A tartalom eléréséhez kérjük, lépj be!
Kezdd itt
Szavas kereso
Szint kereso
Top 10 feltöltő

Top 10 feltöltő


A reformáció és a katolikus megújulás

VN:F [1.9.22_1171]
Értékeld
Beküldő: - Szólj hozzá
Szint: Közép Kedvencekhez
Megnézték:
19742
Nyomtasd
Dátum: 2009-05-03 Küldd tovább
  Letöltés

A reformáció, a Német-Római Császárságban alakult ki, a 16. Században. A Császárság ekkori helyzete ekkor eléggé széttagolt, a császár hatalma névleges, több száz tartomány, város alkotja az államot.

Problémák az egyházban

-      A papság képzése nem tartott lépést a természettudományok fejlődésével

-      Búcsúcédulák árusítása – meg lehetett váltani az egyházi büntetéseket

-      A bevételt a római Szent Péter templom építésére fordították

-      Papság fényűzése

-      Reneszánsz papok világias élete

 

I.) Luther Márton: lutheránusok/ evangélikusok

1.  Fellépése:

-   1517. okt. 31. 95 pontból álló tételsorát kifüggesztette a Wittenberg-i vártemplom kapujára

-   célja: az egyház megújítása

-   követői: lutheránusok/evangélikusok

 

2. Tanai:

-   A hit az üdvösség egyedüli forrása

-   Nincs szükség költséges szertartásokra és nagy egyházi vagyonra

-   Elvetette a pápai hatalom elvét

-   Megszüntette a szerzetesrendeket és a gyónást

-   Bevezette a két szín alatti úrvacsorát

-   Két szentséget ismert el: keresztséget, oltári szentséget

-   Bevezette az anyanyelvű prédikációt a latin helyett

-   A bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg

-   Szekularizáció: egyházi vagyon világi kézbe adása

-   csak a Bibliát fogadja el (sola scripta)

 

3. A társadalom valamennyi rétegében sok követője volt, világi okokból is

-   A földesurak meg akarták szerezni az egyházi birtokokat

-   A jobbágyok nem akartak egyházi adót fizetni

-   A polgárok olcsóbb egyházat akartak

 

4. Luthert a pápa kiátkozta, a császár birodalmi átokkal sújtotta

-   1521. Worms birodalmi gyűlés: V. Károly hívja össze és Luthert eretneknek nyilvánítják

-   Bölcs Leó 10 hónap látszatfogságra ítéli Luhert: Wartburg várába zárja, itt fordítja le németre a Bibliát, ezzel megteremtette a német irodalmi nyelv alapjait

-   1529. Speyer: Birodalmi gyűlés

→ kimondta, hogy Luther követői megtarthatják vallásukat, de nem terjeszthetik → ez ellen tiltakoztak (protestáltak: ebből ered a protestáns elnevezés, amely később a reformáció valamennyi irányzatának összefoglaló neve lett)

→ vallásháború tör ki

-   1530 Augsburg: birodalmi gyűlés

→ cél: a protestánsok és katolikusok kibékítése

-   1529-1555 németországi vallásháború

-   1555 augsburgi vallásbéke

→ kimondta, hogy „cuius regio, eius religio” = „akié a föld, azé a vallás“: a jobbágyoknak földesuraik vallását kell követni, vagy szabadon elvándorolhatnak

→  Németországban többségbe kerültek az evangélikusok

 

II. ) Anabaptisták/újrakeresztelők – vezetője: Münzer Tamás

1. Vallási tanításai

-   Elvetette a csecsemőkeresztséget

-   A keresztény közösségbe felnőtt fejjel kell belépni, felnőtt korban kell megkeresztelkedni – hívei újrakeresztelkedhetnek

 

2. Társadalmi tanításai

-   Vissza kell térni a krisztusi szegénységhez

-   a mennyországot a földön kell megteremteni – ellenzik a magántulajdont és az  önálló államhatalmat – ez lett a német parasztháború (1524-1525) ideológiája

§ 1524 svábföldi mozgalom

§ 1525frankföldi mozgalom, melynek vezetője: Geyer Flórián – fejedelmek és a papság elfojtja a harcokat

-   Luther nem támogatta a felkelőket, a fejedelmek mellett állt ki

 

III.) Kálvinisták/reformátusok – vezetője: Kálvin János – Központja: Genf

1. Előzményei:

-   Ulrich Zwingli zürichi lelkész tanai, és ő fegyveresen lépett fel a katolikus kantonok ellen  – halála után hívei megegyeznek Kálvinnal

 

2. Vallási tanításai

-   Predesztináció: eleve elrendelés tana: Isten már születése előtt eldöntötte minden ember sorsát (üzleti vállalkozás sikere a kiválasztottság jele is lehet)

-   Engedélyezte a kamatszedést

-   „zsarnokölés tana“: a királyok hatalma Istentől ered, de ha azt nem népük érdekében gyakorolják, akkor hatalmuktól megfoszthatóak

        

           3. Egyházszervezete

-   Köztársasági = élén prédikátorokból és választott hívőkből álló tanács áll: konzisztórium

        

           4. Egyszerű külsőségeket honosított meg

-   Olcsó szertartások

-   Falakat fehérre meszelik

-   Nincsenek oltárok, csak szószékek és padok

 

            5. Politikai jelentősége

-   Korai polgári forradalmak ideológiája (németalföld, Anglia)

-   Szerepe van az amerikai függetlenségi háborúban is, de ott már a felvilágosodással együtt

 

             7. Elterjedése

-   Svájc, Franciaország déli része, Németalföld, Skócia, Flandria, Anglia, Magyarország

 

 

IV.) Szentháromság tagadó /antitrinitárius /unitárius – vezetője: Servet Mihály

Reformáció legszélsőségesebb irányzata

1. Vallási tanítása

-   Szentháromság tagadás: Tagadja, hogy az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egység – Kálvin máglyán elégetteti

 

2. Elterjedése

-   Lengyelország, Magyarország, Erdély

Hit terjesztése

-   Könyvnyomtatás révén anyanyelvű Bibliák, kották röpiratok

-   Iskolák révén

- Anyanyelvű kultúra növekedése

 

Ellenreformáció- katolikus megújulás

Katolikus egyház törekvése, híveinek visszaszerzésére

1540. Jézus társasága: jezsuita rend

-   alapítója: Loyolai Ignác

-   hívek visszaszerzése során többször igénybe vette a politikai erőszak eszközét

-   az ellenreformáció stílusirányzata a barokk (hatalmas egységes templomterek, túldíszítettség, de összhatásban harmóniát sugároz)

Szent hivatal felállítása: reformáció üldözésére

-   1542 újjászervezett inkvizíció

1545-4563. tridenti zsinat  megújítja a katolikus egyházat

-   célja: reformáció megállítása és az alapvető sérelmek orvoslása

-   megtiltotta a búcsúcédulák árusítását

-   emelte a papképzés színvonalát

-   szigorította a pap fegyelmet

-   egy személy nem tölthet be több egyházi méltóságot

-   megjelent az index (1559): tiltott könyvek jegyzéke (katolikusok nem olvashatták)

-   érsekek és püspökök kötelessége vigyázni a papság erkölcseire

-   az egyházi visszaéléseket felszámolták

-   a katolikus egyház belső fegyelmét megerősítették, még cölibátust is

-   harcot is hirdettek a protestánsok ellen

Eredmény

-   Megállt a reformáció terjedése

 


 

Facebook hozzászólok

Facebook hozzászólók

Hozzászólok

Ha szeretnél hozzászólni, lépj be!

Ezt olvastad már?
A holocaust

A holocaust definiálása görög-angol eredetű szó, jelentése "égő áldozat" (ivritben...

Close