Hirdetés

A magyar feudális állam kialakulása

9 perc olvasás
A magyar feudális állam kialakulása

I. Az államalapítás és előzményei, Géza és István tevékenysége

1. A honfoglalás kori gazdaság, társadalom:

 • földművelés került előtérbe
 • falvak alakultak
 • a kézműves mesterség elvált a mezőgazdaságtól
 • kereskedelem fejlődött (Fekete-tenger melletti bizánci városokkal)
 • területi szervezeteket alakítottak
 • a fejedelem és az előkelők hatalmát kiterjedt rokonságuk határozta meg, akik szolgálataikért hűbért, azaz népüket eltartó területet kaptak
 • az előkelők hatalmának legfőbb támasza a fegyveres kíséret volt
 • köznép (ínség)
 • szolgáló népek
Hirdetés

2. Zsákmányszerző hadjáratokat folytattak (kalandozások) a környező országokba

Sikereik oka:

 1. szokatlan harcmodor
 2. könnyűlovasság

Lezárulás okai:

 1. harcmodor kiismerése
 2. létrejöttek az erős feudális államok
  • 933-Merseburg
  • 955-Augsburg: I. Ottó megverte a magyarokat (Lehel kürtje)

3. A térségben az uralom megtartásához fejlődésre volt szükség

 • területi letelepedés
 • feudális társadalmat kell létrehozni a bomló ősközösség helyett
 • természeti vallás helyett fel kell venni a kereszténységet

4. 972-ben Géza jutott hatalomra:

 • „nyitás nyugat felé” – békére törekedett a szomszédos népekkel
 • a német-római császár Nagy Ottótól 973-ban a quedlinburgi birodalmi gyűlésen barátságot és a keresztény hit terjesztését, térítőpapokat kért és kérése jó fogadtatásra talált
 • felismerte, hogy nekünk a római kereszténységet kell felvenni
 • szilárd belpolitikára törekedett, uralma alá kényszerítette a függetlenségre törekvő törzseket
 • fiának Bajor Gizellát, a bajor herceg lányát választotta, maga Erdélyi Gyula lányát, Saroltot vette el, lányait pedig Aba Sámuelhez, a Velencei Dózsához és a lengyel fejedelemhez adta
 • maga is megkeresztelkedett de nem élt a vallás szerint
 • 500 emberét kötelezte, hogy megkersztelkedjenek
 • az ország megerősítése céljából a stratégiailag fontos helyekre katonaságot telepített (kétélű kard)

5. Halála után a pogány hajlamú, törzsi rendszerhez ragaszkodó Koppány lázadást szított, melyet azonban Géza fia, István fejedelem levert

6. Koppányt felnégyelték és kiszögezték Győr, Veszprém, Esztergom és Gyulafehérvár kapujára, a Géza által megkezdett politika folytatásának jelzéséül

7. István tevékenysége:

 • térítő tevékenységét az egész országra kiterjesztette
 • 10 püspökséget, ezen belül egy érsekséget (esztergomi) alapított, Esztergom érseke és Magyarország első prímása Anasztáz (Ascherik) lett.

8. Miután hatalmát az országon belül megszilárdította, „barbár” törzsfőből mindeni által elismert keresztény király lett:

 • a római pápától, II. Szilvesztertől koronát és királyi címet kért
 • ezt III. Ottó is támogatta
 • királlyá koronázása az évezred első napján történt
Hirdetés

9. A közigazgatás megszervezése:

 • királyi vármegyerendszert hozott létre 44 megyével
 • a törzsi nemzetségi szervezet vérségi alapra épült, az István által megszervezett megyerendszer pedig területi alapra

A vármegye:

 • élén az ispán (comes) áll, aki gazdasági, katonai, közigazgatási és bírói tevékenységet látott el
 • területének 2/3-a a királyé, 1/3-a az ispáné

A várat a várnép tartotta el:

 • várkatonák vagy várjobbágyok: katonai szolgálattal tartoztak, többnyire földet kaptak, a királynak voltak alárendelve
 • várszolgák: nem szabadok, termény- és munkaszolgáltatással (fuvar, kézműves munka, stb.) tartoztak

A közigazgatás másik szervezete az udvarház volt:

 • megyénként átlag 2-3 udvarház volt
 • élén az udvarispán állt, akinek munkáját királyi főméltóságok (nádorispán, főlovász, főtárnok) ellenőrizték
  feladata az egész államapparátus élelmezése, ellátása volt
 • közigazgatási szervezetként is működött

10. Az István-kori társadalom felépítése:

 • a vezető rétegben megszüntette az uralmat egy-egy törzsi terület ill. nemzetség fölött és kinevezett ispánokat állított a helyükbe akik a régi uralkodóréteg királyhű tagjaiból vagy idegen (főleg német) lovagokból kerültek ki, ők alkották a társadalom felső rétegét az udvari főtisztviselőkkel és a főpapsággal, érsekekkel, püspökökkel, apátokkal együtt
 • a társadalom középrétegét a katonai kíséret tagjai, tehetősebb közrendűek alkották
 • a köznépet (ínséget) érte a legnagyobb változás: megszűnt a nagycsaládok vagyonközössége, kiscsaládi üzemekre esett szét; a családfő; ín-családok (az úri birtok dolgozói)
Hirdetés

11. A gazdaság jellemzői:

 • élénk kereskedelem volt jellemző
 • kézművesipar

12. Külpolitikája:

 • az első évtizedben teljesen lekötötte a belső országépítés, de a második és harmadik évtizedben már a külpolitikában is részt vett
 • Basziliosz bizánci császár szövetségeseként részt vett Bulgária meghódításában
 • meg-megújuló besenyő támadások Erdély ellen
 • Német-római Birodalommal való összecsapás, István megállította II. Konrád császár hatalmas seregét és hamar helyreállt a béke a két állam között

13. István törvényei:

 • két törvénykönyv maradt fenn
 • a törvényeket a királyi tanács írta le
 • fontos volt a magántulajdon védelme
 • különbséget tett szabad és szolga elemek között: ha a szabad újra lopást követett el, akkor bűnhődött a szolgák szerint
 • ha valakit felszabadítottak szolgaságából, azt nem lehetett újból szolgasorba taszítani
 • a gyilkosság büntetése relatíve enyhébb volt, mint a lopásé

Az egyházzal kapcsolatos törvényei:

 • kötelezővé tette, hogy 10 falu építtessen egy templomot
 • vasárnap mindenki kötelezően templomba ment, kivéve aki a tüzet őrizte
 • megtiltotta, hogy vasárnap dolgozzanak
 • a termény egytizedének beszolgáltatása az egyház részére
 • megtiltotta a pogány szokások gyakorlását

14. Trónutódlása:

 • 1031-ben meghalt fia, Imre herceg (valószínűleg merénylet áldozata lett)
 • Orseolo Pétert jelölte ki utódjául
 • törvényes örököse Vazul volt (Vászoly) aki azonban pogány – megvakíttatta és ólmot öntetett a fülébe ezzel uralkodásra alkalmatlanná téve

15. Géza jelentősége az volt, hogy megteremtette a lehetőséget egy erős, feudális állam kialakításához és meg is tette az első lépéseket e felé, István pedig, apja nyomdokain járva, erős kézzel megszilárdította a királyi hatalmat és véglegesen a fejlődés irányába terelte az országot

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!