Hirdetés

Szövegösszefüggés megvalósításának nyelvi eszközei

3 perc olvasás

A szöveg fogalma

– a nyelv és a beszéd legnagyobb egysége
– a kommunikációs folyamatban az üzenet hordozója
– elemi részeit szövegkohézió tartja össze
– egységeit megszerkesztettség és beszerkesztettség jellemzi
– megszerkesztettség: a nyelvtan szabályainak megfelelő megalkotás
– beszerkesztettség: logikai kapcsolatok szerinti elhelyezés a szövegben

Hirdetés

A szöveg mondatait, nagyobb egységeit kapcsoló elemek kötik össze.

Ezeket csoportosítva:

– grammatikai
– jelentésbeli kapcsolóelemekről beszélünk.

 

 Grammatikai: kötőszók, mutatószók (névmások, határozószók), egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igei személyrag, birtokos személyjel).

 

 Jelentésbeli: pl.: a szinonímák.

Az egyes részek, elemek szoros összetartozását, egybeszövődését nevezzük kohéziónak. A mondatok sorozatát akkor tekinthetjük szövegnek, ha a részek szerves rendszert alkotnak benne, és együttesükben megvan a szövegszerűség legnagyobb követelménye: a tartalom egysége, előrehaladás és lezártság. A szöveg egységének megteremtésében, vagyis a szövegkohézió létrehozásában a lineárisan – tehát a szövegben való folyamatos előrehaladással – megragadható tényezők mellett szerepük van a szövegegészre utaló sajátosságoknak is. A szöveg a teljesség és lezártság érzését kelti, tehát egymással összefüggő mondatok sorából szerkesztett egész.

Hirdetés

A lineáris kohézió a szövegfolytonosságban mutatkozik meg, a kisebb elemek összefüggését jelenti. Ez elsősorban grammatikai kapcsolat.

Kapcsolóelemei: kötőszó, névelő, utalás rámutató szókkal, ragokkal, jelekkel, igei személyragokkal.

Katafora: előreutalás, az érdeklődést lehet vele felkelteni az első sorban vagy a címben.

Anafora: visszautalás, idézeteknél. Deixis: rámutatás. Globális kohézió a szöveg tartalmi, jelentésbeli egységét biztosítja.

 

A szöveg egy meghatározható dologról, valóságelemről szól, ezt a valóságelemet sokféle nyelvi formában jeleníti meg. A globális kohéziót az ismétlések tartják fenn.

Hirdetés

 

Fajtái: szószerinti, szinonímával, párhuzam, ellentét, tematikus szavak.

Izotópia: azonos vagy rokon értelmű szavak láncolata. A grammatikai és globális kohézió együtt hat, de arányuk és jelentőségük nem azonos; a kisebb egységeket grammatikai, a nagyobbakat lineáris kohézió tartja össze. A cím nem a szöveg része, hanem rámutat a szöveg egészére; lehet megnevező vagy mondatszerű. A szöveg minden szintjén hatnak a grammatikai kapcsolóelemek és a jelentésbeliek is. Arányuk és jelentőségük az egyes szinteken azonban nem azonos. A szöveg egy mondatán belül, vagy két egymást követő, egymással összefüggő helyzetben lévő mondat kapcsolatában általában erősebb a grammatikai elemek kapcsoló szerepe, a szöveg egészében és nagyobb egységeiben vagy ezek között megnő a jelentésbeli összetartó erők súlya.

 


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!