Hirdetés
Hirdetés

Irregular verbs – rendhagyó igék

English grammar
arise (arájz)arose (aróz)arisen (arizn)adódik, fakad, ered
awake (avék)awoke (avók)awoken (avókn)felébred
be (bí)was, were (vaz,vör)been (bín)létige (lenni)
bear (bír)bore (bór)borne (bórn)elszenved, kiáll, eltűr
bear (bír)bore (bór)born (bórn)szül
beat (bít)beat (bít)beaten (bítn)dobog, ver, üt (szív)
become (bikám)became (bikém)become (bikám)válik valamivé
begin (bigin)began (bigen)begun (bigan)kezd, hozzákezd
bend (bend)bent (bent)bent (bent)görbít, hajlít
betbetbetfogad, tétet tesz
bind (bájnd)bound (báund)bound (báund)köt, bekötöz
bite (bájt)bit (bit)bitten (bitn)bedől v.minek, csíp, mar, harap
bleed (blíd)bled (bled)bledkiürül, kifolyik, vérzik
blow (bló)blew (blu)blown (bloun)fúj
break (brék)broke (brók)broken (brókn)törik, szünet
breed (bríd)bred (bred)bredelőidéz, okoz
bring (bring)brought (brógt)brought (brógt)elhoz, hoz
build (bild)built (bilt)built (bilt)épít
burn (börn)burnt (börnt)burntég
buy (báj)bought (bógt)bought (bógt)vesz,vásárol
can (ken)could (kuld)been able (bín abl)tud (képes rá, fizikailag)
cast (keszt)castcastdob, elhajít
catch (kecs)caught (kót)caught (kót)megfog, elkap
choose (csúz)chose (csoz)chosen (csúzn)választ, kiválaszt
cling (klin)clung (klan)clung (klan)belekapaszkodik, odabújik
come (kam)came (kém)come (kam)jön
cost (koszt)costcostköltség
creep (kríp)crept (krept)creptcsúszik, mászik
cut (kat)cutcutvág
deal (díl)dealt (delt)dealt (delt)ütést ad, kártyát oszt
dig (dig)dug (dág)dugás
dive (dájv)dove (dov)dived (dájvd)alámerül, lebukik
do (du)diddone (dan)segédige, tenni,csinálni
drag (dreg)dragged (dregd)dragged (dregd)vonszol, húz
draw (dráó)drew (drú)drawn (dráon)húz, beszív,szippant
dream (drím)dreamed (drímd) dreamt (dremt)dreamed, dreamtálmodik
drinkdrank (drenk)drunk (drank)iszik
drive (drájv)drove (drov)driven (drivn)vezet
drown (dráun)drowned (dráund)drowned (dráund)megfojt, vízbe fullad
eat (ít)ate (et,ét)eaten (ítn)eszik
fall (fól)fell (fell)fallen (falln)esik
feed (fíd)fedfedadagol, etet, táplál
feel (fíl)felt (felt)feltérez
fight (fájt)fought (fáut)fought (fáut)harcol, menekül
find (fájnd)found (fáund)found (fáund)talál
flee (flí)fled (fled)fledmegfutamodik, elmenekül
fling (fling)flung (flang)flung (flang)dob, csapkod, hajít, rugdos
fly (fláj)flew (flú)flown (flóun)repül
forbid (forbid)borbade (borbéd)borbidden (forbidn)tilt, megakadályoz
forget (foget)forgot (fogat)forgotten (fogatn)elfelejt
forgive (fogív)forgave (fogév)forgiven (fogívn)megbocsájt
freeze (fríz)froze (fróz)frozen (frózn)fázik, megfagyaszt, dermed
getgot (gat)gotten (gatn)kap
give (gív)gave (gev)given (gívn)ad
grind (grájnd)ground (gráund)ground (gráund)darál,aprít, morzsol
grow (gró)grew (grú)grown (gróun)termeszt
hang(heng) -suspend-hung (hang)hung (hang)felakaszt, felfüggeszt, tart
hang(heng)-execute-hanged (hengd)hanged (hengd)felakaszt (kivégzés)
hear (hír)heard (hörd)heard (hörd)hall
hide (hájd)híd (híd)hidden (hidn)eldug, elrejt
hithithitüt, megcsap
hold (hóld)held (held)heldérvényes, bír, elbír
hurt (hört)hurthurtsérülés, árt, megsért
keep (kíp)kept (kept)kepttart
know (náó)knew (nyú)known (náón)ismer, tud (szellemileg)
lay (léj)laid (léjd)laid (léjd)csillapít, alábbhagy
lead (líd)led (led)ledvezet
leave (lív)leftleftelhagy,otthagy
lendlentlentkölcsönad
letletletbérbe-kölcsön ad
lie (láj)lied (lájd)lied (lájd)hazudik
lie (lí)lay (léj)lain (léjn)fekszik
lose (lúz)lost (loszt)lostveszít
make (mék)made (méd)madekészül, készít
mean (mín)meant (ment)meantjelent
meet (mít)met (met)mettalálkozik
pay (péj)paid (péjd)paidfizet
prove (prúv)proved (prúvd)proven (prúvn)igazol, bizonyít
putputputfeltesz, helyez
quit (kvit)quitquitabbahagy, elmegy,felmond
read (ríd)readreadolvas
ride (rájd)rode (ród)ridden (ridn)lovagol,bicajozik,stb.
ring (rign)rang (reng)rung (rang)cseng, csörög
rise (rájz)rose (ráóz)risen (rízn)emelkedik, felkel (nap)
run (ran)ran (ren)run (ran)fut, szalad
saw (száú)sawed (száúd)sawn (száun)vág, fűrészel
say (széj)said (szed)saidmond vmit
see (szí)saw (száó)seen (szín)lát
seek (szik)sought (száut)sought (száut)kérés
sell (szell)sold (szold)soldelad
send (szend)sent (szent)sentküld
set (szet)setsetbeállít,változtat,élesít,igazít
shake (sék)shook (suk)shaken (sékn)ráz, felráz,megráz
shed (sed)shedshedeláraszt
shine (sájn)shone (son)shonesüt, fényes (nap)
shoe (sú)shod (sad)shodcipővel ellát
shoot (sút)shot (sát)shotlő, áthatol, átrohan, bead vmit
show (só)showed (soud)shown (soun)megmutat,bemutat
shrink (srink)shrank (srenk)shrunk (srank)összemegy, visszamegy
shut (sat)shutshutbezár-lezár vmit
sing (szing)sang (szeng)sung (szang)énekel,dalol
sink (szink)sank (szenk)sunk (szank)lemerül, csökken
sit (szit)sat (szat)satül
slay (szlé)slew (szlú)slain (szlén)elpusztít, megöl
sleep (szlíp)slept (szlept)sleptalszik
slide (szlájd)slid (szlid)slidcsúszik, siklik
sling (szling)slung (szlang)slungdob,hajít, vállra vesz
speak (szpík)spoke (szpók)spoken (szpókn)beszél
spend (szpend)spent (szpent)spentidőd eltölt, pénzt elkölt
spin (szpin)spun (szpan)spunforog, pörög
spread (szpred)spreadspreadbetakar, terjed
spring (szpring)sprang (szpreng)sprung (szprun)adódik, előidéz
stand (sztend)stood (sztud)stoodáll
steal (sztíl)stole (sztól)stolen (sztóln)lop
stick (sztik)stuck (sztak)stuckbecsap, beszúr, döf
sting (szting)stung (sztang)stungcsíp, mar
stink (sztink)stank (sztenk)stunk (sztank)szagol
strike (sztréjk)struck (sztrak)struckmegver, megüt, elveri a pénzt
string (sztring)strung (sztrang)strungfelidegesít, rászed, felhangol
strive (sztrájv)strove (sztrov)striven (sztrájvön)igyekszik, törekedik
swear (szver)swore (szvór)sworn (szvorn)esküszik
sweep (szvip)swept (szvept)sweptsöpör
swim (szvim)swam (szvem)swum (szvam)úszik
swing (szving)swung (szvang)swungforog, himbálózik, hintázik
take (ték)took (tuk)taken (tékin)fog, vesz -nem vásárol!-
teach (tícs)taught (tát)taughttanít
tear (ter)tore (tor)torn (torn)elszakít, széttép
tell (tell)told (told)toldmesél, mond
think (fink)thought (fáut)thoughtgondol
throw (fró)threw (frú)thrown (froun)dob,hajít
tread (tred)trod (trád)trodden (trádn)tapos, tipor, lépked
understand (ándösztend)understood (ándösztud)understoodmegért v.mit
wake (vék)woke (vók)woken (vókn)felébred
wear (ver)wore (vor)worn (vorn)visel v.mit
winwonwonnyer
windwound (váund)woundcsavarodik, görbül
wring (vring)wrung (vráng)wrungkicsavar, gyötör
write (vrájt)wrote (vrót)written (ritn)ír

Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!