Hirdetés

A kubizmus

9 perc olvasás
Az alapformákra redukált ábrázolás alapeleme, a kocka (cubus) BRAQUE képein jelenik meg először. Sőt, a mértani forma a tárgyak állandóságának jelzésére már CÉZANNE-nál föltűnik – ezért vallják őt elődjüknek a kubisták. De BRAQUE lemond a színekről is.

„A tájat, az emberi testeket egyaránt kubusokra redukálja”, írja le a szót először nyilvánosan a Gil Blas című lap kritikusa 1908-ban. Az irányzat első botrányos műveként PICASSO Avignoni kisasszonyok című képét tartják számon (1906-7). A különböző indulás viszonylag egységes folytatást vezet be. Elfogadták azt a szabályt, hogy a világ teljessége kifejezhető néhány egyszerű tárggyal, hiszen bármi hordozhatja az egyetemes összefüggések matematikailag értelmezhető rendjét. Ezért eleveníti föl a kubizmus az egyiptomi „legnagyobb felületek” elvét, ezért alkalmazza a szimultanizmust, ezért a visszafogott színvilág. APOLLIANAIRE tudományos, fizikai és orfikus kubizmusról beszélt esszéjében.

Hirdetés

A művészettörténet a tízes évek eleji szakaszt analitikusnak nevezi: „a tárgyakat mintegy széttördelve kiterítették a síkra” (Németh Lajos). Jellegzetes párhuzam, hogy FREUD pszichoanalitikai munkái ekkor kezdenek feltűnést kelteni, s a RUTHERFORD-féle atommodell is 1911-ben keletkezik. „Boncolják a lelket s az atommagot” (ERICH KÁSTNER). A széttartást a 13-14-es évek szintézise váltja föl, jellé absztrahált tárgyak vetítődnek a síkra.

A háború szétzilálja a csoportokat, de PICASSO egész életművében él e korszaka tanulságaival (Guernica), JÜAN GRIS, LÉGÉR, BRANCUSI, DUCHAMP, KMETTY JÁNOS, BERÉNY RÓBERT úgyszintén. A papiers collés BRAQUE-fölfedezte módszere, azaz a kollázs az op- és pop-art máig kedvelt technikája. De az egyszerű formákból építkezés ötlete őrződik a széria-blokkházak (LE CORBUSIER) építésénél is. A Bauhaus-mozgalomban pedig a belsőépítészet és a tárgykultúra formáiban jelentkezett a kubizmus termékenyítő hatása.

Az irodalomban a művek képi világában, a metaforák, hasonlatok valóságanyagában jelent meg csupán, s a konstruktivizmus közvetítésével, a nyomdatechnika jelentéses alkalmazásának divatjában.

Bővebben

Az első évtized végén a francia művészetben született egy nagyjelentőségű, a kép térproblémájával foglalkozó irányzat. Kezdeményezői abból a tapasztalati tényből indultak ki, hogy minden tömegformának vonzástere van, a tömeg szinte teremti maga körül a teret. A tömegformát geometrikus jellegű, elemi alkotórészekre bontották, s ezeket az elemi tömegegységeket összerakva szerkesztettek olyan sajátos képi teret, amely a valós térrel egyenértékű, anélkül, hogy azt a perspektíva hagyományos törvényei szerint ábrázolná. A képi tér építőelemeiről, a kis mértani testekről – kubusokról – elnevezett irányzat a kubizmus. A szó eredete: ‘cubus’ (latin) = kocka. Központja: Franciaország

Hirdetés

Korszakai

1907–09: plasztikus kubizmus

 • a cézanne-i tanítás jegyében a tárgyakat mértanias formákra egyszerűsítve ábrázolták
 • a tárgyak állandó tulajdonságait hangsúlyozták
 • a témaválasztásuk szűk körű: csendélet, fa, ház, palack, poharak, hangszerek
  • a színek leegyszerűsödtek barnákra és szürkékre, monokróm (egyszínű) festés

1910–12: analitikus kubizmus

 • a formát elemeire bontják
 • egyszerre több nézetet egyesítenek, egy alakot több nézetből is ábrázolnak egy képen
  • kollázsokkal érzékeltetik a tárgy tulajdonságait

1913–14: szintetikus kubizmus

 • megszűnik a térbeliség, a kitalált plasztikus jelekből új valóság jön létre
 • absztrakt formákkal kísérlik meg a valóságos tárgyak benyomását kelteni
 • a vászonra tapétafelületeket, újságpapírt vagy más anyagdarabkákat ragasztanak, amely független a formától és eredeti jelentésétől
 • a színezés erőteljesebb

Eszközeik

 • végsőkig leegyszerűsített geometrikus formaelemek használata
 • szimultán perspektíva: egyidejűleg több nézőpontból történő többsíkú ábrázolás – látványtöredékekből épülő képek
 • gyakran előforduló korlátozott színvilág (pl. csak alapszínek használata)
 • kollázs technika: több anyagfajta – pl. festék, papír, textil stb. kombinálása egy képben

Legnevesebb képviselői: Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger, Juan Gris, Robert Delaunay.

A kubizmus nemcsak rombol, hanem az érvényét veszítette klasszikus térszemlélet, perspektíva és képszerkesztés helyébe új megoldást is próbál állítani, mégpedig olyant, amely megfelel a természettudomány modern forradalma következtében módosult természetértelmezésnek, a relativitás tér és idő koncepciójának is. A kubizmus első próbálgatása az 1906-1907-es években figyelhető meg, Pablo Picasso “Avignoni kisasszonyok” c. képe a határkő. Afrikai maszkokra emlékeztető stílusát 1908-ban a Braque-kal közösen kidolgozott új modor, az analitikus kubizmus váltotta fel, amely szakított a perspektíva hagyományaival, és az illúziókeltés céljával. Képeik a tárgyak több nézetét ábrázolták egyszerre, felbontották és átértelmezték a tárgyak térbeli helyzetét, fényt, árnyékot és színeket.Picasso okkert, barnát és szürkét alkalmazott és főleg zenészeket és hangszereket ábrázolt, síkszerű képeken. Picasso szakít a klasszikus kép alapvető koncepciójával, s ennek megfelelően tagadja az egy nézőponttól meghatározott, perspektivikus teret. A téranalízisnek megfelelően több nézőpontot vezet be, ezért alakjai a klasszikus értelemben torzzá, szervetlenné válnak, milyenségüket nem a látványhoz való hasonlóság, hanem egészen más belső esztétikai szükségszerűség szabja meg. Tördelt síkok, geometrikus metszetek jellemzik e periódus képeit.

A kubizmus hatalmas vállalkozás volt, s a képzőművészet fejlődésének szükségszerű állomása, a végsőkig fokozta a szerkezetet, a tárgyakat és a téri viszonylatokat meghatározó geometriai szükségszerűségeket. Jelentős állomás volt, de értéke inkább csak mint heroikus kísérlet maradandó, nem véletlen, hogy legtehetségesebb képviselői nem is tekintették másnak, mint átmenetnek. A kubizmus főalakja Picasso mellett Georges Braque, ő az egyetlen festő, aki részt vesz a 20. század két nagy mozgalmában, a fauvizmusban és a kubizmusban, s a kubizmuson belül is végigjárja mindegyik szakaszt. 1908-ban erősebben Cézanne hatása alá kerül, majd hirtelen a kubizmus egyik megalapítója válik belőle, az ő képei nyerték el a “kis kubusok” lekicsinylő jelzőjét is. 1910-1911-ben monochrom képeket fest, és ő vezeti be először a nyomtatott betű applikálását is, s az ő festményein jelenik meg a modern művészetben oly gyakori motívum a zeneszerszám ábrázolása. Festészetét a logikus konstrukció, a tiszta dekoratív szellem élteti. A 20. század egyik legintellektuálisabb, legfranciásabb festője. Kulturált festészetét találóan jellemzik saját szavai: “Szeretem a szabályt, amely korrigálja az érzelmet.”

Picasso és Braque mellett a kubizmus egyik alapítójaként tisztelik a spanyol Juan Gris-t, aki mindvégig hű maradt a kubista eszmékhez, s különösen a kubizmus harmadik stádiumának a problémaköre foglalkoztatta. Gris szerint a kubizmus célja: “ismert elemekből, új egységeket alkotni tisztán plasztikai metaforákkal vagy célzásokkal szerkesztvén meg őket.„ Robert Delaunay festészete már bizonyos értékig a kubizmus túlhaladása is a teljes absztrakció felé, amelynek Kandinsky mellett ő az első jelentős képviselője. Kezdetben a Fauves-körhöz tartozott, de már az 1906-os dátumú képein is feltűnik a későbbi korszakára jellemző formamegoldás, a körforgásos ritmus keresése. 1910-ben festi az “Eiffel-torony” c. erőteljes színvilágú képét, amelyben az Eiffel-torony kanyargó körlépcsőjének a látószögeiből festi magát a tornyot és a környező városrészt, tehát a kompozícióba a merész konstrukció, a látott kép felbontása és a színkontraszt segítségével megpróbálja a tér és az idő egységét éreztetni. Hasonló felfogásban Delaunay több sporttal foglalkozó képet is fest. A kubizmust a 20. század, a gép korszakának sajátos termékével, a gépszerű, mechanikai formázással kötötte össze Fernand Léger, a geometrikus, majd a mechanikus szemlélet egyik jellegzetes képviselője.