I.Sztálin szerepe a bolsevik pártban Lenin halála előtt

Sztálin a mai Grúziában született, nem volt orosz (eredeti neve Dzsugasvili),

  • fiatal korában papi iskolába járt, de kizárták, mert a baloldali eszméket képviselte
  • az 1900-as évek elején belépett a bolsevik pártba, emiatt száműzték
  • a Sztálin csak felvett, pártbeli neve, jelentése: „acél”
  • 1917-ben már a párt egyik vezetője: a bolsevik újság, a Pravda szerkesztője
  • 1922: Lenin agyvérzést kap, Sztálin lesz a párt főtitkára, bár Lenin nem őt javasolta, mert túl gorombának és bizalmatlannak tartotta
  • a főtitkári poszt kezdetben nem járt igazi hatalommal, de Sztálin kiépített egy csak neki engedelmeskedő hatalmi rendszert
  • 1924-ben meghalt Lenin -> hatalmi harc tört ki, amit Sztálin nyert meg -> vetélytársait megfélemlítette, száműzetésbe kényszerítette (pl. Trockijt)
  • 1929-ben Sztálin megünnepeltette 50. születésnapját -> innentől számítjuk a sztálini rendszer kezdetét

 

 

II.Az iparosítási program és a kollektivizálás

szakított a világforradalmi tervekkel -> elhatározta, hogy rövid idő alatt megvalósítja a szocializmust a Szovjetunióban -> ehhez át kellett alakítani a gazdaságot és a társadalmat
felszámolta az 1920-as évek elején bevezetett új gazdaságpolitikát, a NEP-et, amely részlegesen ás átmenetileg visszaállította a piaci viszonyokat
tervgazdálkodást vezettek be: pontosan meghatározták, hogy miből mennyit kell termelni és hogy mekkora legyen a gazdasági növekedés üteme -> 1929: elindul az első ötéves terv -> a nehézipar erőltetett fejlesztését jelentette -> teljesíthetetlen tervszámokat írtak elő
ehhez nagyon sok tőkére volt szükség, amit a mezőgazdaságból vontak el -> megkezdték a kollektivizálást -> a parasztoktól elvették a földeket -> termelőszövetkezeteket (kolhoz) és állami gazdaságokat (szovhoz) hoztak létre
a parasztok fellázadtak -> hogy az ellenállást megtörje, Sztálin a gazdagparasztokat (kulákokat) tömegesen kitelepítette munkatáborokba (kulák bárki lehetett, aki szemben állt a rendszerrel)
létrejött a GULAG: a szovjet munkatáborok hálózata (nagy részük Szibériában volt) -> a rabok ingyenmunkájából utakat, csatornákat építettek, bányákat nyitottak
a mezőgazdaság termelése visszaesett -> a megtermelt gabona nagy részét exportálták -> súlyos éhínség tört ki (több millió ember halt éhen)
az ipar óriási ütemben fejlődött -> a Szovjetunió a világ második ipari hatalma lett, de a gazdaság szerkezete teljesen eltorzult -> háttérbe szorult a mezőgazdaság, a könnyűipar és a fogyasztási cikkek gyártása
az ipar termékei gyenge minőségűek voltak, rengeteg volt a selejt, a statisztikai adatokat meghamisították, óriási pazarlás és környezetszennyezés folyt

 

III.A sztálini diktatúra működése

– kialakult a totális diktatúra: az állam az élet minden területét szigorú ellenőrzés alatt tartotta, még a magánéletet is
a rendszer jellemzői:

a) Terror:

– bárki ellen alkalmazhatták, akit a rendszer ellenségének tartottak -> állandóan új ellenségképet teremtettek -> így tartották fent a félelmet -> így tartották fent a rendszert
– eszköze a politikai rendőrség volt (NKVD)
– 1934-ben Sztálin meggyilkoltatta a népszerű Kirovot, akiben vetélytársat látott -> erre hivatkozva elrendelte a párt megtisztítását -> elindult a „nagy tisztogatás” (1935-1939)
– koncepciós perek indultak: hamis vádak alapján, hamis tanúvallomások és bizonyítékok segítségével ítéltek el embereket
-1937: a tisztogatás eléri a hadsereget is -> vezetőinek nagy részét kivégzik -> a hadsereg meggyengül -> a 2. világháborúban ennek súlyos következményei lesznek
– az NKVD-t is többször megtisztították

 

b) Személyi kultusz:

– Sztálint mindenhol rendkívüli módon dicsőíteni kellett (több órás taps, ha felszólalt)
– képei, szobrai mindenhol láthatóak voltak: ezek bölcs, jóságos vezérként ábrázolták
– véleménye, gondolatai szentírásnak számítottak
– hogy az igazságot eltitkolják az emberek előtt, meghamisították a történelmi tényeket (pl. fényképek retusálásával)

c) Pártállam:

az állam és a bolsevik párt teljesen összeolvadt, a pártvezetők egyben magas rangú állami vezetők is voltak -> egypártrendszer: csak a bolsevik párt működhetett

d )Nyílt ateizmus:

az egyházat, a vallást üldözték (templomokat romboltak le, papokat gyilkoltak meg)