Hirdetés

Madách Imre élete, Az ember tragédiája, elemzés, szereplők

25 perc olvasás

A filozófia hatása Madách gondolkodásában

 • racionalizmus – családi hagyomány náluk a szabadgondolkodás (nagyapja szabadkőműves volt)
 • deizmus, panteizmus – (bár bigott katolikus családban nőtt fel)
 • a francia (felvilágosodás) forradalom eszmeisége
Hirdetés

A tudományok hatása a Tragédiában:

 • Hegel dialektikája és idealizmusa
 • Feuerbach materializmusa
 • Fourrier utópista szocialista elképzelései (falanszter-elmélet)
 • Mechanikus materializmus (a világ mint gépezet – örökös körforgás)
 • Fagyhalál-elmélet (entrópia-elv => a Naprendszer kihűlése)
 • Frenológia (koponyatan)
 • Büchner determinizmusa
 • morálstatisztika

Kérdések a Tragédiában

 • Van-e célja az emberi létnek?
 • Van-e haladás a történelemben? Boldogabb lett-e az emberiség? Megoldotta-e problémáit?
 • Van-e szabad akarat?
 • Mi a tömeg és a vezér (egyén) viszonya / szerepe? Beleszólhat-e a tömeg a történelem irányításába?
 • Férfi és nő viszonya
 • Megismerhető-e a világ?

A Tragédia szerkezete

A. Keretszínek: I., II., III. és végül a XV. B. Álomszínek: 1. Történelmi színek a. Ókor: IV., V., VI. b. Középkor: VII., VIII., X. c. „Álom az álomban” (Újkor): IX. d. Újkor: XI. 2. Utopisztikus színek XII., XIII., XIV.

A Tragédia történelmi színeiben Madách az ún. hegeli triáda (tézis- antitézis- szintézis) elvét alkalmazza. A színekben egy-egy eszme (tézis) útját követhetjük végig, míg csak ki nem ábrándul belőle Ádám. A soron következő eszme az előbbi ellenpárja (antitézis) lesz, majd végül a kettőt egybeolvasztja egy harmadik (szintézis). Remek példa a tézis-antitézis elvére az első két történelmi szín. Az eszmék közül a párizsi szín hármas jelszava van a legmarkánsabban jelen: ez variálódik, mutatja be arcait.

Hirdetés

Bibliai nyitószínek (keret I.)

I. Menny (a Teremtés után)
 • „A gép forog -az alkotó pihen.” – deizmus
 • a világot, mint egy gépet, szerkezetet írja le – mechanikus materializmus
 • Isten és Lucifer vitája: L., a teremtmény tagadja a Teremtés nagyszerűségét kifogásai:
  • a.) a teremtés ismételhető (az ember is képes rá vegykonyhájában)
  • b.) öncélú teremtés – Isten dicsőségére
  • c.) egyhangú teremtés
 • Lucifer szükségszerű léte => ő a másik pólus, ezért nem bántja az Úr – Hegel dialektikája (az ellentétek feltételezik egymás létét)
II. Paradicsom
 • két fát adott L.-nek az Úr – Isten lehetőséget ad L.-nek, hogy harcba szálljon vele az emberben
  • az első emberpár a Paradicsomban:
 • öntudatlanok
 • harmónia ember és természet ill. férfi és nő között (Madách Éden-nosztalgiája)
 • Ádám és Éva szimbolikus alakok (nem ősemberek!)
 • bűnbeesés: az ember elnyeri függetlenségét, szabadságát, de ezzel elveszti a halhatatlanságot
 • Éva viszi bűnbe Ádámot – gyarló asszony (Fráter Erzsi)
 • Ádám használni akarja elnyert szabadságát: küzdeni fog
 • a kiűzetést elfogadja, maga indul el
III. Paradicsomon kívül (a Kiűzetés után)
 • Ádám földet művel (alkotó ember – fausti ember)
 • Éva visszaidézi a vesztett Édent => lugasépítés ( a nő, bár ellentmondásos, de az embert megtartó erők közé tartozik)
 • öntudatra ébredt az emberpár
 • a család és tulajdon megjelenése
 • Ádám a jövőre kíváncsi (Elszakadhat-e az ember Istentől? Megállhat-e a saját lábán? Irányíthatja-e saját sorsát?)
 • L. álmot bocsát rá – megismerheti Ádám az emberiség jövőjét (a kiűzetés oka is a tudásvágy volt!)
  • az álom megfelelő keret az idő és térbeli utazáshoz, ugyanakkor védelmet is jelent (fizikai értelemben, de illúzió-léte megóvja Ádámot is – ez még csak fikció, egyelőre nem realizálódott)

Ókori színek – Egyiptom, Athén, Róma

IV. Egyiptom

Ádám: ifjú fáraó Éva: rabszolga Lucifer: miniszter

 • „milliók egy miatt” – elve – autokrácia
 • a fáraó önistenítése – a piramis halhatatlanságát szolgálja
 • a fáraó mégis boldogtalan: mindene adott, semmiért nem kellett küzdenie
 • csak ő szabad – mások elnyomása szüli szabadságát
 • Éva vet véget a fáraó önistenítésének => ő menti meg etikailag Ádámot
 • a szerelem megváltó ereje (akárcsak Dante Beatricéje, vagy Faust Margitja)
 • Ádám maga mellé emeli szerelmi társnak a rabszolga asszonyt – egyenlőség
V. Athén

Ádám: Miltiádész Éva: Lucia, Miltiádész felesége Lucifer: harcos

Hirdetés
 • „egy milliók miatt” – az egyén szolgálja a közt – demokrácia
 • M. a nép kezébe helyezi hatalmát – a demagógok és pártütők azonban ellen fordítják a népet (vezér <=> tömeg)
 • Lucifer korábban intette Ádámot: a nép szolgalelkű
  • úr kell neki (ezen alapszik a despotizmus)
 • Lucia egyenlő társa férjének, de családi boldogságánál is többre értékeli a közjót => a nép leánya (önzetlenség)
 • Ádám kiábrándul (a hálátlan nép miatt bukik el az eszme), szembefordul a népszabadság eszményével => az élvezetekbe akarja vetni magát
VI. Róma

Ádám: Sergiolus (élvhajhász patrícius) Éva: Júlia (kéjhölgy) Lucifer: Milo (élveteg patrícius)

Lapozz a további részletekért

1 2 3 4 5