A nyelv gondolataink, érzelmeink, akaratunk kifejezésének eszköze. Tehát ismereteink legfőbb forrása, további fejlesztésének nélkülözhetetlen eszköze. Az ember a múltból átörökíti azokat az ismereteket, amelyeket elődeink tudtak. A nyelv is hosszú fejlődés eredménye, ma is fejlődik, változik. E fejlődést a nyelv belső törvényei szabályozzák. A nyelv fejlődése az egyén életében is végbemegy. Az anyanyelv, amit a gyermek anyjától tanul. Ezt tudjuk legjobban, ezen gondolkodunk, ezt használjuk legszívesebben. Végigkíséri használóját élete során. Igényes használata nemzeti létünk feltétele. A nyelv mint eszköz az egész társadalom tulajdona. Ezt a közös tulajdont az egyes ember egyéni módon használja fel. A beszéd tehát egyéni jellegű.

 

Közlésfolyamat

– bármely jelrendszer emberi érintkezésben való szándékos és kölcsönös felhasználása
– információ: egyoldalú tájékoztatás
– a közlésfolyamat mozgásba lendíti az információt két fél között

 

A közlésfolyamat funkciói

– nem elszigetelten, hanem keveredve jelennek meg
– az arány alapján lehet eldönteni, hogy melyik domináns

 

Alapfunkciók

– tájékoztató (referenciális): vélemény-, gondolatközlés a valóságról, ill. egyéb dolgokról
– kifejező (expresszív): belső tartalom, általában érzelem kifejezése
– jellegzetes forma: E/1 „én-líra”, vallomások
– felhívó (konatív): hallgató befolyásolását szolgáló törekvés
– általában E/2, magázás, jellemző a felszólító mód és a megszólítás

 

Kiegészítő funkciók

– kapcsolatfenntartó (fatikus): befogadás megkönnyítése, felek viszonyának tisztázása
– gyakori a közlésfolyamat elején és végén
– pl. köszönő formulák, szokásos kérdések, közhelyek
– értelmező (metanyelvi): nyelvi megformálásra feltett kérdések
– esztétikai (poétai, művészi): a nyelvi megformáltságra irányítja a figyelmet – pl. szépirodalom
– fontos szerephez jut az üzenet nyelve; közlés gazdagítása

 

A közlésfolyamat tényezői

– beszélő (adó) közölni akar valamit; gondolatait megformálja és kódolja
– hallgató (címzett) befogadja az üzenetet – észleli, felfogja, értelmezi a hallottakat
– a közlésfolyamat alkotó folyamat mindkét fél részéről
– alapkövetelmény: mindkét fél által ismert kódrendszer (nyelv), a valóság egy közös része
– csatorna: a kapcsolattartás közege, pl. hanghullámokat közvetítő levegő, telefon, fax, e-mail
– beszédhelyzet: kommunikáció során a beszélők között kialakuló aktuális viszonyok
– üzenet: a kommunikáció tárgya; a kódolt (elmondott), majd dekódolt (megértett) információ

 

A közlésfolyamat nem nyelvi kifejezőeszközei

Gesztusnyelv

– mondanivalót kísérő külső jelenségek: gesztikuláció, mimika, testtartás
– lehet ösztönös (pl. nevetés) vagy tanult (pl. fejrázás)
– meghatározzák a társadalmi szokások és a beszédhelyzet

 

– szerepe

-hallgató tájékoztatása a beszélő érzelmi állapotáról
-szavak, mondatok hatásának felerősítése vagy gyengítése
-megkérdőjelezheti a megnyilatkozás őszinteségét
-szavak helyettesítése, további üzenet küldése