Hirdetés

Érettségi 2024: ezeket az irodalmi fogalmakat érdemes tudnotok az írásbelire

6 perc olvasás
Érettségi 2024: ezeket az irodalmi fogalmakat érdemes tudnotok az írásbelire

Eposz, rapszódia, szinesztézia, novellaciklus és a Nyugat – ez csak néhány azok közül a fogalmak közül, amikkel érdemes tisztában lennetek, hogy jól sikerüljön a magyarérettségitek.

Hirdetés


Hirdetés

Az idei magyarérettségi számos pontjában más lesz, mint a korábbi évek feladatlapjai. Kikerül a középszintű feladatlapból a gyakorlati szövegalkotás, helyette hangsúlyosabb lesz a nyelvtan és egy műveltségi teszt is része lesz az írásbeli vizsgának, amiben memoritereket és a tanulmányaitok alatt megismert fogalmakat is számonkérhetik.

Hogy milyen fogalmakra számíthattok, abban segítségetekre lehet a 2020-as Nemzeti alaptanterv, továbbá az Oktatási Hivatal oldaláról letölthető kerettanterv.

Az utóbbi szerint irodalomból témakörökre osztva ezeket a fogalmakat kellett 9-12. osztályban megtanulnotok:

Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom

Hirdetés
 • művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj, monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat, költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ

Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia

 • szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos, világfa, antikvitás, mítosz, mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus

A görög irodalom

 • eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina, hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia, komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció, konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis

A római irodalom

 • imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica
Hirdetés

A Biblia mint kulturális kód

 • Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység, evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária, apokalipszis

A középkor irodalma

 • középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális, vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet, nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium, Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím, oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron

A reneszánsz irodalma

 • reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers, bibliafordítás, zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers, mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia, Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett, blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma, bosszúdráma, lírai tragédia

A barokk és rokokó

 • barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat, pátosz, röpirat, fiktív levél, kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat

A felvilágosodás irodalma

 • felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus, utaztató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív poétika, rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény, vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok, neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal, nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet
Hirdetés

A romantika irodalma

 • korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember

A magyar romantika irodalma

 • rapszódia, drámai költemény, népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz, irányregény, utópia, szigetutópia, nemzeti szemlélet, korszerű népiesség

A klasszikus modernség irodalma

 • klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus, visszatekintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma, szimbolizmus, esztétizmus, l’art pour l’art, kötetkompozíció, szinesztézia, kiátkozott költő, ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus, különc, donquijoteizmus, emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti színek, keretszínek, falanszter, nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal

A magyar irodalom a XX. században

 • Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű, szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus vagy bimetrikus verselés, filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia, homo aestheticus, versciklus, modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás, naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom, A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia
Hirdetés

A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma

 • dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd; futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései modernség, objektív költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma, mítoszregény, posztmodern

A magyar irodalom a XX. században II.

 • tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító vers, dialogizáló versbeszéd, groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása, önéletrajziság, életrajzi ihletettség, kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers, ,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom, totalitárius, történelmi dráma

Bár mindez elsőre soknak tűnhet, ha az elmúlt években figyeltetek irodalom órán, akkor a fogalmak többsége nem okozhat fejtörést, hiszen az adott témakörökhöz kapcsolódva bizonyára sokat beszéltetek róluk és használtátok őket.

Hirdetés

Forrás


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!