Hirdetés

A feudalizmus virágkora és hanyatlásának kezdetei a 14-16. században

15 perc olvasás
A feudalizmus virágkora és hanyatlásának kezdetei a 14-16. században

I. A feudalizmus virágkorának kialakulása

1. A 11-13. sz-ban a feudalizmus virágkorát élte:

 • kialakult az árutermelés
 • megjelent a pénzgazdálkodás
 • fejlődött a kézműipar
 • létrejöttek és elszaporodtak a városok
 • urbanizáció ment végbe (városiasodás)
 • kialakult a céhes árutermelés
Hirdetés


Hirdetés

2. A társadalomra gyakorolt hatása:

 • a jobbágyság differenciálódott: gazdag paraszt vagy zsellér lett
 • földesúri réteg is differenciálódott: ahol sok zsellér volt ő is tönkrement, ahol a jobbágy gazdagodott, ő is gazdagodott
 • hospesek

3. Az egyház megerősödött, de:

 • az invesztitúra háborúkban meggyengült
 • a keresztes hadjáratok is kudarccal végződtek, így tekintélye csökkent (eretnek mozgalmak)

4. Megindult a rendi fejlődés:

 • Angliában
 • Franciaországban

II. A gazdasági élet változásai a 14. sz-ra

Hirdetés

1. A megnövekedett kereskedelem arra ösztönzött, hogy még többet és többet termeljenek
2. Egy idő után túltermelési válság alakult ki, nem volt megfelelő fizetőképes kereslet a megtermelt javak iránt, mindenki ugyanazt termelte, Európán belül megszűnt a piac
3. Az itáliai városállamok gazdag polgárai voltak olyan helyzetben, hogy el tudták volna vinni a felesleges árut távolabbi piacokra, pl. Indiába
4. Ehhez azonban több és olyan áru kellett volna, amire ott is kereslet van
5. Európában megnőtt a kereslet a fehérnemű iránt, s ez Indiában is eladhatónak bizonyult
6. A firenzei kereskedő patríciusoknak volt pénzük -> megvették az alapanyagot és a késztermék előállítását kiadták bérmunkába a plebejusoknak és zselléreknek, ezt a rendszert nevezzük kiadási és bedolgozási rendszernek
7. Az új rendszernek köszönhetően az itáliai polgárság tovább gazdagodott Itália, Firenze, Velence, Genova – a patrícius kereskedők kezében van a hatalom, zsarnok módon uralkodtak, legjellemzőbb volt a velencei dózse A Medicsiek mecénáskodtak is, a polgárság újfajta ideológiát kezdett vallani, a humanizmust, ennek formája volt a reneszánsz:

 • emberközpontúság
 • az egyházi dogmák ellen
 • főleg az egyházzal és az uralkodóval szemben
 • a politikai részvétel érdekében

III. Közép- és Kelet-Európa változásai

1. Válságjelenségek Nyugat-Európában:

 • éhínségek
 • járványok (tüdőpestis)
 • a lakosság megfogyatkozott

A társadalom változásai a válság hatására:

 • a megfogyatkozott parasztság elfoglalhatta a néptelenné vált jobb földeket
 • a jobbágyság lazított kötöttségein, a munkaerőhiány miatt a földesurak engedékenyebbek lettek
 • a birtokosok jövedelmei csökkentek, mert a termelés kisebb területekre szorult vissza
 • egyre szaporodtak a parasztfelkelések, például:
Hirdetés

– Flandria 1323
– 1358 Franciaországban a Jacquerie-felkelés

A válság a városokat sem kímélte:

 • főleg a városi luxusipar szenvedett veszteségeket
 • nagy itáliai bankok mentek csődbe
 • megjelent a kiadási-bedolgozási rendszer a textilipar területén

2. A Német-Római császárság válságjelenségei:

 • a lakosság száma a 14. sz. végére egyharmadával csökkent
 • szabadparasztok mellett megjelent a töredéktelken vagy föld nélküli jobbágyság
 • szaporodtak a parasztfelkelések, melyek a feudális elnyomás mellett a városiuzsora ellen is irányultak
 • a pápaság elleni harcban a birodalom egysége széthullott

1273-ban Habsburg Rudolf lett a császár:

Hirdetés
 • nem próbálta meg visszaállítani az egységet
 • minél több német tartományt akart megszerezni
 • a 14-15. sz-ban további területi nyereségeket hozott a Habsburg-dinasztia

Ellenfelük a Luxemburg-család lett:

 • egymást váltották a trónon
 • a Luxemburgok a cseh korona országait szerezték meg 1356-ban kiadták a német aranybullát, mely a császárválasztást 7 választófejedelemre bízta

IV. Központosított hatalmak Franciaországban, Angliában és Spanyolországban

1. Anglia és Franciaország között lefolyt a százéves háború
2. A hadi kiadások súlyos pénzügyi zavarokat okoztak
3. A háború Fro. számára 1420 táján vált válságossá, ebben a helyzetben a francia erők összefogtak:

 • a mozgalom élére Jeanne d’Arc állt
 • VII. Károly ünnepélyes királlyá koronázása, fontos várak bevétele az angol hódítók vereségét jelentette
Hirdetés

4. A francia központosítás:

 • a győzelem lehetőséget adott a központi királyi hatalom megerősítésére
 • állandó zsoldossereget teremtettek, felszámolták a főúri magánsereget
 • növelték az állam bevételeit
 • XI. Lajos fontos tartományokkal növelte országa területét

5. Az angol központosítás:

 • belső feszültségek
 • felkelések az adóterhek miatt
 • trónviszály a York- és Lancaster-család között
 • 1485-ben Tudor Henrik lett a király, neki sikerült megszilárdítani a hatalmat

6. A központosított Spanyol Királyság:

 • Aragónia jelentős hódításokat tett a Földközi-tengere, Kasztília jelentős juhtenyésztéssel és gyapjúkivitellel rendelkezett
 • Kasztília és Aragónia egyesülésével 1479-ben jött létre a Spanyol Királyság
 • Izabella kasztíliai királynő férje, Ferdinánd lett Aragónia királya
 • központosító politikát folytattak
 • 1492-ben felszámolták a mór uralmat Granadában

V. Kelet- és Délkelet-Európa népei a 13-15. sz-ban

 • kapták, azonban nem örökíthettékés a szultán bármikor visszavehette
Hirdetés
 • ez a rendszer a szultánhoz feltétlenül hű hivatalrendszert és hadsereget teremtett
 • egyre nagyobb mértékben támaszkodott a renegátokra és rabszolgákra
 • ennek a rendszernek a háború és hódítás létszükséglete volt, s a háborúkat vallása, az iszlám szentesítette mint szent háborúkat

A leigázott országok sorsa:

 • a hazai földesúri osztály megsemmisült
 • a parasztok és városlakók török közigazgatás alá kerültek, iszlám jog szerint ítélkeztek felettük
 • állandó volt a jelképes katonai jelenlét
 • nagy számban települtek be mohamedánok
 • az őslakosságot óriási adóterhek és egyéb szolgáltatások nyomták
 • az itten társadalmak fejlődése 500 évre megállt

VI. A magyar, cseh és lengyel állam fejlődése a 13-15. sz-ban

1. Ezen kelet-közép-európai országokban jelentős mezőgazdasági fejlődés ment végbe:

Hirdetés
 • német jogú telepítések -> később minden paraszt terhe enyhült. A mongol uralom alatt álló orosz fejedelemségekben III. Iván 1480-ban kivívta a Moszkvai Nagyfejedelemség teljes függetlenségét, s bekebelezte a még független fejedelemségeket is, hatalma megnőtt a mongol kán nem mert csatát vállalni a hatalmas orosz sereggel szemben

2. A mongol hódítóktól megszabadult orosz társadalom feudális társadalom volt:

 • nagybirtokos arisztokrácia az egykori részfejedelmekből, a bojárok
 • a cár igyekezett hatalmukat korlátozni
 • államügyeket hivatalnokokkal intézett
 • katonáskodásért földet juttatott a pomescsikoknak
 • a parasztság egy része jobbággyá vált, másik része szabad maradt

3. Az orosz uralkodók központosított hatalmat teremtettek

4. A Bizánci Császárság már a keresztes háborúk során elvesztette nagyhatalmi helyzetét, belső ellentétei miatt folyamatosan hanyatlott

Hirdetés

5. Délkelet-Európa országai török függésbe kerültek:

 • a meghódított földek egy része a szultán által megtestesített államé lett, másikrészét a szultánhoz hű hivatalnokok és katonák
 • egysége, szabad költözésű jobbágyság
 • szaporodtak a városok, bár jelentőségük csökkent

6. A főnemesség hatalmas birtokokat kapott, kialakult a köznemesség (adómentesség, jobbágyai feletti szabad ítélkezés jogilag egyenlővé váltak a főnemesekkel)
Rendi országgyűlések

7. A magyar és a lengyel állam elhárította a Német Császárság hódító törekvéseit, de Csehország a birodalom részévé vált, de ténylegesen ő is megőrizte függetlenségét

8. A 14-15. sz-ban kiéleződtek a csehországi belső ellentétek:

Hirdetés
 • a városi szegénység és a jobbágyság elsősorban az egyházi terhek ellen lázadt
 • német-cseh szembenállás: egyházi és világi hatalmasságok, városi patríciusok közt sok volt a német és sok német bányatulajdonos és gazdagparaszt is volt

9. Csehországban kibontakozott a Husz János által vezetett antifeudális, antiklerikális és németellenes törekvésű huszita mozgalom, melynek követői Husz János halála után még sokáig vívták harcukat Luxemburgi Zsigmond császár és a katolikus egyház ellen

Két csoportra oszlottak:

 • kelyhesek
 • taboriták

A nemesek nem szerették a német papságot, mert ők szedték az adókat, nem szerették a jobbágyok sem, mert két helyre kellett adózniuk s nem szerették a polgárok sem a huszita háború antiklerikális és antifeudális volt (a jobbágyok a német papok és cseh földesurak földjét is el akarták venni)
A mozgalom megosztásával sikerült legyőzni, sőt kiűzni őket Csehországból egész Európában szétszéledtek

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!