Hirdetés

A magyar feudális állam kialakulása

9 perc olvasás

I. Az államalapítás és előzményei, Géza és István tevékenysége

1. A honfoglalás kori gazdaság, társadalom:

 • földművelés került előtérbe
 • falvak alakultak
 • a kézműves mesterség elvált a mezőgazdaságtól
 • kereskedelem fejlődött (Fekete-tenger melletti bizánci városokkal)
 • területi szervezeteket alakítottak
 • a fejedelem és az előkelők hatalmát kiterjedt rokonságuk határozta meg, akik szolgálataikért hűbért, azaz népüket eltartó területet kaptak
 • az előkelők hatalmának legfőbb támasza a fegyveres kíséret volt
 • köznép (ínség)
 • szolgáló népek
Hirdetés

2. Zsákmányszerző hadjáratokat folytattak (kalandozások) a környező országokba

Sikereik oka:

 1. szokatlan harcmodor
 2. könnyűlovasság

Lezárulás okai:

 1. harcmodor kiismerése
 2. létrejöttek az erős feudális államok
  • 933-Merseburg
  • 955-Augsburg: I. Ottó megverte a magyarokat (Lehel kürtje)

3. A térségben az uralom megtartásához fejlődésre volt szükség

 • területi letelepedés
 • feudális társadalmat kell létrehozni a bomló ősközösség helyett
 • természeti vallás helyett fel kell venni a kereszténységet

4. 972-ben Géza jutott hatalomra:

 • “nyitás nyugat felé” – békére törekedett a szomszédos népekkel
 • a német-római császár Nagy Ottótól 973-ban a quedlinburgi birodalmi gyűlésen barátságot és a keresztény hit terjesztését, térítőpapokat kért és kérése jó fogadtatásra talált
 • felismerte, hogy nekünk a római kereszténységet kell felvenni
 • szilárd belpolitikára törekedett, uralma alá kényszerítette a függetlenségre törekvő törzseket
 • fiának Bajor Gizellát, a bajor herceg lányát választotta, maga Erdélyi Gyula lányát, Saroltot vette el, lányait pedig Aba Sámuelhez, a Velencei Dózsához és a lengyel fejedelemhez adta
 • maga is megkeresztelkedett de nem élt a vallás szerint
 • 500 emberét kötelezte, hogy megkersztelkedjenek
 • az ország megerősítése céljából a stratégiailag fontos helyekre katonaságot telepített (kétélű kard)

5. Halála után a pogány hajlamú, törzsi rendszerhez ragaszkodó Koppány lázadást szított, melyet azonban Géza fia, István fejedelem levert

6. Koppányt felnégyelték és kiszögezték Győr, Veszprém, Esztergom és Gyulafehérvár kapujára, a Géza által megkezdett politika folytatásának jelzéséül

7. István tevékenysége:

 • térítő tevékenységét az egész országra kiterjesztette
 • 10 püspökséget, ezen belül egy érsekséget (esztergomi) alapított, Esztergom érseke és Magyarország első prímása Anasztáz (Ascherik) lett.

8. Miután hatalmát az országon belül megszilárdította, “barbár” törzsfőből mindeni által elismert keresztény király lett:

 • a római pápától, II. Szilvesztertől koronát és királyi címet kért
 • ezt III. Ottó is támogatta
 • királlyá koronázása az évezred első napján történt
Hirdetés

9. A közigazgatás megszervezése:

 • királyi vármegyerendszert hozott létre 44 megyével
 • a törzsi nemzetségi szervezet vérségi alapra épült, az István által megszervezett megyerendszer pedig területi alapra

A vármegye:

 • élén az ispán (comes) áll, aki gazdasági, katonai, közigazgatási és bírói tevékenységet látott el
 • területének 2/3-a a királyé, 1/3-a az ispáné

A várat a várnép tartotta el:

 • várkatonák vagy várjobbágyok: katonai szolgálattal tartoztak, többnyire földet kaptak, a királynak voltak alárendelve
 • várszolgák: nem szabadok, termény- és munkaszolgáltatással (fuvar, kézműves munka, stb.) tartoztak

A közigazgatás másik szervezete az udvarház volt:

 • megyénként átlag 2-3 udvarház volt
 • élén az udvarispán állt, akinek munkáját királyi főméltóságok (nádorispán, főlovász, főtárnok) ellenőrizték
  feladata az egész államapparátus élelmezése, ellátása volt
 • közigazgatási szervezetként is működött

10. Az István-kori társadalom felépítése:

 • a vezető rétegben megszüntette az uralmat egy-egy törzsi terület ill. nemzetség fölött és kinevezett ispánokat állított a helyükbe akik a régi uralkodóréteg királyhű tagjaiból vagy idegen (főleg német) lovagokból kerültek ki, ők alkották a társadalom felső rétegét az udvari főtisztviselőkkel és a főpapsággal, érsekekkel, püspökökkel, apátokkal együtt
 • a társadalom középrétegét a katonai kíséret tagjai, tehetősebb közrendűek alkották
 • a köznépet (ínséget) érte a legnagyobb változás: megszűnt a nagycsaládok vagyonközössége, kiscsaládi üzemekre esett szét; a családfő; ín-családok (az úri birtok dolgozói)
Hirdetés

11. A gazdaság jellemzői:

 • élénk kereskedelem volt jellemző
 • kézművesipar

12. Külpolitikája:

 • az első évtizedben teljesen lekötötte a belső országépítés, de a második és harmadik évtizedben már a külpolitikában is részt vett
 • Basziliosz bizánci császár szövetségeseként részt vett Bulgária meghódításában
 • meg-megújuló besenyő támadások Erdély ellen
 • Német-római Birodalommal való összecsapás, István megállította II. Konrád császár hatalmas seregét és hamar helyreállt a béke a két állam között

13. István törvényei:

 • két törvénykönyv maradt fenn
 • a törvényeket a királyi tanács írta le
 • fontos volt a magántulajdon védelme
 • különbséget tett szabad és szolga elemek között: ha a szabad újra lopást követett el, akkor bűnhődött a szolgák szerint
 • ha valakit felszabadítottak szolgaságából, azt nem lehetett újból szolgasorba taszítani
 • a gyilkosság büntetése relatíve enyhébb volt, mint a lopásé

Az egyházzal kapcsolatos törvényei:

 • kötelezővé tette, hogy 10 falu építtessen egy templomot
 • vasárnap mindenki kötelezően templomba ment, kivéve aki a tüzet őrizte
 • megtiltotta, hogy vasárnap dolgozzanak
 • a termény egytizedének beszolgáltatása az egyház részére
 • megtiltotta a pogány szokások gyakorlását

14. Trónutódlása:

 • 1031-ben meghalt fia, Imre herceg (valószínűleg merénylet áldozata lett)
 • Orseolo Pétert jelölte ki utódjául
 • törvényes örököse Vazul volt (Vászoly) aki azonban pogány – megvakíttatta és ólmot öntetett a fülébe ezzel uralkodásra alkalmatlanná téve
Hirdetés

15. Géza jelentősége az volt, hogy megteremtette a lehetőséget egy erős, feudális állam kialakításához és meg is tette az első lépéseket e felé, István pedig, apja nyomdokain járva, erős kézzel megszilárdította a királyi hatalmat és véglegesen a fejlődés irányába terelte az országot

II. Az államhatalom alakulása István halála után, 1301-ig

 1. István halála után belső viszályok, pogánylázadások törtek ki, trónkövetelők léptek fel, az országot külső támadás érte
 2. Az utódjául kijelölt Orseolo Pétert idegenként kezelték – tehát az államhatalom gyengült
 3. A Bizáncból visszatérő I. András és I. Béla, Vazul fiai mentették meg a feudális berendezkedést, uralmuk alatt tehát valamelyest nőtt az állami hatalom
 4. I. László szigorú törvényeivel szilárdította meg a központi hatalmat
 5. Könyves Kálmán megakadályozta az egyház térnyerését, ezáltal az állami hatalom sem gyengült
 6. III. Béla elkezdte a birtokadományozásokat, ezáltal csökkent a királyi birtok csökkent a király hatalma, anarchia
 7. II. András folytatta a birtokadományozást – föllázadtak a serviensek, nemesek és jobbágyok is – kiadta az Aranybullát 1222-ben, de ígéretét nem tudta megtartani, így az “ellenállási záradékban” foglaltak szerint a nemesek fegyverrel félreállíthatták és a továbbiakban mindig támadták a királyt a nemesek – feudális anarchia nőtt, a királyi hatalom egyre gyengült
 8. IV. Béla tanult András példájából, visszavette a földeket, átmenetileg megerősítette a központi hatalmat, de a tatárjáráskor nem segítettek neki a nemesek A tatárok elvonulásával, mint “második honalapító” tért vissza és újjáépítette az országot, nem vett vissza több földet (a feudalizmusban nem lehet földet visszavenni) sőt adott, várak építése és katonai szolgálat fejében Az építkezések miatt gazdasági fejlődés, de a kővárak lehetőséget adtak a nemeseknek az egymás közti és a király elleni harcra – feudális anarchia tovább fokozódott, még jobban gyengült a királyi hatalom
 9. 1301-ben, az Árpád-ház kihalásával nem volt uralkodó – gazdasági válság, anarchia – Magyarországot katasztrófa fenyegette (1301-1308 interregnum), a központi hatalom a nullára csökkent


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!