagok voltak, hogy nem voltak rákényszerítve, ezért egy kevésbé gazdag ország kellett, mint Spanyolország és Portugália:

 • a felfedezéseket abszolút uralkodók finanszírozták, Izabella és Ferdinánd
 • segítette őket a Velencével versengő és náluk megtelepedett genovai kereskedők tőkéje és szakértelme
 • kedvező földrajzi adottságok (nyitott tengerpart, jó széljárás)

2. A portugálok fölénye az Indiai-óceánon:

 • kisajátították a fő hajózási útvonalakat
 • szárazföldön Kína, Japán és az indiai államok erősebbek voltak ugyan, de a tengeri kereskedelem óriási hasznot hozott

3. Spanyol gyarmatosítás Közép- és Dél-Amerikában

Hirdetés
 • spanyol behatolás, nagy területek gyarmattá szervezése, az itteni kultúrák tönkretétele
 • a közvetlen kifosztás után megszervezték a gyarmati közigazgatást és gazdaságot
 • az ültetvényes gazdálkodást és a bányászatot kényszermunkára alapozták
 • az emberveszteségek, a kieső munkaerő pótlására kezdték meg a gyarmatosítók a néger rabszolgák tömeges átszállítását Afrikából

IX. A tőkés gazdálkodás kialakulása 1. A kereskedelmi útvonalak átrendeződtek:

 • közfogyasztású árucikkek iránt nőtt a kereslet
 • a forgalom fő lebonyolítói egyre inkább a Hanzát leváltó németalföldi kereskedőkvoltak, melynek központja Antwerpen lett
 • az atlanti-parti kereskedelem fellendülésével hanyatlott a földközi-tengeri kereskedelem, így Velence és Genova is
 • a spanyol és portugál hajóutak még sokáig fűszereket és nemesfémet szállítottak

2. Az iparcikkek iránti megnövekedett keresletet a céhek nem tudták kielégíteni, így egyre több manufaktúra alakult, melyeket tőkés vállalkozók irányítottak 3. A mezőgazdaságban is kialakult a piacra termelő gazdaság, így a társadalmi szerkezet is átalakult:

 • Németalföldön a szabad parasztok birtokai váltak tőkés jellegűvé
 • Angliában a gazdagparasztság és a nemesi birtokosok egy része is tőkéssé vált
 • megkezdődtek a bekerítések
Hirdetés

4. Árforradalom következett be:

 • a behozott nemesfémmel a pénz mennyisége nőtt, tehát elértéktelenedett
 • a spanyolok és portugálok a behozott nemesfémmel nem termeltek, így az árumennyisége csökkent
 • a mezőgazdasági termékek iránti kereslet nagyon megnőtt

Az árforradalom hatására Spanyolország a 17. sz-ra elszegényedett mert nem termelt, viszont felélte a pénzét A luxuscikkeket termelő országok, mint Anglia és Németalföld meggazdagodott az árforradalom hatására 5. A felfedezések társadalomra gyakorolt hatása

 • földesúr megmaradt feudálisnak
 • jobbágyságon belül gazdag paraszt tőkés vállalkozó próbált lennizsellér elment a manufaktúrába bérmunkásnak
 • a patríciusból tőkés vállalkozó lett
 • a kézműves vagy tőkés vállalkozó, vagy bérmunkás lett
 • plebejus bérmunkásnak ment

X. A reformáció 1. Oka: az egyház elvilágiasodott, pénzt kezdett gyűjteni és elfordult az emberektől (búcsúcédulák árusítása) 2. Az első lázadó Wittenbergben Luther Márton volt:

 • vissza kell térni a szegény egyházhoz
 • ha minden ember eredendően bűnös, a papoknak miért van ekkora vagyona
 • a nemesség érdekében támadta az egyházat
 • a feudalizmusban a nemeseknek van földbirtoka
Hirdetés

3. Svájcban Kálvin János a polgárság érdekeit figyelembe véve hirdette meg tanait:

 • predesztináció (eleve elrendelés)
 • zsarnokölés (aki a vagyon ellen fellép – uralkodó – az megölhető)
 • presbiteri egyházszervezet (világi egyházszervezet): az egyházat 6 pap és 12 polgár vezesse

4. A parasztok tovább vitték Luther gondolatát, Münzer Tamással az élen:

 • a nemesek is bűnösök, nekik miért van földjük
 • a földeket el kell venni a papoktól és a nemesektől és el kell osztani a parasztokközött
 • esetleg kommunákban termelni

XI. Az átalakulások eredménye 1. A 16. sz-tól kialakult a kapitalizmus, melynek következménye:

Hirdetés
 • manufaktúra ipar váltotta fel a céhes ipart
 • a társadalmi szerkezet átalakul, megjelentek a tőkések
 • a gazdasági fejlődést nem követte a politikai fejlődés mely továbbra is feudálismaradt
 • az egyensúlyi helyzet megbomlása újabb polgári forradalom érlelődött
 • A polgári forradalom egyik központja a gyorsan fejlődő Németalföld volt

2. Kelet felé haladva egyre több feudális maradvánnyal illetve feudális berendezkedéssel találkozhatunk, ennek egyik oka a török terjeszkedés is volt, mely 500 évre megbénította a leigázott országok fejlődését 3. A reformáció elleni fellépésre a pápaság csak a reformáció jelentkezése után évtizedekkel tett lépéseket:

 • 1545 és 1563 között háromszor ülésező tridenti zsinat döntéseivel vette kezdetétaz ellenreformáció, a római katolikus egyház megújulása:
 • megszilárdították az egyház tekintélyét
 • szerzetesrendeket alapítottak gyógyításra, oktatásra
 • a jezsuita rend lett az ellenreformáció élharcosa katonás fegyelmével
 • újjászervezték az inkvizíciót

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!