Hirdetés

Arany János – Tetemre hívás ballada elemzése

9 perc olvasás
Arany János – Tetemre hívás ballada elemzése

Arany János leghatásosabb műveit élete alkonyán, 1877-ben, a Kapcsos könyvbe írta. Számos olyan költemény született ekkor, amely nemcsak a magyar, hanem a világirodalom palettáját is új színnel gazdagítja. Világirodalmi szempontból talán legjelentősebb művei a balladák. Balladákat Arany addig is írt – a legtöbbet Nagykőrösön –, ám ezekben a hangsúlyt a történelmi megalapozottságra, illetve az allegorikus, politikai mondanivalóra helyezte. Kései műveiből már hiányzik az effajta célzatosság, inkább a művészi kidolgozás, a virtuozitás dominál. Arany ekkorra már úgy gondolta, hogy „megcselekedte, amit megkövetelt a haza”, nincs más dolga, mint lezárni egy életművet. A lezárás grandiózusra sikerült: megmutatta, milyen az, amikor csak saját ihletre támaszkodva, szabadon, a maga örömére ír. Az Őszikék balladái is erről tanúskodnak. Közülük az egyik legnépszerűbb, legtöbbet vitatott a Tetemre hívás.

Arany ezen balladája minden bizonnyal azért aratott – és arat ma is – ekkora tetszést, mert mindenki számára érdekes és elgondolkodtató. Elsőre is nagy élményt nyújt sajátos ritmikájával és misztikus történetével. Azonban sokadszori olvasásra is képes újat mondani, valami egészen új megvilágításba helyezni az eseményeket.

A Tetemre hívás cselekménye a középkorban játszódik, egy feudális falucskában, Bárcon, ahol a helyi nemesség ifjú sarját halva találják. Apja a gyilkos felkutatására a kor jellegzetes módszerét, az istenítélet egy formáját választja. A néphit úgy tartotta, hogy a halott sebe gyilkosának jelenlétében újra vérezni kezd. Arany a bűnügyi történetek nyomozási technikáját használva építkezik: az öreg Bárczi először fia ellenségeit (tehát a leggyanúsabbakat) hívatja a halott elé, majd sorban jönnek a többiek. A bűnös végül az, akire senki sem gondolt: Benő szeretője, Kund Abigél. A „titkos ara” elmondása szerint a gyilkos tőrt ő adta Bárczi kezébe, enyelgésével, női szeszélyével ő okozta a fiú halálát. Abigél bűne tehát – ebben az olvasatban – a könnyelműség, semmi esetre sem gyilkosság. Büntetése, a megőrülés, mégis ugyanaz, mint a gyilkos (legalábbis bűnrészes) Ágnes asszonynak. Nem véletlen, hogy Arany értékítélete szerint a gyilkosság és a könnyelműség majdhogynem egy kategóriába tartozik. A költő érzékeny lelkialkata még negyven év elteltével sem volt képes megbocsátani ifjúkori ballépését.

A Tetemre hívásban a tragikus balladákra jellemző értékvesztés jelenik meg: Benő fölöslegesen halt meg, hiszen Abigél szerette; így halálának következményei – családjának összeomlása, Abigél megőrülése – is fölöslegesek. Szintén megfigyelhető a töredezettség, az elliptikus szerkesztés, valamint néhány homályos pont, amelyek további elemzésre késztetnek.

Petőfiről köztudott, hogy gyakran „hagyott munkát a kritikusoknak”, műveiben előszeretettel helyezett el kisebb-nagyobb hibákat. Arany Jánosnál ilyen pongyolaságot azonban sehol sem tapasztalhatunk. Éppen ezért érdekes, hogy a Tetemre hívás történetében apróbb (látszólagos) ellentmondások fordulnak elő. Talán a költő így az olvasónak akart további elmélkedésre okot adni, sugallva, hogy érdemes folytatni a nyomozást.

Abigél „szeme villan s tapad a tőrre”, addig tehát nem tudta, hogy Benő mi módon halt meg. Eszerint nem volt jelen, amikor a fiú végzett magával. Így a tőr átadása és a tragédia megtörténte között bizonyos időnek kellett eltelnie. Benőnek volt ideje átgondolni a dolgot tettének végrehajtása előtt. Oka, motivációja azonban nem volt; Abigél már bizonyította szerelmét – „Tudhatta, közöttünk nem vala gát”. (Minderre persze csak Abigél elmondása alapján következtetünk.) Benő tehát saját döntése alapján, mérlegelés után, nem hirtelen felindulásból ölte meg magát. Ez esetben azonban gyilkosa nem a szeretője, hanem önmaga volt, így sebéből a vérnek nem a lány megjelenésére, hanem – az istenítélet logikáját tekintve – egyfolytában kellett volna buzognia.

A „titkos ara” történetében tehát valami hiba, legalábbis pontatlanság van. Érdemes például belegondolni, hogy miért volt nála a tőr, mikor találkára ment. Ha önvédelmi célból volt rá szüksége, akkor miért adta a fiúnak, vagy ha már odaadta, akkor miért hagyta magára? Lehet, hogy az egészet előre kitervelte? Lehet, hogy Bárczi Benő nem is lett öngyilkos? Abigél megőrülésének oka lehetett a sebből buzogó vér látványa, vagy a lelepleződés és az ezzel felerősödő bűntudat. Mindez persze csak feltételezés.

A Tetemre hívás egyszólamú ballada, az egyetlen cselekményszál viszont nagyon sokrétű és tudatosan szerkesztett. A mű három nagyobb szerkezeti egységre bontható: az első három versszak a közvetlen előzményeket mutatja be, erre utal a múlt, illetve a félmúlt („állata”) igeidő. Az öreg Bárczi itt még kétes színben tűnik fel az olvasó előtt: zord, szigorú, kegyetlen emberként jelenik meg. Nem enged senkit a halott közelébe, sőt, „ki se terítteti, meg se mosatja”, tehát még az illő kegyelettől is megfosztja egyetlen fiát.

Csak a következő rész (a tizenegyedik versszakig) világít rá, hogy tetteinek oka a fiához való erős kötődése. Minél előbb meg akarja találni a gyilkost, ezért hosszas nyomozás helyett mindjárt a „legfőbb bíróhoz”, Istenhez fordul. Igazságosságát és apai érzelmeit mutatja a hatodik versszakbeli felkiáltása: „Ide a gyilkost!… bárha pecsétem / Váddal az önnön szívemig ér…”. Az öreg Bárczi képében talán a költő apja elevenedik meg; köztudott volt, hogy Arany Jánost szülei féltő gondoskodással vették körül, nagyon ragaszkodtak hozzá. A nyolcadiktól a tizenegyedik, párhuzamos szerkezetű versszakokban drámai fokozáson keresztül jutunk el a tettesig. Arany mesterien, hatásos költői eszközöket bevetve növeli a feszültséget. A négy versszak szerkezete a Híd-avatás képsorára emlékeztet: az utolsó sorokban mindig ugyanaz a motívum, a seb jelenik meg. Az egyes szereplők (barátok, az udvar, a falu népe, a család) ábrázolása annyira életszerű, mintha egy film peregne előttünk. Szcenika szempontjából is mestermű ez a részlet: először mindig az öreg Bárczi beszél – megjelöli a következő gyanúsított-csoportot –, majd egy kis lassulás után a „kamera” a fiú sebére fordul. A csúcspont, a seb vérzése hosszú késleltetés után a tizenegyedik versszak végén következik be.

A harmadik szerkezeti egység Benő halálának előzményeit, okát világítja meg, valamint – az Ágnes asszonyhoz hasonlóan – Abigél bűnhődését, amely, ha lehet, rosszabb, mint a halál. A megőrült lány viselkedése nagyon valószerűen jelenik meg a versben. Az utolsó versszak végén a tébolyult elme kétsoros népies „dallal” összegzi saját tettét. Ezzel Arany egyik kedvenc témáját, a lélektant is beleszőtte a művébe.

A ballada hármasságából a Tetemre hívásban a drámaiság dominál. A cselekmény, és főleg a végkifejlet az antik görög tragédiákra emlékeztet. A végzetes események bekövetkeztében senki sem igazán bűnös, inkább vesztes. A katasztrófát nagyrészt a körülmények szerencsétlen összejátszása okozta (persze – mint láttuk – létezik más értelmezés is). A költő végül Abigélt is „felmenti”, ő is szenvedő alannyá, áldozattá válik.

A Tetemre hívás nemcsak tartalmában zseniális, hanem formai bravúr is. Az ötsoros, szimultán verselésű strófák tökéletesen illeszkednek a ballada középkori, kissé misztikus hangulatához, hangszimbolikai eszközökkel erősítvén annak hatását. Az uralkodó verslábak a hexameterből ismert daktilusok és spondeusok, ám a ritmus messze nem olyan feszes és kötött, mint a klasszikus időmértékes versformákban. A sorok szótagszáma sem szabályos, kilenc és tizenegy között váltakozik. A rímképlet azonban egy-két kivételtől eltekintve állandó: a-b-a-b-b, tehát egy keresztrím után következik egy egysoros „ráütés”, mely több esetben a versszak leglényegesebb, gyakran meglepő tagmondatát tartalmazza.

Összegezve elmondható a Tetemre hívásról, hogy a magyar balladairodalom kiemelkedő alkotása, amely a műfajon túlmutató elemeket is tartalmaz.

Hirdetés

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!