Hirdetés

A felvilágosodás eszmerendszere

7 perc olvasás
A felvilágosodás eszmerendszere
 • Európában kezdődő és 18. századra uralkodóvá váló eszmeáramlat
 • polgári társadalmat megteremteni akaró
 • az értelmet, logikus gondolkodást, tapasztalati megismerést
 • a hagyományos intézmények, szokások, erkölcsök és egyházi hatalom kritikai megkérdőjelezését
 • új alapelvek
  • minden változik, fejlődik.
  • toleranciát, türelmet hirdetve elutasították a vallási fanatizmust
  • a szabadságot eszményítve elvetették a zsarnokságot
 • enciklopédiák
 • Isten megteremtette a világot, de működésébe nem avatkozik be
  • deizmus tana.
  • egyházat azonban sokan félrevezetőnek tartották, és támadták

Az előfutárok

 • Nikolausz Kopernikusz
  • Lengyelországban született, Itáliában tevékenykedett
  • 1543 – Nürnberg: főműve
   • világegyetem középpontja nem a Föld, hanem a Nap (heliocentrikus világkép)
   • egyház eretneknek nyilvánította
  • Johannes Kepler német csillagász bizonyítja igazságát
  • Giordano Bruno
   • kijelentette: a világegyetem végtelen
   • csillagok távoli Napok, körülöttük ugyanígy bolygók keringhetnek, s azokon a földihez hasonló élet lehetséges.
   • Egyház: máglyahalálra ítélte
  • Galileo Galilei
   • szabadesés és a bolygómozgás elmélete
   • élete végéig háziőrizetre ítélték
  • René Descartes
   • analitikus geometria és a racionalizmus megalapítója
   • összes addigi igaznak elfogadott ismeret lerombolását, majd racionális érvelések útján való újjáépítését tűzte ki fő feladatának
   • „Cogito ergo sum – gondolkodom, tehát vagyok”
  • Baruch Spinoza
   • A portugál származású, de Amszterdamban felnövekvő
   • Etika című művében az ész hatalmáról és az ember szellemi szabadságáról értekezett
Hirdetés

Az angol felvilágosodás kezdetei

 • angol polgári forradalom: újító és átalakulást követelő politikai légkör
 • Francis Bacon
  • tudományok rendszerezésének elméletével
  • megalkotta az empirizmust.
   • A Descartes által hirdetett racionalizmus mellé, egy másik ideológiai áramlatot teremtett.
   • az ismeretekre csak tapasztalataink segítségével tehetünk szert
  • Thomas Hobbes
   • Főművében (Leviatán) már arról írt, hogy az állam olyan mesterséges személy, amelyre minden egyén átruházza jogait, amennyiben az a védelmüket szavatolja (Grotius alapján)
    • Társadalmi szerződés a kezdeti anarchia ellen (mindenki mindenki ellen)
   • Abszolút állam a legjobb
  • John Locke
   • az alkotmányos monarchia rendszerét tartotta követendőnek
   • kijelentette: minden ember veleszületett jogokkal rendelkezik, melyek egy részéről lemond a társadalom működőképessége érdekében (szintén Grotius)
   • hatalmi ágak – törvényhozás, végrehajtó hatalom, és a föderatív hatalom – szétválasztásáról írt
  • Isaac Newton
   • megalkotta a tömegvonzás törvényeit
   • megalkotta a mechanika tudományának alapjait.
   • A Newton-törvények
    • térről az időről, a tömegről, a mozgásról és az általános tömegvonzásról
   • Machiavelli
    • Fejedelmi hatalom mindenhatósága
    • Hideg számítás, érdekek mérlegelése a helyes kormányzás
   • Morus Tamás
    • Műveiben utópiákról ír
   • Hugo Grotius
    • Holland
    • Közösség tagjai lemondanak jogaik egy részéről az együttélés kedvéért

A francia felvilágosodás

 • Montesquieu, Voltaire, Rousseau és az Enciklopédia megalkotásában fontos szerepet játszó Diderot és d’Alambert
 • hozzájárultak a nagy francia forradalom kirobbanásához
 • a szabadság az ember természettől kapott joga
 • a mintának tekintett angol alkotmányos királyság rendszeréből indultak ki.
 • Montesquieu
  • a hatalmat a nép választott képviselők útján ellenőrizze.
  • elfogadta, hogy a képviselőket csak azok válasszák, akik egy meghatározott vagyonnal rendelkeznek (cenzusos rendszer)
  • A zsarnokság elkerülésének alapvető feltétele a hatalmi ágak megosztása
  • társadalom működése alapvetően a földrajzi környezettől függ (földrajzi determinizmus)
  • Fő műve „A törvények szelleméről”
   • tiltólistára került.
   • három osztályba sorolta a francia társadalmat: a királyi udvar, az arisztokrácia és a köznép
   • Kétféle hatalomtípus: szuverén és hivatali
    • hivatali hatalom: törvényhozó hatalom, végrehajtó hatalom és igazságszolgáltatás.
   • a papságot teljesen kihagyta az állam működéséből és a feudális rend utolsó nyomait is eltörölte
   • 3 államforma: királyság, köztársaság, despotizmus
    • a királyság a legjobb államforma
   • Voltaire
    • A fejlődést gátló hagyományokat, a dogmákat ostorozta.
    • Elsősorban az egyházat támadta.
     • „Tiporjátok el a gyalázatost!”
    • Isten létét nem tagadta, s a nép erkölcsei szempontjából kívánatosnak is tartotta
     • „Ha Isten nem volna, ki kéne találni”
    • színdarabok írásába kezdett
     • 1733 – Filozófiai levelek
      • vallási és politikai szabadságért kiált
      • úgy értelmezték, mint a francia politikai rendszer kritikáját és támadást az egyház ellen
      • Lotaringia hercegségbe menekült
     • Candide, fő műve
      • egyszerre tézis- és kalandregény
     • Jean-Jacques Rousseau
      • közvetlen demokrácia
      • elvetette a képviseleti rendszert, mivel az nem teszi lehetővé a néphatalom (népszuverenitás) érvényesülését
      • Rousseau a magántulajdonra vezette vissza az emberi társadalom bajainak jelentős részét. Az őskort, „a vademberek” életét az emberiség boldog korszakának tartotta, mivel felfogása szerint e korban sem vagyoni, sem társadalmi különbségek nem léteztek.
      • forradalom idején eszméinek első megvalósítási kísérlete diktatúrához vezetett (jakobinusok uralma)
     • Az Encyclopédia
      • átfogó művészeti és tudományos munka
      • Voltaire, Rousseau, és Montesquieu, d’Alambert, Diderot

A felvilágosodás közgazdasági elméletei

 • A merkantilizmust fiziokrata tanok váltották fel
  • Quesnay és Turgot a felvilágosodás eszméit a gazdaságra is alkalmazták.
  • a gazdaság akkor működik jól, ha szabad, és fejlődésében senki nem korlátozza.
   • termelők közötti szabad verseny.
  • csak a mezőgazdaság teremt új értékeket, így a mezőgazdaságot állították a gazdaság középpontjába
 • Adam Smith
  • a közgazdaságtudomány atyja
  • már az ipar és a kereskedelem jelentőségét is felismerte
  • az egyéni érdektől ösztönzött munkát tartotta a gazdasági fejlődés motorjának
Hirdetés

Felvilágosult abszolutizmus

 • spanyol örökösödési háborút Franciaország veszíti el
 • pénzügyi válság
 • reformokkal próbálkoznak
 • kísérlet a gazdaság fellendítésére
 • Pénzügyi ellenőr: Turgot
  • Fiziokrata
  • Lazít a belső kereskedelmi korlátokon
  • Parasztság állami terheinek csökkentése
  • Vámot a nemességtől is szedett
  • Nemesség nyomására hamarosan megbukik, helyzet nem javul sokáig
 • Centrum-periféria
  • Periférián uralkodók védeni akarták a hatalmukat
  • >> gazdasági és társadalmi reformok
  • Úgy lenne gazdasági és társadalmi modernizáció, hogy közben a politikai viszonyok nem változnak
  • Egyszerre jelen a felvilágosodás eszméi és az abszolutizmus módszerei

További kidolgozott történelem érettségi tételeket itt találsz.


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!