Hirdetés

A halál-motívum Radnóti Miklós költészetében – Erőltetett menet elemzés

6 perc olvasás
A halál-motívum Radnóti Miklós költészetében – Erőltetett menet elemzés

A zsidó polgári családból származó Radnótit két tragédia érte élete során. Születésekor meghalt édesanyja és ikertestvére. Később apja is elhunyt. Mikor később megtudta anyja halálának okát, önvád alakult ki benne.

Hirdetés

Művészete: A harmincas évek első felében a humánus értékekben, a józan észben és a klasszikus hagyományokban talált menekvést az üldöztetés elől. Kései versei a szörnyű tapasztalatok felé emelkedő erkölcsi erőt példázzák. Például: Erőltetett menet, Eclogák. Kezdetben avangard hatás érzékelhető a költeményeiben.

Újhold: 1935ben keletkezett. Ezeket a verseket a halál sejtelem szövi át. A költő magányos és csak a szerelemmel tudja oldani a szorongást. A halál azonban minduntalan megjelenik a tájban, a szerelemben.

Meredek út/Negyedik ecloga: 1938as Meredek útban jelenik meg Radnóti első eclogája. A Negyedik eclogában a költő szenvedélyes szabadságvágya szólal meg. Vergilius költeményeinek a fordítása közben döbbent rá Radnóti, hogy hozzá is közel áll az ecloga írás. De ő nem alkalmazza a pásztori műfaj kellékeit. A költeményben a Költő és a Hang beszélnek. A párbeszéd a költői én belső drámáját szólaltatja meg. A költő reménytelen, a Hang bátorítja, idézi  a költő életének sikereit. A költő az emberi lét tragikuma ellen tiltakozik, inkább öntudatlan. A rabságból csak a közeledő halál szabadítja fel. „…az égre írj,ha minden összetört…” Radnóti utolsó korszakának vezérfonalává válik.

Á la recherche [á lá rösers]: 1944 Az utolsó hónapokban született versei közül az Á la recherche új színfoltot jelent tragikusan megszakadt életművében. A költő egy pillanatra a múlt felé fordul. Vidám eszmecserék, baráti borozgatások új értelmet nyernek a halál közeledtével visszatekintve. Szerkezet: 1-2. versszak nosztalgia. Mindaz ami a háború előtt történt, olyan távolnak tűnik, mint a gyermekkor emlékei. Marcel Proust regényciklusában, amely Az eltűnt idők nyomában címmel jelent meg. Számba veszi azokat is akiket besoroztak a háborúba. 3-4. versszakban a spanyol polgárháborúra utal, akik fegyvert ragadtak. A munkaszolgálatosokra , a deportáltakra is visszagondol. 5. versszak: A halálnál is rosszabb az amit az élőkkel műveltek. 6.vszak. A még talán élő, távoli vidéken szenvedő társaira gondol. S a holtak szinte jelenvalóvá válnak. 7.vszak. Ezt a költeményt akkor írta, mikor még a hazatérők közé sorolja magát, leülnek barátai asztalokhoz. A meghalt barátok emléke fájdalmat ébreszt benne. A vers utolsó vszakában sem oldódik a szomorúság, de a távoli erdők és az idegen legelők bizonyos megnyugvást okoznak mégis. Versritmusa: A hexameterek egységes ritmusa az emlékezés folyamatát festi alá. Klasszikus formával a költő a téma által az örök emberi voltát is érzékelteti. Hexameter, 6 verslábból álló sor. A verslábak lehetnek daktilusok(-UU)és spondeusok(–). Az 5. versláb mindig daktilus. Apollinaier képverse Radnótihoz hasonlóan elhagyott lányokat és a háborúba vonult barátokat siratja.

Hirdetés

Erőltetett menet: 1944. Ez a vers már a bori Lágerben született. A költemény az életösztön, az élethez való ragaszkodás ás a fáradt halál vágy, a megszabadító halál hívása között vergődő ember drámai belső vitája. Két egymásnak felelő 10 soros részből áll. I.rész -> A menetelést. a reményüket vesztett rabok lelkiállapotát jeleníti meg. Az otthon váró asszonyok adnak lelki erőt. A romba dőlt otthonok, feldúlt kertek látomása szétzúzza a reményeket. Az első fele megadás, a kegyetlen tényekből levonja a következtetést, hogy a megszabadító halál maradt számára az egyedüli lehetőség. Erős ellentétel, archaizálás, szokatlan jelzőhasználat, alliterációk és sűrítő szürrealisztikus képek találhatóak. II.rész -> Ez is érvelés. A felebezhetetlennek látszó, kegyetlen tényekből levont következtetésű érvekkel szemben ez a rész az idill vágyának, reményének belső érveket sorakoztatja fel. Versfomra: 13 vagy 14 szótagos nibelungizált alexandrin, a francia alexandrin(hatos vagy hetedfeles jambus, a 3 versláb után sormetszettel)és a nibelungi sor vegyülete. A kettészakított, zökkentett sorok mintha az elkínzott emberek roskadozó, meg-megbotló lépéseinek ritmusát idézik. A sorok lejtése is érzékelteti a remény és a reménytelenség váltakozását.

Lapozz a további részletekért

1 2