Hirdetés

Matematikai fv.ek a Pascalban és Foxproban.

Matematikai függvények a Turbo PASCAL-ban és a FoxPro 2.5-ben, saját függvény készítése

A TP matematikai függvényei

Abs: visszatér az argumentum abszolút értékével.
Szintaxis: Abs(x): azonos x típusával; x egész vagy valós típusú kifejezés.
ArcTan: az x valós típusú kifejezés arkusztangens főértékét adja vissza radiánban.
Szintaxis: ArcTan(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Cos: visszatér az argumentum koszinusz értékével, x értékét radiánban kell megadni.
Szintaxis: Cos(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Exp: visszatér az argumentum exponenciális értékével.
Szintaxis: Exp(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Frac: Az x valós típusú kifejezés tizedes részét adj vissza.
Szintaxis: Frac(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Int: x valós típusú kifejezés egészrészét adja vissza.
Szintaxis: Int(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Ln: visszatér az argumentum természetes alapú logaritmusával.
Szintaxis: Ln(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Odd: vizsgálja az argumentum páratlanságát, igaz értéket ad, ha az x páratlan, és hamisat, ha páros.
Szintaxis: Odd(x : longint) : boolean; x : egész típusú kifejezés.
Pi: Pi értékét adja vissza.
Szintaxis: Pi : real;
Random: visszatér egy véletlen számmal.
Szintaxis: Random* (range : word) *: range – től függ; ha range nincs megadva, akkor valós típusú 0 * x * 1, egyébként word típusú 0 * x * range véletlenszámot generál.
Round: Valós típusú kifejezést a legközelebbi egészre kerekít.
Szintaxis: Round(x : real) : longint;
Sin: visszatér az argumentum szinusz értékével, x értékét radiánban kell megadni.
Szintaxis: Sin(x : real) : real; x valós típusú kifejezés.
Sqr: visszatér az argumentum négyzetével.
Szintaxis: Sqr(x ) : azonos x típusával; x valós vagy egész típusú kifejezés.
Sqrt: visszatér az argumentum négyzetgyökével.
Szintaxis: Sqrt(x: real) : real; x valós típusú kifejezés.
Trunc: az x valós kifejezés 0 felé kerekített egészrészét adja vissza.
Szintaxis: Trunc(x : real) : longint; x valós típusú kifejezés.

Hirdetés

A FoxPro 2.5 matematikai függvényei

%: maradék (modulo) meghatározása, a Mod( ) függvénnyel azonos eredményt ad.
Szintaxis: *kifN1* % *kifN2*
kifN1* – az osztó, *kifN2* – az osztandó
Abs( ): Numerikus kifejezés abszolút értékének meghatározása. Visszaadott értéke 0 vagy pozitív szám.
Szintaxis: Abs( *kifN* )
kifN* – az a numerikus kif., melynek értékét kívánjuk meghatározni.
Acos( ): Arcus cosinus érték meghatározása . Visszaadott értéke 0 és pi közé esik, a tizedesjegyek számát az érvényben lévő Set Decimals határozza meg.
Szintaxis: Acos( *kifN* )
*kifN* – numerikus kif., amelynek arcus cosinus értékét (radiánban) keressük, értéke -1 és +1 közé eshet.
Asin( ): Arcus sinus érték meghatározása. Visszaadott értéke -pi/2 és +pi/2 közé esik, a tizedesjegyek számát az érvényben lévő Set Decimals határozza meg.
Szintaxis: Asin( *kifN* )
*kifN* – numerikus kif. , amelynek arcus sinus értékét (radiánban) keressük, értéke -1 és +1 közé eshet.
Atan( ): Arcus tangens érték meghatározása. Visszaadott értéke -pi/2 és +pi/2 közé esik, a tizedesjegyek számát az érvényben lévő Set Decimals határozza meg.
Szintaxis: Atan( *kifN* )
kifN* – az a tetszőleges numerikus kif., amelynek arcus tangens értékét (radiánban) keressük.
Atan2( ): megadott koordinátapont által meghatározott szög radián értéke.
Szintaxis: Atn2( *kifN1*,*kifN2* )
*kifN1*,*kifN2* – az x és y koordináták értéke. A *kifN1*/*kifN2* hányadosnak -pi és +pi értéke közé kell esnie.
Between( ): vizsgálja, hogy egy kifejezés értéke a megadott másik két kifejezés értéke közé esik-e. A keresés karakteres, numerikus és dátum típusú is lehet. Visszaadott értéke igaz (True), ha a *kifx1* értéke *kifx2* és *kifx3* közé esik különben hamis.
Szintaxis: Between( *kifx1*,*kifx2*,*kifx3* )
Ceiling( ): Numerikus érték felkerekítése a legközelebbi egész számra. Visszaadott értéke a *kifN*-nél nagyobb vagy azzal egyenlő legközelebbi egész szám. Pozitív számnál a következő egész szám, negatív számnál az egészrész értéke.
Szintaxis: Ceiling( *kifN* )
*kifN* – a felkerekítendő szám, numerikus kif., memóriaváltozó, tömbelem is lehet.
Cos( ): Cosinus érték meghatározása, visszaadott értéke -1 és +1 közé eső numerikus érték. A tizedesjegyek számát az érvényben lévő Set Decimals határozza meg.
Szintaxis: Cos( *kifN* )
*kifN* – Tetszőleges numerikus érték radiánban.
Dtor( ): szögérték radiánba konvertálása
Szintaxis: Dtor( *kifN* )
*kifN* – numerikus kif., a radiánba konvertálandó szögérték. Fok:Perc:Másodperc alakban adható meg.
Empty( ): Vizsgálja, hogy üres-e a kifejezés (*kifx*)
Szintaxis: Empty( *kifx*)
*kifx* – tetszőleges típusú kifejezés.
Exp( ): exponenciális függvény értékének kiszámítása. A visszaadott érték numerikus, amely e-nek (mint a természetes alapú logaritmus alapszámának) a *kifN* – re emelt hatványával egyenlő.
Szintaxis: Exp( *kifN* )
*kifN* – az ex kifejezésből x értéke.
Floor( ): a legközelebbi kisebb vagy egyenlő egész szám meghatározása, melynek visszaadott értéke a *kifN* – hez legközelebb eső, annál kisebb vagy azzal egyenlő egész szám. Pozitív *kifN* esetén az egészrész, negatív esetén a számnál kisebb egész.
Szintaxis: Floor( *kifN* )
*kifN* – tetszőleges numerikus kifejezés.

Int( ): a szám egész részének meghatározása. Visszaadott értéke a *kifN* egész része, amelyet a törtrész levágásával kapunk.
Szintaxis: Int( *kifN* )
*kifN* – az a numerikus kif., amelynek az egészrészét keressük.
Log( ): természetes logaritmus kiszámítása.
Szintaxis: Log( *kifN* )
*kifN* – nullánál nagyobb szám!
Log10( ): numerikus érték 10-es alapú logaritmusa.
Szintaxis: Log10( *kifN* )
*kifN* – nullánál nagyobb numerikus érték.
Max( ): tetszőleges (de azonos ) típusú kifejezések közül a legnagyobbat határozza meg és a kifejezések közül a legnagyobb értéket adja vissza.
Szintaxis: Max( *kifx1*,*kifx2**,*kifx3*…* )
*kifx1*,*kifx2* … – a tetszőleges (azonos típusú), összehasonlítandó kifejezések.
Min( ): tetszőleges (de azonos) típusú kifejezések közül a legkisebbet határozza meg és a kifejezések közül a legkisebb értéket adja vissza.
Szintaxis: Max( *kifx1*,*kifx2**,*kifx3*…* )
*kifx1*,*kifx2*… – a tetszőleges (azonos típusú), összehasonlítandó kifejezések.
Mod( ): két szám osztási maradékának kiszámítása
Szintaxis: Mod( *kifN1*,*kifN2*)
*kifN1* – az osztó, *kifN2* – az osztandó
Pi( ): pi értékének visszaadása a Set Decimals által meghatározott tizedesjegy pontosságig.
Szintaxis: Pi( )
Rand( ): 0 és 1 közötti véletlenszámot állít elő.
Szintaxis: Rand( *kifN* ) kifN* – a véletlenszámot inicializáló érték. Ha nem adjuk meg, az alapértelmezés 100001. Ha negatív számot adunk meg, az inicializáló érték a rendszeróra alapján generálódik. A maximális véletlenszerűség elérésére a Rand( ) függvényt először negatív argumentummal adjuk meg, majd argumentum nélkül.
Round( ): kerekít a megadott tizedes jegyig és visszatér a kerekített numerikus értékkel.
Szintaxis: Round( *kifN1*,*kifN2*)
kifN1* – a kerekítendő numerikus érték, *kifN2* – a kerekítés hány tizedesig történjen.
Rtod( ): a radián értékét átváltja szögre.
Szintaxis: Rtod( *kifN*)
*kifN* – a szögre átváltandó radiánérték.
Set Decimals( ): a tizedesjegyek számát határozza meg, csak a tizedesjegyek megjelenítésére van hatással, a számítás pontosságára nem hat ki.
Szintaxis: Set Decimals To **kifN**
*kifN* – a maximálisan megjeleníthető tizedesjegyek száma (max. 18, min. 0, alapértelmezés 2 )
Sign( ): az előjelfüggvény (sign) értékét adja vissza. A visszaadott érték 1, ha *kifN* pozitív; 0, ha *kifN* 0; -1, ha *kifN* negatív.
Szintaxis: Sign(*kifN*)
*kifN* – tetszőleges numerikus kifejezés.
Sin ( ): szinuszérték meghatározása. Visszaadott értéke -1 és +1 közé eső szám, a *kifN* sinusa.
Szintaxis: Sin( *kifN* )
*kifN* – tetszőleges numerikus érték, melynek a sinusát akarjuk meghatározni.
Sqrt( ): négyzetgyökvonásra szolgáló függvény, amely a *kifN* gyökét adja vissza.
Szintaxis: Sqrt( *kifN* )
*kifN* – pozitív (vagy 0) numerikus érték, amelynek a gyökét keressük.
Tan( ): tangens érték kiszámítása.
Szintaxis: Tan( *kifN* )
*kifN* – radiánban megadott érték, amelynek a tangensét keressük.

Saját függvény készítése TP-ben

A függvény egy olyan alprogram, amely hívásakor a nevével ad vissza értéket a hívó programnak.

Általános leírása:
function függvény neve( paraméterlista ): függvény típusa ;
lokális deklarációs rész
*label, const, type, var, procedure, function*
begin
a függvény törzse ( végrehajtható utasítások )
függvény neve := …….;
end;

A függvény fejléce a function kulcsszóval kezdődik, ezután következik a függvény azonosítója (a neve), a formális paraméterlistája és a függvény típusa.

A függvény azonosítóját a Pascal azonosítóképzés szabályai szerint kell kialakítani. A függvény nevére vonatkozik a függvény típusának a megadása, hiszen a típusnak megfelelő eredmény kerül bele.

A függvény paraméterlistája tartalmazza azokat a változókat, amelyeket át kell vennie a hívó programtól. A paramétereknek nemcsak nevet kell adni, hanem a típusát is meg kell határozni. A függvénynél a paramétereket általában név szerint adjuk át, hiszen ebben adjuk meg az értékeket, amivel a függvény számol. Bonyolultabb esetben a cím szerinti paraméterátadás is használható, pl. hibajelzés céljából .

A függvény típusát is a függvény fejlécében kell megadni . Ez magától értetődő hiszen a függvény általában egyetlen értéket állít elő és ezt a függvény nevével adja vissza, a definiált típusnak megfelelően .

A függvény szükséges lokális deklarációi a függvény fejléce alatt találhatók. Ezeket csak a függvény használja.

A függvény törzse tartalmazza azokat a műveleteket, amelyeket a függvénynek végre kell hajtani ahhoz, hogy megadja a visszatérési értéket a hívó programnak. Ezeket az utasításokat begin és end közé kell tenni és pontosvesszővel lezárni.

Az alábbi két dolgot nem tehetjük meg:

1. A függvény neve a függvény törzsén belül nem szerepelhet az értékadás jobb oldalán. Kivéve azt az esetet, ha szándékosan rekurzívan kívánjuk hívni.
2. A függvény azonosító neve nem szerepelhet az értékadó utasítás bal oldalán a függvény törzsén kívül.Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!