Hirdetés

Így kellett megírni a középszintű töriérettségi esszéit

8 perc olvasás
Így kellett megírni a középszintű töriérettségi esszéit

A mai történelem érettségi nap szakmai támogatását, köszönjük a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának.

Hirdetés

Cikkünk folyamatosan frissül!

A középszintű feladatsor első részének nem hivatalos megoldásait itt találjátok.

Angol alkotmányos monarchia vagy a második világháború rövid esszéként, Erdélyi Fejedelemség vagy a rendszerváltoztatás gazdasági eredményei és nehézségei a 2024-es történelem érettségi hosszú esszéként szerepelnek az idei feladatokban.

Délben közel 69 ezer diák fejezte be az idei középszintű történelem érettségiket, amelyben a 12 rövid feladat megoldása után az említett négy esszé téma közül kettőt kellett kiválasztaniuk és kidolgozniuk az érettségizőknek a kapott források alapján úgy, hogy az egyik egy 1849-ig tartó eseményről, a másik egy 1849 utániról szóljon, és az egyik magyar, a másik egyetemes történelem legyen.

A rövid esszé terjedelme 100-130, a hosszú esszé terjedelme 210-260 szavas kell hogy legyen.

Hirdetés

Mutatjuk, hogy az Eduline javító tanára szerint hogyan kellett kidolgozni a témákat:

 

13. A Parlament szerepe az angol alkotmányos monarchiában

Az angol alkotmányos monarchia a dicsőséges forradalom (1688-89) T1 segítségével a Jognyilatkozat (Bill of rights) megalkotásával (1689) jött létre.
Az alkotmányos monarchia rendszerében az uralkodó jogait az alkotmány szerint korlátozzák E1 („ a király uralkodik, de nem kormányoz”) a három hatalmi ág K1 területén, így nem valósulhat meg a korlátlan uralkodói hatalom (abszolutizmus) K1.  Az új uralkodó Orániai Vilmos lett, akit Hollandiából T2 hívtak meg a trónra. A parlament alsóházának K2 tagjait vagyoni cenzus figyelembevételével szabadon választják F, a Lordok háza pedig továbbra is személyes meghívás alapján ül össze.
A parlament az ősi jogok védelmezője F, ahol a két ház egyetértésével születik a törvényjavaslat F. A parlament ellenőrzi a kormányt E2 és a törvények megalkotásával szabályozza a társadalmi viszonyokat E1. A király a parlament nélkül nem alkothat törvényeket, így a törvényhozó hatalomban érvényre jut a népfelség elve K2, hiszen  a nemzet tagjainak képviselői beleszólnak a törvények megalkotásába E1. A parlament jogsértés esetén a királlyal is szembefordulhat, a jogaitól pedig nem fosztható meg (adómegszavazás, újoncállítás) E2.  Az uralkodó kötelessége, hogy évenként legalább kétszer a zárszámadás és a költségvetés megszavazása miatt összehívja E2.

14. A második világháború kirobbanása

1939 augusztus 23-24-én megszületett a Szovjetunió és Németország T közötti megnemtámadási egyezmény K1, amit Molotov- Ribbentrop paktumnak is nevezünk, mert egy titkos megállapodást tartalmazott Lengyelország T és a Baltikum felosztásáról.

A titkos megállapodásnak megfelelően a Lengyelország nyugati része Németországhoz csatolható, míg a keleti részt és a Baltikumot a Szovjetunió szállhatja meg.  1939. szept. 1-jén T a náci Németország megtámadta Lengyelországot E1, ezzel kirobbant a II: világháború, majd 1939. szeptember 17-én a kommunista Szovjetunió is csatlakozott Lengyelország inváziójához E1. A két ideológiai ellenfél F így szövetségesként lépett fel a második világháború kezdetén, és egymás tisztelete és támogatása jellemezte a kapcsolatukat F. A forrás utal arra is, hogy erkölcsileg ez a hozzáállás mennyire vállalhatatlan F. Szeptember 28-án Lengyelország kapitulált és megszűnt a lengyel állam.

Hirdetés

A nyugati hatalmak (Anglia, Franciaország) Lengyelországgal katonai szövetségben álltak E2, azonban nem voltak megfelelően felkészülve a háborúra E2, Németország fegyverkezésében jócskán felülmúlta őket. Éppen ezért , illetve a gleiwitzi incidens tisztázatlansága miatt is, ugyan hadat üzentek Németországnak, de nem avatkoztak be hadműveleti szinten a háborúba E2. Ezt a ”furcsa háború” K2 időszakának nevezzük (1939 szept. 3- 1940 tavasz)

15. Az önálló Erdélyi Fejedelemség etnikai és vallási viszonyai

Az Erdélyi Fejedelemség az ország három részre szakadásával jött létre, Erdély önállóságát a Drinápolyi béke rögzítette (1568) T1. A fejedelemség a török szultán vazallusa K1, felé adót fizet, viszont belpolitikájában önálló, első fejedelme pedig János Zsigmond volt. A történelmi Erdély a Királyhágótól a Kárpátok vonaláig tart T2, viszont az ország három részre szakadásával hozzákapcsolták a Partiumot T2, illetve időszakonként a Magyar Királyság Észak-Keleti megyéit T2. A Fejedelemség területe tehát az erőviszonyok függvényében változott. A Fejedelemség létrejöttének az alapja a Habsburgok és a Porta közötti hatalmi egyensúly volt, helyzetét fentieken kívül meghatározza a Habsburgok által vezetett Magyar Királyság T2, amely katolikus állam révén üldözte a protestáns egyházakat, illetve fellépett a magyar rendi jogok érvényesítése ellen. 

Az erdélyi területeken alapvetően négy nép és három nemzet él.( E). A három nemzet a Kápolnai unió révén (1437) kötött szövetséget. A négy nép: a magyar, a székely a szász és a román, (E) ebből csak az első háromnak vannak politikai jogai, a románok nem rendelkeznek politikai jogokkal E, ezért nem soroljuk őket a XVI-XVII. században e nemzet (K) kategóriába. Erdélyben a vallásszabadságot a Tordai biztosította (1568) T1, amely kimondta a négy bevett (K) vallást: a római katolikust, a reformátust, az evangélikust és az unitáriust és azok állami támogatását, igehirdetésének sérthetetlenségét, ugyanakkor  elismert vallásnak tulajdonította a románok által követett ortodox vallást, illetve azokat a vallásokat, amik a reformáció során létrejöttek, de nem tartoztak az említett négy vallás körébe (pl. szombatosok,  görög-katolikusok).

A székelyek magyarul beszélnek, erre a területre a XIII. században költöztek be, határvédelemmel foglalkoznak, ezért adómentesek (kollektív nemesség) F1. Előkelőik a lófők, vallásukat tekintve pedig katolikusok. Ők valószínűleg a honfoglalás idején a magyarokkal érkeztek a Kárpát medencébe, kezdetben a nyugati határt védték, ők a kabarok leszármazottai, akik kultúrájuk elkülönül a magyaroktól F1 (pl. székely rovásírás). Főleg lovas hadviselésre foghatók F1, állatokat tenyésztenek és közigazgatási egységük a szék( K).

Hirdetés

A szászok Erdély déli részén városokban élnek F2 (Szászföld), de vannak Északon is szász települések. Főleg kereskedelemmel és kézművességgel foglalkoznak F2, fontosabb városaik F2 , Szeben, Brassó, Segesvár, közigazgatási egységük a szék, előkelőik pedig a patríciusok. A XII. században érkeztek a betelepítésekkel Magyarországra, németül beszélnek, ezért a reformáció megjelenésével az 1520-as  1530-as években tömegesen veszik fel az evangélikus hitet (K).

A magyarok a honfoglalással érkeztek Erdélybe. Közigazgatási egységük a megye, előkelőik a nemesek. Vallásukat tekintve jelentős a reformátusok aránya, de vannak köztük katolikusok és unitáriusok is. Falvakban, kisebb településeken élnek F3 és jellemzően földműveléssel foglalkoznak F3. Az erdélyi állam vezetésében fontos szerepet töltenek be, de a nemesek birtokai nem hasonlíthatók a magyarországi nemesi birtokokhoz (kisebbek).
A románok a XIII. században jelennek meg Erdélyben, hegyvidéki pásztorkodással foglalkoznak és ortodox vallásúak. Nincsenek politikai jogaik, vallásuk azonban nem üldözött( E).

 

 

 

 

 

Forrás


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!